Компетентнісний підхід у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Автор(и)

  • Наталія Ігорівна Гречаник Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3300-3198

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-20-25

Ключові слова:

майбутні вчителі початкової школи, професійна підготовка, культурологічна компетентність, компетентнісний підхід, професійна компетентність

Анотація

На засадах Державного стандарту початкової освіти схарактеризовано професійну компетентність учителя початкової школи, як здатність до організації педагогічного процесу у початковій школі на основі сучасних правил в освітньому просторі; здатність ефективно вирішувати стандартні та проблемні професійні задачі, які можуть виникнути у процесі навчально-виховної роботи в учнів початкової школи. Надано оцінку головного складника професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи – культурологічна компетентність. Зауважено, що культурологічна компетентність – це головна здібність майбутнього вчителя, який здатний розуміти культуру, як цілісне явище; розвиток інтегративних умінь включення в її зміст процесу й розуміння взаємозалежності різних сфер культури. Важливу роль відіграє компетентнісний підхід, за допомогою якого відбувається формування культурологічної компетентності на основі розвитку навичок грамотно застосовувати сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини; формування інтегративних знань про культуру як цілісну систему, утвердження національної, соціально-культурної стійкості.

Біографія автора

Наталія Ігорівна Гречаник, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і психології початкової освіти 

Посилання

Браславська О. В., Рожі І. Г. Компетентнісний підхід – сучасна платформа модернізації професійної підготовки майбутніх учителів. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Четверта Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2018 р. Умань : Візаві, 2018. С. 17–20.

Державний стандарт початкової освіти. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/87-2018-п (дата звернення 23.03.2019).

Еріксон А., Пул Р. Шлях до вершини. Наукові поради про те, як досягнути професіоналізму. Київ : Наш формат, 2018. 304 с.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : наук.-метод. посіб. / ред. І. Г. Єрмакова. Запоріжжя : Центріон, 2005. 640 с.

Закон України «Про вищу освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18(дата звернення 21. 03. 2019).

Карташова Л. А., Чхало О. М. Створення персонального навчального середовища: використовуємо відкритий WEB-інструментарій. Комп'ютер у школі та сім’ї. 2017. № 5. С. 4–8.

Концепція Нової української школи. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення 24. 03. 2019).

Концепція розвитку педагогічної освіти : наказ МОН України від 16.07.2018 № 776 / Міністерство освіти і науки України: офіційний веб-портал. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Кравченко-Дзондза О. Е. Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Молодь і ринок. 2017. № 10 (153). С. 84–90.

Музальов О. Культурологічна підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2003. № 1. С. 69–79.

Панкратова О. М. Культурологічна компетентність вчителів і її формування. URL : pier.ulstu.ru/seminar/archive/29report.dok.

Стеценко Н. М., Чикалова Т. Г. Теоретичні підходи до інтерпретації сутності культурологічної компетентності. Педагогічний альманах : [зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон, 2014. Вип. 23. С. 208–213.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : [наук. посіб.] / під заг. ред. С. І. Якименко. Київ, 2011. 464 с.

Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. А. Орлова. Тула, 2008. Вып. 1. С. 117–137.

Цілі сталого розвитку 2016-2030. Представництво ООН в Україні. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (дата звернення: 10.05.2018).

Яким має бути вчитель Нової української школи. Визначено компетентності вчителів початкової школи, необхідні для навчання учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках. URL : https://vberzosvita.gov.ua/news/07-55-59-27-01-2018/

Halash H. Individual competencies and the demand of the society. Materials CE. CDCC. Strasbourg, CDCC, 1996. 426 p.

References

Braslavska, O. V., & Rozhi, I. G. (2018). Kompetentnisnij pidhid – suchasna platforma modernizaciyi profesijnoyi pidgotovki majbutnih uchiteliv [The competence approach is a modern platform for modernizing the professional training of future teachers]. Modernizaciya osvitnogo seredovisha: problemi ta perspektivi [Modernization of the educational environment: problems and perspectives], Chetverta Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya (pp. 17-20). Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Derzhavnij standart pochatkovoї osvіti [State standard of primary education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/87-2018-p [in Ukrainian].

Erikson, A., & Pul, R. (2018). Shlyah do vershini. Naukovi poradi pro te, yak dosyagnuti profesionalizmu [The path to the top. Scientific advice on how to achieve professionalism]. Kyiv: Nash format [in Ukrainian].

Yermakova, I. H. (Ed.). (2005). Zhyttieva kompetentnist osobystosti: vid teorii do praktyky [The vital competence of the individual: from theory to practice]: nauk.-metod. posib. Zaporizhzhia: Tsentrion [in Ukrainian].

Zakon Ukrainu “Pro vishhu osvіtu” [Law of Ukraine “On Higher Education”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 [in Ukrainian].

Kartashova, L. A., & Chhalo, O. M. (2017). Stvorennya personalnogo navchalnogo seredovisha: vikoristovuyemo vidkritij WEB-instrumentarij [Creating a Personal Learning Environment: We use an open WEB toolkit]. Kompiuter u shkoli ta sim’i [Computer at school and family], 5, 4-8 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [New Ukrainian school concept]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Koncepsiia rozvitku pedagogichnoyi osviti [The concept of development of teacher education]: nakaz MON Ukrayini vid 16.07.2018 № 776. Ministerstvo osviti i nauki Ukrayini: oficijnij veb-portal. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Kravchenko-Dzondza, O. E. (2017). Kompetentnіsna paradigma pіdgotovki majbutn'ogo vchitelja pochatkovoї shkoli [Competent paradigm for future primary school teacher preparation]. Molod i rynok [Youth and the market], 10 (153), 84-90 [in Ukrainian].

Muzalov, O. (2003). Kul'turologіchna pіdgotovka uchnіv profesіjno-tehnіchnih navchal'nih zakladіv (Cultural training of students in vocational schools). Pedagogіka і psihologіja profesіjnoї osvіti [Pedagogy and psychology of pedagogical education], 1, 69-79 [in Ukrainian].

Pankratova, O. M. Kul'turologіchna kompetentnіst' vchitelіv і її formuvannja [Cultural competence of teachers and its formation]. Retrieved from pier.ulstu.ru/seminar/archive/29report.dok [in Ukrainian].

Stecenko, N. M., Chikalova, T. G. (2014). Teoretichnі pіdhodi do іnterpretacії sutnostі kul'turologіchnoї kompetentnostі [Theoretical approaches to the interpretation of the essence of cultural competence]. In V. V. Kuzmenko (Ed.), Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac]: zb. nauk. pr. (Is. 23, pp. 208-213). Herson [in Ukrainian].

Jakimenko, S. І. (Ed.). (2011). Formuvannja profesіjnoi kompetentnostі majbutn'ogo vchitelja v umovah vishhogo navchal'nogo zakladu [Formation of professional competence of the future teacher in the conditions of higher education]: nauk. posіb. Kyiv [in Ukrainian].

Khutorskoi, A. V., & Khutorskaia, L. N. (2008). Kompetentnost kak didakticheskoe poniatie: soderzhanie, struktura i modeli konstruirovaniia [Competence as a didactic concept: content, structure and design models]. In A. A. Orlova (Ed.). Proektirovanie i organizatciia samostoiatelnoi raboty studentov v kontekste kompetentnostnogo podkhoda [Designing and organizing independent work of students in the context of a competency-based approach]: mezhvuz. sb. nauch. tr. (Is. 1, pp. 117-137). Tula [in Russian].

Cili stalogo rozvitku 2016-2030. Predstavnictvo OON v Ukrayini [Sustainable Development Goals 2016-2030. United Nations in Ukraine]. Retrieved from http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku [in Ukrainian].

Yakim maye buti vchitel Novoyi ukrayinskoyi shkoli [What should be the teacher of the New Ukrainian School]. Viznacheno kompetentnosti vchiteliv pochatkovoyi shkoli, neobhidni dlya navchannya uchniv pershih klasiv u 2018/2019 i 2019/2020 navchalnih rokah. Retrieved from https://vberzosvita.gov.ua/news/07-55-59-27-01-2018/ [in Ukrainian].

Halash, H. Individual competencies and the demand of the society. Materials CE. CDCC. Strasbourg, CDCC, 1996.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Гречаник, Н. І. (2020). Компетентнісний підхід у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Імідж сучасного педагога, (2(191), 20–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-20-25