Критерії сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів

Автор(и)

  • Любов Вікторівна Гончар ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4014-2372

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-15-19

Ключові слова:

культура професійної діяльності, студент, майбутній менеджер, рівні, критерії, показники

Анотація

Окреслено поняття «культура професійної діяльності майбутнього менеджера» як інтегральне особистісне утворення в сукупності норм, цінностей, способів поведінки, прийнятих у соціумі, комунікативних умінь і навичок, що забезпечують можливість здійснення міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних завдань, здатності управляти організацією та її підрозділами, працювати в команді, адаптуватись і діяти в новій ситуації.

Розкрито основні підходи щодо проблеми визначення критеріїв сформованості, вихованості, розвитку певних особистісних якостей, утворень. Визначено загальний критерій, а також виокремлено показники, що повною мірою характеризують критерії сформованості культури професійної діяльності майбутнього менеджера. Змістова структура культури професійної діяльності майбутніх менеджерів представлено гностичним, мотиваційно-ціннісним і праксичним компонентами, що знаходяться у нерозривному взаємозв’язку і взаємозалежності.

Біографія автора

Любов Вікторівна Гончар, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри обліку і аудиту 

Посилання

Абульханова-Славская К. Стратегия жизни. Москва : Мысль, 1991. 112 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості. Київ : Україна-Віта. 1995. 220 с.

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : монографія. Київ : ІЗМН, 1997. 192 с.

Критерії та показники вихованості. Педагогічна психологія / за ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. Київ : Вища школа, 1991.

Куницына В., Казаринова Н., Погольша В. Межличностное общение: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2003. 544 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 (зі змінами та доповненнями від 12.06.2019 р. № 509). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-t120619 (дата звернення: 12.11.2019).

Тернопільська В. І. Відповідальність особистості: підходи до розуміння. Проблеми освіти / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. Київ, 2015. Вип. 83, ч. 2. С. 166–169.

Тернопільська В. І., Дерев’янко О. В. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки. 2012. Вип. 31. С. 264–267.

Тернопольская В. И., Бакулина О. С. Особенности формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по налогообложению и таможенному делу. International scientific journal «Progress». Tbilisi: International Publishing House «Progress». 2018. № 1–2. Р. 94–97.

Тернопільська В. І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного ун-ту. Серія: Педагогіка. 2012. № 9. С. 208–213.

International Organization for Stardardization, ISO. URL:https://www.iso.org/ru/home.htmll (дата звернення: 03.12.2019).

Ternopilska V., Guk O., Zavhorodnia Y., Ryzhykov V., Snitka Y. Variants of the educational paradigm in training of managers. Revista ESPACIOS. 2019. Vol. 40 (29). P. 9.

References

Abulhanova-Slavskaya, K. (1991). Strategiya zhizni [Life strategy]. Moskva: Myisl [in Russian].

Bekh, I. D. (2003). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady [Person-centered approach: scientific and practical background]. Vykhovannia osobystosti [Education of personality]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bekh I. D. (1995). Vid voli do osobystosti [From will to personality]. Kyiv: Ukraina-Vita [in Ukrainian].

Bilousova V. O. (1997). Teoriia i metodyka humanizatsii vidnosyn starshoklasnykiv u pozaurochnii diialnosti zahalnoosvitnoi shkoly [Theory and methods of humanization of high school students' relations in extracurricular activities of secondary school]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Prokoliienko, L. M, & Nikolenka, D. F. (Eds.). (1991). Kryterii ta pokaznyky vykhovanosti. Pedahohichna psykholohiia [The criteria and indicators of education. Educational psychology]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Kunitsyna V., Kazarinova N., & Pogolsha V. (2003). Interpersonal communication [Interpersonal communication]. Sankt-Petersburg: Peter [in Russian].

On approval of the National Qualifications Framework № 1341. (2011, November 23). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-t120619 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I. (2015). Vidpovidalnist osobystosti: pidkhody do rozuminnia [Personality Responsibility: Approaches to Understanding]. Problemy osvity [Problems of education], 83, 166-169 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I., & Derev’ianko, O. V. (2012). Vyznachennia kryteriiv sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh hirnychykh inzheneriv [Determination of criteria for the formation of professional competence of future mining engineers]. Nauk. chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Ped. nauky [Scientific journal of MP Dragomanov NPU. Pedagogical Sciences], 31, 264-267 [in Ukrainian].

Ternopol'skaja, V. I., Bakulina, O. S. (2018). Osobennosti formirovanija professional'noj kompetentnosti budushhih specialistov po nalogooblozheniju i tamozhennomu delu [Features of the formation of professional competence of future specialists in taxation and customs]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Progress” [International scientific journal “Progress”. Tbilisi: Progress, 1-2, 94-97 [in Russian].

Ternopilska, V. I. (2012). Struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia [The structure of professional competence of the future specialist]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy], 9, 208-213 [in Ukrainian].

International Organization for Stardardization, ISO. Retrieved from https://www.iso.org/ru/home.html [in English].

Ternopilska, V., Guk, O., Zavhorodnia, Y., Ryzhykov, V., & Snitka, Y. (2019). Variants of the educational paradigm in training of managers. Revista ESPACIOS, 40 (29), 9 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Гончар, Л. В. (2020). Критерії сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Імідж сучасного педагога, (2(191), 15–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-15-19