Моделі змішаного навчання майбутніх філологів усного японського мовлення

Автор(и)

  • Тетяна Сергіївна Дибська Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-1233-0598

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-51-54

Ключові слова:

навчання усного мовлення, змішане навчання, моделі змішаного навчання, модель «Face-to-Face Driver», модель почергового розподілу форм роботи, модель «Зміна робочих зон», модель «Перевернута аудиторія»

Анотація

Обґрунтовується потреба у використанні змішаного навчання для викладання іноземних мов в університеті. Наводиться загальноприйнята класифікація базових моделей змішаного навчання, і, відштовхуючись від неї, пропонуються чотири основні моделі змішаного навчання майбутніх філологів усного японського мовлення: модель «Face-to-Face Driver» (рівень володіння мовою А1), модель почергового розподілу форм роботи (рівень володіння мовою А2), модель «Зміна робочих зон» (рівень володіння мовою В1) та модель «Перевернута аудиторія» (рівень володіння мовою В1/В2). Згадуються також три допоміжні моделі: «Flex», «Online Lab» та «Self-Blend», які можуть бути використані для удосконалення окремих видів мовленнєвої діяльності та формування лінгвосоціокультурної компетентності

Біографія автора

Тетяна Сергіївна Дибська, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

асистентка кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Посилання

Айнутдинова И. Н. Актуальные вопросы применения технологии смешанного обучения (blended learning) при обучении иностранным языкам в вузе. Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 6. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2015-6/pedagogics/ainutdinova.pdf.

Мохова М. Н. Активные методы в смешанном обучении в системе дополнительного педагогического образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2005. 155 с.

Попова Т. П., Ненашева Т. А. Информационные технологии в обучении иностранным языкам в вузе (модель смешанного обучения). ИСОМ. 2016. № 6-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-vuze-model-smeshannogo-obucheniya.

Просвиркина И. И., Садретдинова Т. А., Яхно М. Д., Фролова А. М. Использование моделей смешанного обучения при обучении говорению. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12-4 (78). С. 202–205.

Розанова Я. В. Технология ротационной модели метода смешанного обучения в неязыковом вузе. Magister Dixit, 2014, № 2 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-rotatsionnoy-modeli-metoda-smeshannogo-obucheniya-v-neyazykovom-vuze.

Утёмов В. В., Горев П. М. Межпредметная технология смешанного обучения в школьном образовании. Концепт. 2018. № 4. С. 1–11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34974729.

Фандей В. А. Смешанное обучение: современное состояние и классификация моделей смешанного обучения. Информатизация образования и науки. 2011. № 4 (12). С. 115–125.

Staker H., & Horn M. B. Classifying K-12 blended learning. Mountain View, CA: Innosight Institute, Inc, 2012. URL: https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf. (дата звернення: 23.02.2020).

References

Aynutdinova, I. N. (2015). Aktualnyie voprosyi primeneniya tehnologii smeshannogo obucheniya (blended learning) pri obuchenii inostrannyim yazyikam v vuze [Topical issues of using the blended learning technology for foreign language instruction in the university]. Obschestvo: sotsiologiya, psihologiya, pedagogika [The society: sociology, psychology, pedagogy], 6. Retrieved from http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2015-6/pedagogics/ainutdinova.pdf [in Russian].

Mohova, M. N. (2005). Aktivnyie metody v smeshannom obuchenii v sisteme dopolnitelnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Active methods in blended learning within the system of additional pedagogic education]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Popova, T. P., & Nenasheva, T. A. (2016). Informacionnye tehnologii v obuchenii inostrannym jazykam v vuze (model' smeshannogo obuchenija) [Informational technologies in foreign language instruction in the university]. ISOM, 6-1. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-vuze-model-smeshannogo-obucheniya [in Russian].

Prosvirkina, I. I., Sadretdinova, T. A., Yahno, M. D., & Frolova, A. M. (2017). Ispol'zovanie modeley smeshannogo obucheniya pri obuchenii govoreniyu [Using blended learning models for oral language instruction]. Filologicheskie nauki, Voprosy teorii i praktiki [Philological sciences, Issues of theory and practice], 12-4 (78), 202-205 [in Russian].

Rozanova, Ya. V. (2014). Tehnologiya rotacionnoy modeli metoda smeshannogo obucheniya v neyazykovom vuze [Technology of implementing the rotation blended learning model in a non-linguistic university]. Magister Dixit, 2 (14). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-rotatsionnoy-modeli-metoda-smeshannogo-obucheniya-v-neyazykovom-vuze [in Russian].

Utyomov, V. V., & Gorev, P. M. (2018). Mezhpredmetnaya tehnologiya smeshannogo obucheniya v shkolnom obrazovanii [Transdisciplinary technology of blended learning in school education]. Kontsept [Concept], 4, 1-11. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=34974729 [in Russian].

Fandey, V. A. (2011). Smeshannoe obuchenie: sovremennoe sostoyanie i klassifikatsiya modeley smeshannogo obucheniya [Blended learning: current state and classification of the models of blended learning]. Informatizatsiya obrazovaniya i nauki [Information of education and science], 4 (12), 115-125 [in Russian].

Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. Mountain View, CA: Innosight Institute, Inc. Retrieved from https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Дибська, Т. С. (2020). Моделі змішаного навчання майбутніх філологів усного японського мовлення. Імідж сучасного педагога, (2(191), 51–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-51-54