Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні

Автор(и)

  • Маріанна Іванівна Леврінц Закарпатський угорський інститут ім. Ракоці Ференца ІІ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2206-7113

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-45-50

Ключові слова:

тенденції розвитку, педагогічна освіта, вчитель іноземних мов, іншомовна освіта, стандарт, законодавче забезпечення, Україна

Анотація

Визначено тенденції розвитку системи підготовки вчителів іноземних мов в Україні, основними серед яких є стандартизація, запровадження компетентнісного підходу, студентоцентризм, осучаснення дидактичних підходів в іншомовній і філологічній освіті, диверсифікація практичних курсів іноземної мови, розширення змістового компонента програм підготовки вчителів-філологів, зокрема, лінгводидактичних дисциплін, відмова від методичного догматизму на підставі застосування сучасних підходів до навчання іноземних мов, а саме комунікативного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, культурологічного, конструктивістського, навчання іноземної мови за допомогою комп’ютерних технологій. Ознаками іншомовної педагогічної освіти є багаторівневість, багатопрофільність, неперервність, диверсифікованість, автономія, академічна свобода, академічна мобільність.

Біографія автора

Маріанна Іванівна Леврінц, Закарпатський угорський інститут ім. Ракоці Ференца ІІ

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філології

Посилання

Безлюдна В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948−2016). (Дис ... д-ра пед. наук). Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, 2018. 514 с.

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради. 2014. № 37−38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701#n23

Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Проєкт МОН. URL: https://www.businesslaw.org.ua/konceptualni-zasady-derjavnoi-polityky-schodo-rozvytky-angliiskoi-movy/

Міністерство освіти і науки України. Концепція розвитку педагогічної освіти. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Міністерство освіти і науки України. Перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення від 13 жовтня 2017 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9beedaaa.pdf

Міністерство освіти і науки України. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15

Ніколаєва С. Сучасні підходи до реалізації міжкультурної іншомовної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VI (66). 2018. № 162. С. 31−36.

Ніколаєва С. Концепція іншомовної освіти в Україні: розробка і реалізація. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. 2016. №4 (8). С. 60−61.

Ніколаєва С. (2014). Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність. Іноземні мови. 2014. № 1(77). С. 3−12.

Рашкевич Ю. Розроблення освітніх стандартів та освітніх програм. URL: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymkareform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія». 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія». 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Проект. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti

Tarnopolsky O. Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: A new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? Advanced Education. 2018. № 10, С. 5−11.

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. URL: www.coe.int/t/dg4/linguistic/ source/framework_en.pdf

References

Bezlyudna, V. (2018). Teoria i praktyka profesiynoi pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov u vyshchykh pedahohichnykh navchalʹnykh zakladakh Ukrainy (1948−2016). [Theory and Practice of Foreign Language Teacher Education in Higher Educational Institutions of Ukraine (1948–2016)] (PhD thesis). Rivnensʹkyy derzhavnyy humanitarnyy universytet, Rivne [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». (2014) [The Law of Ukraine “On Higher Education”]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 37−38. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701#n23 [In Ukrainian].

Kontseptualʹni zasady derzhavnoyi polityky shchodo rozvytku anhliysʹkoyi movy u sferi vyshchoyi osvity [Conceptual principles of state policy for the spread of the English language in higher education]. Proekt MON [Project of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Retrieved from https://www.businesslaw.org.ua/konceptualni-zasady-derjavnoi-polityky-schodo-rozvytky-angliiskoi-movy/ [In Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2018). Kontseptsiya rozvytku pedahohichnoyi osvity [The concept of development of teacher education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [In Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2017). Perelik spetsializatsiy pidhotovky zdobuvachiv vyshchoyi osvity stupeniv bakalavra ta mahistra za spetsialʹnistyu 035 «Filolohiya», za yakymy zdiysnyuyetʹsya formuvannya ta rozmishchennya derzhavnoho zamovlennya vid 13 zhovtnya 2017 roku [List of specializations of higher education candidates of bachelor's and master's degrees in the field 035 "Philology", according to which the formation and placement of the state order is carried out as of October 13, 2017]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9beedaaa.pdf [In Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine] . (2015). Pro osoblyvosti zaprovadzhennya pereliku haluzey znanʹ i spetsialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyetʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity, zatverdzhenoho postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 kvitnya 2015 roku № 266 [Introduction of the list of branches of knowledge and specialties according to which preparation of higher education candidates is carried out, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015. No. 266.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 [In Ukrainian].

Nikolaieva, S. (2018). Suchasni pidkhody do realizatsiyi mizhkulʹturnoi inshomovnoi osvity [Modern approaches to the intercultural foreign language education implementation]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (66), Issue: 162, 31−36 [In Ukrainian].

Nikolaieva, S. (2016). Kontseptsia inshomovnoi osvity v Ukraini: rozrobka i realizatsia [The conceptual framework of the foreign language education in Ukraine: its development and implementation]. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 4(8), Vol.4, 60−61 [In Ukrainian].

Nikolaieva, S. (2014). Inshomovna osvita v Ukraini: mify i realʹnistʹ [Foreign language education in Ukraine : Myths and Realities]. Inozemni movy [Foreign Languages], 1(77), 3−12 [In Ukrainian].

Rashkevych, YU. Rozroblennya osvitnikh standartiv ta osvitnikh prohram [Development of educational standards and programmes]. Retrieved from http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymkareform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html [In Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyy (bakalavrsʹkyy) rivenʹ, haluzʹ znanʹ 03 Humanitarni nauky, spetsialʹnistʹ 035 «Filolohia». (2019a) [Higher education standard of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 03 Humanities, specialty 035 "Philology"]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf [In Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: druhyy (mahistersʹkyy) rivenʹ, haluzʹ znanʹ 03 Humanitarni nauky, spetsialʹnistʹ 035 «Filolohia». (2019b) [Higher education standard of Ukraine: second (master's) level, field of knowledge 03 Humanities, specialty 035 "Philology"]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf [In Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: druhyy (mahistersʹkyy) rivenʹ, haluzʹ znanʹ 01 Osvita/Pedahohika, spetsialʹnistʹ 011 Osvitni, pedahohichni nauky. Proekt [Higher education standard of Ukraine: second (master's) level, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty 011 Educational, pedagogical sciences. Project]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osvitihttps://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti [In Ukrainian].

Tarnopolsky, O. (2018). Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: A new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? Advanced Education, 10, 5−11.

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Retrieved from www.coe.int/t/dg4/linguistic/ source/framework_en.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Леврінц, М. І. (2020). Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога, (2(191), 45–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-45-50