Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Комліченко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5759-2922

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-20-25

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, фахові компетентності, мотивація навчання, технологія WebQuests, структура веб-квесту

Анотація

Обґрунтовано актуальність використання інформаційних технологій в освітньому процесі. Розкрито сутність і структуру однієї з них – технології WebQuests. Визначено, що впровадження даної технології дозволяє підвищити рівень фахових компетентностей майбутніх економістів. Окреслено переваги та недоліки вказаної технології. Охарактеризовано етапи створення і реалізації веб-квесту. Представлено результати аналізу підвищення ефективності освітнього процесу з використанням інформаційних технологій.

й.

Біографія автора

Оксана Олександрівна Комліченко, Одеський національний політехнічний університет

кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри природничо-наукової підготовки

Посилання

Гонгало Н. В. Технологія WebQuests у процесі організації самостійної роботи студентів з метою формування професійних компетентностей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ ; Вінниця : Планер, 2018. Вип. 51. С. 222–228.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. посіб. / за ред. Р. С. Гуревича. Вінниця : Планер, 2012. 348 с.

Кадемія М. Ю. Організація самостійної роботи студентів за допомогою веб-квестів. URL: http://ito.vspu.net/intel/files/web_projects/organiz_ sam_robotu.

Кононец Н. В. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С. 138–143.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, чинний, поточна редакція від 02.04.2020 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Савченко Л. О. Використання веб-квест технологій у вищий школі при підготовці майбутніх фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи. 2017. Вип. 1. С. 67–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2017_1_10.

Швирка В. М. Квест як сучасна технологія навчання у вищій школі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2019. Вип. 6 (329), ч. ІІ. С. 135–141.

Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. 1997. URL: http://webquest. sdsu.edu/about_webquests.html.

References

Honhalo, N. V. (2018). Tekhnolohiia WebQuests u protsesi orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv z metoiu formuvannia profesiinykh kompetentnostei [WebQuests technology in the process of organizing students' independent work in order to form professional competencies]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems] (Is. 51, pp. 222-228). Kyiv; Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu., & Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid [Information learning technologies: an innovative approach]: navch. posib. Vinnytsia: Planer [in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv za dopomohoiu veb-kvestiv [Organization of independent work of students with the help of web-quests]. Retrieved from http://ito.vspu.net/intel/files/web_projects/organiz_ sam_robotu [in Ukrainian].

Kononets, N. V. (2012). Tekhnolohiia veb-kvest u konteksti resursno-oriientovanoho navchannia studentiv [Web-quest technology in the context of resource-oriented student learning]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti [The origins of pedagogical skills], 10, 138-143 [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education] : Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII, chynnyi, potochna redaktsiia vid 02.04.2020. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Savchenko, L. O. (2017). Vykorystannia veb-kvest tekhnolohii u vyshchyi shkoli pry pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [The use of web-quest technology in high school in the training of future professionals]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly [Higher and secondary school pedagogy], 1, 67-74. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2017_1_10 [in Ukrainian].

Shvyrka, V. M. (2019). Kvest yak suchasna tekhnolohiia navchannia u vyshchii shkoli [Quest as a modern technology of teaching in high school]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University], 6 (329), II, 135-141 [in Ukrainian].

Dodge, B. (1997). Some Thoughts About WebQuests. Retrieved from http://webquest. sdsu.edu/about_webquests.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Комліченко, О. О. (2020). Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів. Імідж сучасного педагога, (3(192), 20–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-20-25