Хорова самодіяльність як соціокультурний феномен

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-108-112

Ключові слова:

хорова самодіяльність, хоровий колектив, аматорська творчість, хорове мистецтво, культурно-дозвіллєва діяльність

Анотація

Розглянуто хорову самодіяльність як багатогранний соціокультурний феномен. Розкрито педагогічну сутність і зміст даного поняття як суб’єкта виховання. Висвітлено специфічні ознаки хорового аматорського мистецтва як засобу соціалізації його учасників. Окреслено принципи і функції зазначеного феномену. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел із досліджуваної проблеми. Встановлено, що хорова самодіяльність як соціокультурний феномен  базується на принципах культурно-дозвіллєвої педагогіки і виконує специфічні функції, спроєктовані на духовно-творчий розвиток особистості. З’ясовано, що педагогічний потенціал хорової самодіяльності  виявляється в самому її змісті, зорієнтованому на відродження і популяризацію хорового мистецтва, а також у залученні суспільства до національних культурних надбань як ефективного засобу соціалізації, що дає спрямованість на життєву перспективу особистості, сприяючи її освіченості та розвитку духовної культури. 

Біографія автора

Оксана Олександрівна Сіненко, ПВНЗ «Київський університет культури»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Голик Г. Психологія диригентсько-хорової діяльності : монографія. Дрогобич : Вимір, 2000. 211 с.

Давидовський К. Ю. Хорове мистецтво в культурно-мистецькому середовищі (на прикладі творчої діяльності жіночого хору Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. № 2. С. 179–184.

Каган М. С. Социальные функции искусства. Ленинград : Знание, 1978. 403 с.

Ковалик М. А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Нац. музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. 18 с.

Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика : підручник. Київ : Альтерпрес, 2002. 512 с.

Остапенко Л., Іваниш А. Хорове аматорство в сучасній Україні. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 5 (182). С. 69–73. DOI : https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5 (182)-69-73. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/viev/184969

Робота з самодіяльним хором : метод. рек. / уклад.: А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна. Київ : Ліра-К, 2017. 32 с.

Сіненко О. Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2017. № 5 (174). С. 13–15. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/viev/184969

Цимбалюк Н. М. Соціологія дозвілля : навч. посіб. Київ : ДАККіМ, 2001. 180 с.

Чабанный В. Ф. Музыкально-педагогическое руководство хоровым любительством как процесс : учеб. пособ. Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2008. Ч. 2. 216 с.

Reference

Golyk, G. (2000). Psykholohiia dyryhentsko-khorovoi diialnosti [Psychology of conductor-choral activity]: monograph. Drohobych: Vimir [in Ukrainian].

Davydovsky, K. Yu. (2014). Khorove mystetstvo v kulturno-mystetskomu seredovyshchi (na prykladi tvorchoi diialnosti zhinochoho khoru Kyivskoho instytutu muzyky im. R. M. Hliiera) [Choral art in the cultural and artistic environment (as an example of the creative activity of the women's choir of the Kiev Glier Institute of Music)]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Management Personnel of Culture and Arts], 2, 179-184 [in Ukrainian].

Kagan, M. S. (1983). Sotcialnye funktcii iskusstva [The world of communication: the problem of interpersonal relations]. Moskva: Politizdat [in Russian].

Kovalyk, M. A. (2002). Khorove vykonavstvo yak fenomen tvorchoi vzaiemodii (z dosvidu Kyivskoi khorovoi shkoly) [Choral performance a phenomenon of creative interaction (from the experience of the Kyiv Choral School)]. (Extended abstract of PhD diss.) Kyiv [in Ukrainian].

Kirsanov, V. V. (2002). Psykholoho-pedahohichna diahnostyka [Psychological and pedagogical diagnostics]: a textbook. Kyiv: Alterpress [in Ukrainian].

Ostapenko, L., & Ivanysh A. (2018). Khorove amatorstvo v suchasnii Ukraini [Choral Amateurism in Modern Ukraine]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of the modern pedagogue], 5 (182), 69-73. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-5. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/viev/184969 [in Ukrainian].

Karpinets, A. M., Vinogradcha, D. V., & Lebedkina, I. E. (Comp.). (2017). Robota z samodiialnym khorom [Working with an amateur choir]: a method. rivers. Kyiv: Lira-K Publishing House [in Ukrainian].

Sinenko, O. O. (2017). Spetsyfika form orhanizatsii khudozhno-tvorchoi diialnosti studentskoho amatorskoho khorovoho kolektyvu [Specificity forms of organisation of artistic and creative activity of student amateur choral collectives]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of the modern pedagogue], 5 (174), 13-15. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/viev/184969 [in Ukrainian].

Tsymbalyuk, N. M. (2001). Sotsiolohiia dozvillia [Leisure Sociology]: a textbook. Kyiv: DAKKIM [in Ukrainian].

Chabanny, V. F. (2008). Muzykalno-pedagogicheskoe rukovodstvo khorovym liubitelstvom kak protcess [Musical and pedagogical guidance of choral amateurism as a process]: textbook. allowance. (P. 2). Sankt-Petersburg: SPbGUKI [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Сіненко, О. О. (2020). Хорова самодіяльність як соціокультурний феномен. Імідж сучасного педагога, (2(191), 108–112. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-108-112