Історичні аспекти формування педагогічного репертуару

Автор(и)

  • Надія Володимирівна Яговенко Київський нацiональний унiверситет культури i мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0001-9812-5730

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-105-107

Ключові слова:

педагогічній репертуар, професійна підготовка, мистецька освіта, виконавський репертуар

Анотація

В умовах трансформаційних процесів системи мистецької освіти значна увага акцентується на фаховій підготовці кадрів галузі культури і мистецтва. Якщо говорити про підготовку виконавців галузі музичного мистецтва, помічаємо, що в основі якісного кінцевого художнього результату лежить правильно підібраний виконавський репертуар. Проблема добору педагогічного репертуару як основи якісної підготовки музиканта в процесі виконавської діяльності залишається актуальною і сьогодні. Розглядаються сутність і засоби підходу до вирішення проблем добору виконавського репертуару, що має вагоме значення в реалізації завдань педагогічного процесу щодо формування самостійної творчої особистості виконавця.

Біографія автора

Надія Володимирівна Яговенко, Київський нацiональний унiверситет культури i мистецтв

доцентка кафедри музичного мистецтва, заслужена артистка України

Посилання

Борисова Т. В. Методика викладання спеціальних музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін) : навч.-метод. посіб. Кам'янець-Подільський : Вид-ць Зволейко Д. Г., 2018. 87 с.

Гусаченко О. П. Методика формування музично-творчого потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 20 с.

Дроздова О. О. Творча складова технології гітарного виконавського мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2020. 16 с.

Ломоносова Н. О. Шлях до творчості (досвід освіти у XXI столітті) : зб. наук.-метод. пр. / Одес. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат ім. проф. П. С. Столярського ; [редкол.: Ломоносова Н. О. (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Астропринт, 2016. 162 с.

Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія : монографія. Кривий Ріг : Вид-ць Р. А. Козлов, 2014. 400 с.

References

Borysova, T. V. (2018). Metodyka vykladannia spetsialnykh muzychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli (tsykl vokalno-khorovykh dystsyplin) [Methods of teaching special music disciplines in high school (cycle of vocal and choral disciplines)]: navch.-metod. posib. Kamianets-Podilskyi: Vyd-ts Zvoleiko D. H. [in Ukrainian].

Husachenko, O. P. (2019). Metodyka formuvannia muzychno-tvorchoho potentsialu pidlitkiv u pozaurochnii spivatskii diialnosti [Methods of formation of musical and creative potential of teenagers in extracurricular singing activity]. (Extended abstract of PhD diss.). Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].

Drozdova, O. O. (2020). Tvorcha skladova tekhnolohii hitarnoho vykonavskoho mystetstva [Creative component of the technology of guitar performing arts]. (Extended abstract of PhD diss.). Odes. nats. muz. akad. im. A. V. Nezhdanovoi. Odesa [in Ukrainian].

Lomonosova, N. O. (2016). Shliakh do tvorchosti (dosvid osvity u XXI stolitti) [The path to creativity (educational experience in the 21st century)]: zb. nauk.-metod. pr. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Ovcharenko, N. A. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia ta metodolohiia [Professional training of future music teachers for vocal and pedagogical activity: theory and methodology]: monohrafiia. Kryvyi Rih: Vyd-ts R. A. Kozlov [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Яговенко, Н. В. (2020). Історичні аспекти формування педагогічного репертуару. Імідж сучасного педагога, (2(191), 105–107. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-105-107