Розвиток вокальної майстерності співака (на прикладі творів Джузеппе Верді)

Автор(и)

  • Жанна Миколаївна Закрасняна Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-2592-5459

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-101-104

Ключові слова:

Дж. Верді, опера, академічний спів, вокальна майстерність, духовні твори

Анотація

Представлено особливості розвитку вокальної майстерності співака, яка здійснюється на прикладів творів Дж. Верді. Наголошено на трансформації традицій bel canto в оперній творчості композитора та становленні стилю оперного співу, характерного для сьогодення. Докорінно змінюються вимоги до вокалістів, які пов’язані зі зміною співацького діапазону та необхідністю відтворення драматичних складних образів. Мелодика композитора генетично споріднена з італійським народним мелосом і позбавлена зовнішньої ефектності, яка б не була зумовлена глибокою змістовністю. Доречною є увага не лише до оперних, а й до духовних творів Верді, що сприяє розвитку навичок втілення різних образних сфер.

Біографія автора

Жанна Миколаївна Закрасняна, Київський національний університет культури і мистецтв

старша викладачка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Алмазова В. В. Жанры духовной музыки в творчестве Дж. Верди : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2013. 27 с.

Вербицька-Шокот І. Деякі тенденції розвитку реквієму ХІХ сторіччя та їх вплив на «Requiem» Джузеппе Верді. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2011. № 5. С. 161–164.

Логунова А. А. Музыкально-драматургическая форма финалов в операх Джузеппе Верди : дисс. … канд. искуствоведения : 17.00.02. Санкт-Петербург, 2017. 333 с.

Пазовский А. Записки дирижера. Москва : Музыка, 1966. 562 с.

Соловцова Л. Джузеппе Верди : монография. 3-е доп. и перераб. изд. Москва : Музыка, 1981. 416 с.

Старикова Е. П. Создание вокально-сценического образа в оперном жанре (на примере партии Виолетты из оперы Дж. Верди «Травиата»). Аспекти історичного музикознавства. 2018. Вип. 12. С. 143–157.

Стахевич О. Искусство bel canto в итальянской опере XVII – XVIII веков : монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 200 с.

References

Almazova,V. V. (2013). Zhanry duhovnoj muzyki v tvorchestve Dzh. Verdi [Genres of sacred music in the work of J. Verdi]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Verbytska-Shokot, I. (2011). Deiaki tendentsii rozvytku rekviiemu XIX storichchia ta yikh vplyv na «Requiem» Dzhuzeppe Verdi [Some Trends in the Nineteenth-Century Requiem Development and Their Impact on the Requiem by Giuseppe Verdi]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhitektura [Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art Studies. Architecture], 5, 161-164 [in Ukrainian].

Logunova, A. A. (2017). Muzykal'no-dramaturgicheskaja forma finalov v operah Dzhuzeppe Verdi [Musical and dramatic form of finals in operas by Giuseppe Verdi]. (PhD diss.). Sankt-Peterburg [in Russian].

Pazovskij, A. (1966). Zapiski dirizhera [Conductor's notes]. Moskva: Muzyka [in Russian].

Solovcova, L. (1981) Dzhuzeppe Verdi [Giuseppe Verdi]: monografija. Moskva: Muzyka [in Russian].

Starikova, E. P. (2018). Sozdanie vokal'no-scenicheskogo obraza v opernom zhanre (na primere partii Violetty iz opery Dzh. Verdi «Traviata») [Creating a vocal-stage image in the opera genre (using the example of Violetta’s part from the opera La Traviata by J. Verdi)]. Aspekti іstorichnogo muzikoznavstva [Aspects of historical musicology], 12, 143-157 [in Russian].

Stahevich, O. (2012). Iskusstvo bel canto v ital'janskoj opere XVII – XVIII vekov [Bel canto art in Italian opera of the 17th – 18th centuries]. LAP LAMBERT Academic Publishing [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Закрасняна, Ж. М. (2020). Розвиток вокальної майстерності співака (на прикладі творів Джузеппе Верді). Імідж сучасного педагога, (2(191), 101–104. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-101-104