Німецькі лексичні запозичення в українському розмовному дискурсі

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Дмитренко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-9954-7660
  • Юлія Іванівна Полуніна Полтавська гімназія № 33, Україна https://orcid.org/0000-0002-9817-8127

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-63-67

Ключові слова:

асиміляція, германізми, запозичення, історія мови, лексема, міжмовні контакти

Анотація

Присвячено дослідженню феномену німецьких лексичних запозичень, які потрапили до вокабуляру українського соціуму. Простежено хронологію поширення германізмів на територію України. Наголошується, що вплив німецької мови на українську відбувався і посилювався протягом усього періоду її становлення і розвитку як мови європейської. Збагачення української мови німецькою лексикою було напряму залежним від впливу економічного розвитку Німеччини на тогочасні українські реалії. Користуючись даними авторитетних джерел, друкованих праць, словників-довідників, Інтернет-видань, що містять перелік німецьких лексем, якими послуговуються українці в повсякденному розмовному дискурсі, авторки виокремлюють і наводять приклади найуживаніших у сучасному українському середовищі мовних одиниць, що асимілювалися з рідною мовою і гармонійно ввійшли до її складу.

Біографії авторів

Олена Володимирівна Дмитренко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та перекладу 

Юлія Іванівна Полуніна, Полтавська гімназія № 33

вчителька німецької мови, учитель-методист

Посилання

Гвоздяк О. Інтеграція побутової лексики в українсько-німецько-угорських міжговіркових контактах (Мукачівщина). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород, 2009. Вип. 13. С. 42–44.

Гриценко С. П. Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст. Studia Linguistica. 2014. Вип. 8. C. 325–349.

Драпалюк Г. С., Ільчишин Н. М., Пиндик Н. І. Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти. Імідж сучасного педагога. 2015. № 7. С. 47–49.

Клименко Н. Ф. Його завжди вабила таїна Слова. А. О. Білецький. Вибрані праці / упоряд. Н. Ф. Клименко, С. А. Карпіловська, А. О. Савенко. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. С. 10–21.

Клімчук Г. П. Лексичні германізми в публіцистиці Михайла Грушевського. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 2009. Т. 105, вип. 92. С. 46–51.

Кочерган М. П. Німецькі лексичні запозичення в південно-західних говорах української мови. Мовознавство. 1997. № 1. С. 19–24.

Лопушанський В. М., Більовська Г. Німецькі лексичні запозичення у творах Івана Франка. Дрогобич : Коло, 2006. 86 с.

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. Дрогобич : Посвіт, 2011. 122 с.

Муромцева О. Г., Скачкова В. В. Українсько-німецькі мовні контакти. Українська мова : енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. С. 682–683.

Пиц Т. Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові. Українська мова. 2013. № 2. С. 84–99.

Пиц Т. Б. Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV–XVII ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17. Ін-т мовознавства HAH України. Львів, 2008. 205 с.

Прасол О. М. Історія дослідження явища запозичення в українському мовознавстві: проблемні питання. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 37. С. 42–49.

Саламатіна О. О. Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць / відп. ред. М. П. Фабіан. Ужгород : ПП «Аутдор-Шарк», 2015. Вип. 13. С. 175–184.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ, 1985. 776 с.

Смеречинська О. В. Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 140–144.

Шаровольський І. В. Німецькі позичені слова в українській мові. Записки Київського ін-ту нар. освіти. 1966. Кн. І-ІІ. С. 62–79.

Шелудько Д. Німецькі елементи в українській мові. Збірник комісії для дослідження історії української мови. Київ, 1931. Т. 1. С. 1–60.

Яким З. М. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Німецько-українські лінгвокультурні взаємини XVІ-XІХ ст. та історичні передумови їхнього виникнення. Наукові записки. Серія: Філологічна. 2018. Вип. 23. С. 215–217.

Presse und Sprache № 1/59. Jahrgang. Deutsch als Fremdsprache. 2017. 12 s.

Scheer, Evelyn / Serdyuk, Irina. Kulturschok. – Ukraine. Bielefeld: Reise Know-How Verlag, 2013. 125 s.

References

Hvozdiak, O. (2009). Integratsia pobutovoi leksyky v ukrainsko-nimetsko-uhorskykh mizhhovirkovykh kontaktah (Mukachivshchyna) [Integration of domestic vocabulary into Ukrainian-German-Hungarian inter-agency contacts (Mukachevo)]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva [Modern problems of linguistics and literary studies], 13, 42-44 [in Ukrainian].

Hrytsenko, S. P. (2014). Istoria doslidzhennia ukrainskoho leksykonu XVI–XVII st. [History of the study of the Ukrainian lexicon of the XVI-XVII centuries.]. Studia Linguistica, 8, 325-349 [in Ukrainian].

Drapaliuk, H. S., Ilchyshyn, N. M., & Pyndyk, N. I. (2015). Dilovyi nimetskomovnyi dyskurs: leksychny I perekladatskyi aspekty [Business German Discourse: Lexical and Translation Aspects]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 7, 47-49 [in Ukrainian].

Klymenko, N. F. (2012). Yoho zavzhdy vabyla tayina Slova [He was always attracted by the mystery of the Word]. In A. O. Biletskyi, Vybrani pratsi [Selected works] (pp. 10-21). Kyiv: Vyd. Dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Klimchuk, H. P. (2009). Leksychni hermanizmy v publitsystytsi Mykhaila Hrushevskoho [Lexical Germanisms in Mikhail Hrushevsky's Journalism]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly [Scientific papers of the Black Sea State University named after Petro Mohyla], 105, 92, 46-51 [in Ukrainian].

Kocherhan, M. P. (1997). Nimetski leksychni zapozychennia v pivdenno zakhidnykh hovorakh ukrainskoi movy [German lexical borrowing in the southwestern languages of the Ukrainian language]. Movoznnavstvo [Linguistics], 1, 19-24 [in Ukrainian].

Lopushanskyi, V. M., & Biliovska, H. (2006). Nimetsk ileksychni zapozychennia u tvorakh Ivana Franka [German lexical borrowings in the works of Ivan Franko]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Lopushanskyi, V. M., & Pyts, T. B. (2011). Nimetskomovni leksychni zapozychennia u pivdenno-zakhidnykh hovorakh Ukrainy [German-speaking lexical borrowings in southwestern Ukraine]: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Muromtseva, O. H., & Skachkova, V. V. (2004). Ukrainsko-nimetski movni kontakty [Ukrainian-German language contacts]. Ukrainska mova [Ukrainian language]: entsyklopedia (pp. 682-683). Kyiv: Ukrainska entsyklopedia im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Pyts, T. B. (2013). Do istorii doslidzhennia nimetskykh zapozychenykh sliv v ukrainskii movi [To the history of the study of German borrowed words in the Ukrainian language]. Ukrainska mova [Ukrainian language], 2, 84-99 [in Ukrainian].

Pyts, T. B. (2008). Shidnonimetski nazvy remisnykiv ta yikhnie poshyrennia u polskii, biloruskii I ukrainskii movakh XIV–XVII st. [East German names of artisans and their distribution in Polish, Byelorussian and Ukrainian languages of XIV – XVII centuries.]. (Extended abstract of PhD diss.). Lviv [in Ukrainian].

Prasol, O. M. (2014). Istoria doslidzhennia yavyshcha zapozychennia v ukrainskomy movoznavstvi: problemni pytannia [History of research on the phenomenon of borrowing in Ukrainian linguistics: problematic issues]. Linhvistychni doslidzhennia [Linguistic research], 37, 42-49 [in Ukrainian].

Salamatina, O. O. Stratehii I taktyky respondenta u suchasnomu nimetskomovnomu ta ukrainomovnomu publitsystychnomu interviu [Respondent's strategies and tactics in contemporary German-speaking and Ukrainian-language journalistic interviews]. In M. P. Fabian (Ed.), Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii [Contemporary Studies in Foreign Philology]: zb. nauk. prats (Is. 13, pp. 175-184). Uzhhorod [in Ukrainian].

Melnychuka, O. S. (Ed.). (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv [in Ukrainian].

Smerechynska, O. V. (2017). Morfolohichni zasoby vyrazhennia zavershenosti dii v ukrainskii ta nimetskii movakh [Morphological means of expression of completeness in Ukrainian and German]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 8 (48), 140-144 [in Ukrainian].

Sharovolskii, I. V. (1966). Nimetski pozycheni slova v ukrayinskii movi [German borrowed words in Ukrainian]. Zapysky Kyivskohoin-tunar. Osvity [Notes of the Kiev inst. education], І-ІІ, 62-79 [in Ukrainian].

Sheludko, D. (1931). Nimetski element v ukrainskii movi [German Elements in Ukrainian]. Zbirnyk komisii dlia doslidzhennia istorii ukrainskoi movy [Collection of the commission for the study of the history of the Ukrainian language] (Vol. 1, pp. 1-60). Kyiv [in Ukrainian].

Yakym, Z. M. (2018). Drohobytskii derzhavnyi pedahohichnii universytet imeni Ivana Franka. Nimetsko-ukrainski linhvokulturni vzaiemyny XVІ-XІХ st. Ta istorychni peredumovy ikhnioho vynyknennia [Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. German-Ukrainian linguocultural relations of XVI-XIX centuries. and the historical prerequisites for their occurrence]. Naukovi zapysky. Seriia Filolohichna [Proceedings. Series: Philological], 23, 215-217 [in Ukrainian].

Presse und Sprache № 1/59. Jahrgang. Deutsch als Fremdsprache. 2017.

Scheer, Evelyn / Serdyuk, Irina. Kulturschok Ukraine. Bielefeld: Reise Know-How Verlag, 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Дмитренко, О. В., & Полуніна, Ю. І. (2020). Німецькі лексичні запозичення в українському розмовному дискурсі. Імідж сучасного педагога, (2(191), 63–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-63-67