Формування наукової картини світу і образу світу в процесі вивчення зарубіжної літератури

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-74-80

Ключові слова:

наукова картина світу, образу світу, літературний процес, цілісність і закономірності літературного процесу, складники предметних компетентностей старшокласників при вивченні зарубіжної літератури

Анотація

Закцентовано увагу на проблемі формування наукової картини світу і образу світу в учнів старших класів у процесі вивчення зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти; схарактеризовано закономірності літературного процесу і складники предметних компетентностей (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний) старшокласників.

Розкрито завдання вчителя: навчання учнів старших класів про вершинні явища зарубіжного літературного процесу, загальні закономірності його перебігу на межі ХІХ–ХХІ століть; формування духовно-ціннісної орієнтації та естетичних потреб особистості на основі вивчення найвизначніших творів художньої літератури вказаного періоду; розгляд творчості видатних зарубіжних письменників у зв’язку з кращими естетичними традиціями національного мистецтва; навчання старшокласників літературознавчим поняттям і термінам, необхідних для розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу.

Показано, що літературний процес інтегрує в собі цілу низку таких не менш складних понять, як художній напрям і течія, метод і стиль, літературні роди і жанри, традиції та новаторство тощо.

Біографія автора

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Антонюк М. А. Поняття наукової картини світу та образу світу в контексті інтеграції змісту освітніх галузей «Мови й літератури (літературний компонент)», «Математика», «Природознавство». Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць Всеукр. круглого столу, Полтава, 12 бер. 2018 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Полтава, 2018. Вип. 10. С. 127–141.

Білик Н. І. Літературний компонент у науковій картині світу та образі світу старшокласника як умова формування емоційного інтелекту. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукр. круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», Полтава 17 квіт. 2019 р. / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Полтава, 2019. Вип. 11. С. 160–167.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць за матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми», Київ, 24 трав. 2017 р. / головн. ред. Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. Ч. 2, вип. 4 (79). 364 с.

Загальне поняття про літературний процес. URL: https://ukrlit.net/info/criticism/about.html

Зарубіжна література. 11 клас (стандарт) : навч.-метод. комплект для вчителя / уклад. Л. Л. Ковальова. Львів : КЗ Львівської обл. ради «Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти», 2019. 104 c.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ. URL: https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58872/

Кузьменко В. В. Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2009. 45 с.

Куценко О. Г. Зарубіжна література. 11 клас. Рівень стандарт і академічний рівень. Харків : Основа, 2017. 176 c.

Літературний диктант «Упізнай героя» за змістом роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». URL: https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-upiznaj-geroa-za-zmistom-romanu-m-bulgakova-majster-i-margarita-149015.html

Літерату́рний процес – Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Ніколенко О. М., Мацапура В. І. Літературні епохи, напрями, течії. Київ : Педагогічна преса, 2017. 228 с.

Планк М. Избранные труды. Москва : Наука, 1975. 788 с.

Ривків Я. Іван Франко про закономірності польського літературного процесу ХІХ ст. Київські полоністичні студії. 2017. Т. 29. С. 665–678. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_73

Садовий М. І., Вовкотруб В. П., Трифонова О. М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики : навч. посіб. [для студ. ф-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]. Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. 252 с.

Турсиду Н. Ю. Розуміння «картини світу» і «моделі світу» в лінгводидактичному аспекті під час вивчення російської мови як іноземної студентами-греками. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_11

References

Antoniuk, M. A. (2018). Poniattia naukovoi kartyny svitu ta obrazu svitu v konteksti intehratsii zmistu osvitnikh haluzei “Movy y literatury (literaturnyi komponent)”, “Matematyka”, “Pryrodoznavstvo” [The concept of the scientific picture of the world and the image of the world in the context of the integration of the content of the educational branches "Languages and Literature (literary component)", "Mathematics", "Science"]. In V. R. Ilchenko (Ed.), Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity [Technology content integration education]: zb. nauk. prats Vseukr. kruhloho stolu (Is. 10, pp. 127-141). Poltava [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2019). Literaturnyi komponent u naukovii kartyni svitu ta obrazi svitu starshoklasnyka yak umova formuvannia emotsiinoho intelektu [Literary component in the scientific picture of the world and the image of the high school student's world as a condition for the formation of emotional intelligence]. In V. R. Ilchenko (Ed.), Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity [Technology content integration education]: zb. nauk. pr. Vseukr. kruhloho stolu (Is. 11, pp. 160-167). Poltava [in Ukrainian].

Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Spirituality of personality: methodology, theory and practice]. (2017): zb. nauk. prats za materialy VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Formuvannia dukhovnoi bezpeky osobystosti v umovakh sohodennia: vyklyky i problemy” (P. 2, is. 4 (79)). Sievierodonetsk: SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

Zahalne poniattia pro literaturnyi protses [The general concept of the literary process]. Retrieved from https://ukrlit.net/info/criticism/about.html

Kovalova, L. L. (Comp.). (2019). Zarubizhna literatura. 11 klas (standart) [Foreign Literature. Grade 11 (standard)]: navch.-metod. komplekt dlia vchytelia. Lviv: KZ Lvivskoi obl. rady “Lviv. obl. in-t pisliadyplomnoi ped. Osvity” [in Ukrainian].

Zarubizhna literatura [Foreign Literature]. Ministerstvo osvity i nauky. Retrieved from https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58872/ [in Ukrainian].

Kuzmenko, V. V. (2009). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia v uchniv naukovoi kartyny svitu v istorii rozvytku shkilnoi osvity (XX stolittia) [Theoretical and methodological foundations of the formation of students' scientific picture of the world in the history of the development of school education (XX century)]. (Extended abstract of D diss.). Ternopil [in Ukrainian].

Kutsenko, O. H. (2017). Zarubizhna literatura. 11 klas. Riven standart i akademichnyi riven [World Literature. Grade 11. Level standard and academic level]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Literaturnyi dyktant “Upiznai heroia” za zmistom romanu M. Bulhakova “Maister i Marharyta” [Literary dictator "Identify the hero" on the content of M. Bulgakov's novel "Master and Margarita"]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-upiznaj-geroa-za-zmistom-romanu-m-bulgakova-majster-i-margarita-149015.html [in Ukrainian].

Literatúrnyi protses [Literary process]. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Nikolenko, O. M., & Matsapura, V. I. (2017). Literaturni epokhy, napriamy, techii [Literary epochs, directions, currents]. Kyiv: Pedahohichna presa [in Ukrainian].

Plank, M. (1975). Izbrannye trudy [Selected Works]. Moskva: Nauka [in Russian].

Ryvkiv, Ya. (2017). Ivan Franko pro zakonomirnosti polskoho literaturnoho protsesu XIX st. [Ivan Franko on the regularities of the Polish literary process of the XIX century]. Kyivski polonistychni studii [Kiev Polonistic Studios], 29, 665-678. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2017_29_73 [in Ukrainian].

Sadovyi, M. I., Vovkotrub, V. P., & Tryfonova, O. M. (2013). Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methods of teaching physics]: navch. posib. [dlia stud. f-m. fak. vyshch. ped. navch. zakl.]. Kirovohrad: PP “Tsentr operatyvnoi polihrafii “Avanhard” [in Ukrainian].

Tursydu, N. Yu. (2016). Rozuminnia «kartyny svitu» i «modeli svitu» v linhvodydaktychnomu aspekti pid chas vyvchennia rosiiskoi movy yak inozemnoi studentamy-hrekamy [Understanding the "picture of the world" and "model of the world" in the linguodidactic aspect while studying Russian as a foreign student by the Greeks]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohika [Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy], 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-08

Як цитувати

Білик, Н. І. (2020). Формування наукової картини світу і образу світу в процесі вивчення зарубіжної літератури. Імідж сучасного педагога, (2(191), 74–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-74-80