Формування умінь, навичок, знань і цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх журналістів в університетах США

Автор(и)

  • Христина Романівна Марціхів Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4637-6604

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-31-35

Ключові слова:

вміння та навички, журналістська освіта, знання, професійна підготовка, університетська система освіти США, цінності

Анотація

Розглянуто формування вмінь, навичок, знань і цінностей майбутніх журналістів в університетах США в умовах сучасного суспільства. Детально охарактеризовано чотири категорії вмінь і навичок, якими повинен оволодіти майбутній фахівець із журналістики відповідно до вимог ринку праці. Визначено, що до першої категорії належать: уміння та навички медіа фахівця слухати та почути те, що розповідають, знати як правильно перевірити та підтвердити отриману інформацію; виконувати завдання згідно з кінцевими термінами; поводитися у непередбачуваних і стресових ситуаціях, дотримуючись етичних правил і норм поведінки. Розглянуто особливості другої категорії, а саме вміння та навички чітко інтерпретувати статистичні та графічні дані; виокремлювати важливі факти для виконання репортажу; використовувати різноманітні методи проведення інтерв’ю тощо. Висвітлено третю категорію – вміння та навички створювати доповіді, використовуючи довільні стилі; виступати на радіо чи телебаченні, дотримуючись законодавства ЗМІ. Зазначено, що не менш важливою є четверта категорія – вміння та навички правильно записувати аудіо чи монтувати відео; робити фото з правильного ракурсу.

Окреслено, що у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із журналістики в університетах США є необхідним отримання загальних знань із принципів і законів медіа, історії журналістики, теорії комунікації, особливостей міжкультурного діалогу, а також теоретичних знань із широкого спектру природничих, фундаментальних, прикладних і гуманітарних дисциплін.

Визнано, що окрім умінь і навичок, формування цінностей є невід’ємним складником професійної підготовки журналістів в університетах США. Виокремлено формування таких цінностей: етичних, громадянських, моральних і правових.

Біографія автора

Христина Романівна Марціхів, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри іноземних мов

Посилання

Журналістська етика : посіб. для підготовки державного іспиту / за ред.: В. П. Мостовий, В. В. Різун Київ : ТзОВ «ЗН УА», 2014. 222 с.

Локарєва Г. В. Проблема формування у майбутніх журналістів культури професійного спілкування як ознаки комунікативної компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. № 30 (83). С. 221–228.

Риженко М. А., Ємець О. А. Міжкультурна та кроскультурна мовленнєва комунікація в межах англомовного дискурсу. Studia Linguistica, 2011. № 5. С. 505–510.

Clark R. P. The pyramid of journalism competence: what journalists need to know. URL : https://www.poynter.org/reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-journalists-need-to-know/

Drok N. Beacons of reliability: European journalism students and professionals on future qualifications for journalists. Journalism Practice. 2013. № 7 (2). P. 145–162.

Glaisyer T., Anderson C. W., Smith, J., Rothfeld M. Shaping 21st Century Journalism. Policy paper. USA, Washington, D.C.: New America Foundation, 2011. 38 p.

Kawamoto K. Enhancing citizen journalism with professional education. Media development. URL : https://centreforcommunicationrights.org/cdn.agilitycms.com/centre-for-communication-rights/Images/Articles/pdf/Kawamoto.pdf.

Newton E. Searchlights and sunglasses. State of news media. Report. URL: https://courses.poynter.org/courses/coursev1:newsu+newsu_core_skills_survey14+2014_1/abouthttp://www.searchlightsandsunglasses.org/

Poynter Institute for Media Studies. Core skills for the future of Journalism. URL: https://courses.poynter.org/courses/coursev1:newsu+newsu_core_skills_survey14+2014_1/about

Spring National High School Journalism Convention. Sheraton Seattle and Washington State Convention Center. 2017. April 6–9. URL : http://studentpress.org/nspa/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Seattle-RegBook.pdf

References

Mostovyi, V. P., & Rizun, V. V. (Eds.). (2014). Zhurnalistska etyka: posibnyk dlia pidhotovky derzhavnoho ispytu [Journalism ethics: state Exam Preparation Guide]. Kyiv: TzOV «ZN UA» [in Ukrainian].

Ryzhenko, M. A., & Yemets, O. A. (2011). Mizhkulturna ta kroskulturna movlennieva komunikatsiia v mezhakh anhlomovnoho dyskursu [Intercultural and Cross-Cultural Speech Communication within English Discourse]. Studia Linguistica, 5, 505-510 [in Ukrainian].

Lokarieva, H. V. (2013). Problema formuvannia u maibutnikh zhurnalistiv kultury profesiinoho spilkuvannia yak oznaky komunikatyvnoi kompetentnosti [The problem of forming in the future journalists a culture of professional communication as a sign of communicative competence]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools], 30 (83), 221-228 [in Ukrainian].

Clark, R. P. (2014). The pyramid of journalism competence: what journalists need to know? Retrieved from https://www.poynter.org/reporting-editing/2014/the-pyramid-of-journalism-competence-what-journalists-need-to-know/.

Drok, N. (2013). Beacons of reliability: European journalism students and professionals on future qualifications for journalists. Journalism Practice, 7 (2), 145-162.

Glaisyer, T., Anderson, C. W., Smith, J., & Rothfeld M. Shaping 21st Century Journalism. Policy paper. USA, Washington, D.C.: New America Foundation.

Kawamoto, K. (2013). Enhancing citizen journalism with professional education. Media development. Retrieved from https://centreforcommunicationrights.org/cdn.agilitycms.com/centre-for-communication-rights/Images/Articles/pdf/Kawamoto.pdf.

Newton, E. (2014). Searchlights and sunglasses. State of news media. Report. Retrieved from http://www.searchlightsandsunglasses.orghttp://www.searchlightsandsunglasses.org.

Poynter Institute for Media Studies. Core skills for the future of Journalism. Retrieved from: https://courses.poynter.org/courses/coursev1:newsu+newsu_core_skills_survey14+2014_1/about.

Spring National High School Journalism Convention (2017). Sheraton Seattle and Washington State Convention Center. Retrieved from http://studentpress.org/nspa/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Seattle-RegBook.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Марціхів, Х. Р. (2020). Формування умінь, навичок, знань і цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх журналістів в університетах США. Імідж сучасного педагога, (3(192), 31–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-31-35