Методичні основи контекстного навчання іноземних мов майбутніх фахівців міжнародної економіки

Автор(и)

  • Яна Василівна Гнатенко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна https://orcid.org/0000-0002-8807-7656

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-59-62

Ключові слова:

бакалавр міжнародної економіки, міжкультурна компетентність, контекстне навчання, іноземні мови, підручники з іноземних мов

Анотація

У процесі з’ясування методичних основ реалізації завдань контекстного навчання іноземних мов майбутніх бакалаврів міжнародної економіки для ефективного формування міжкультурної компетентності фахівців проаналізовано комплекс літературних джерел, матеріалів із досвіду роботи та методичних можливостей низки підручників і програм вивчення іноземних мов зі студентами різних галузей і спеціальностей. Виокремлено компоненти міжкультурної компетентності фахівців, дидактичні методи контекстного навчання для забезпечення ефективності її формування; наведено методичні переваги вправ і кейсів низки підручників із вивчення фахової іноземної мови.

Біографія автора

Яна Василівна Гнатенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 

Посилання

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. URL : www.terminy-mizhkultkomunikacii.wikidot.com/k

Вербицкий А. А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе. Вопросы психологии. 1987. № 5. С. 31–39.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. Москва : ИЦ ПКПС, 2004. 84 с.

Гришкова Р. О. Умови формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови. Наукові праці Миколаївського держ. гуманіст. ун-ту ім. Петра Могили. Миколаїв, 2004. № 23. С. 135–143.

Ларіонова О. І. Особливості формування соціокультурної компетенції у немовному ВУЗі на матеріалі іноземної мови. URL : http://www.nbuv.gov.ua>portal/ soc_Gum/Vlush/Fild/ 2012...5.pdf

Левицкая И. А. Формирование социокультурной компетенции студентов (на материале технического университета). URL : http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsiokulturnoi-kompetesii-studentov.

Муравйова Н. Г. Понятие социокультурной компетенции в современной науке и образовательной практике. Вестник Тюменского государственного университета. 2011. № 9. С. 136–143.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). URL :http://www.gramota.ru

Програма з англійської мови для професійного спілкування / колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок, В. О. Іванцева, Л. Й. Клименко, Т. І. Козимирська, С. І. Кострицька, Т. І. Скрипник, Н. Ю. Тодорова, А. О. Ходцева. Київ, 2005. 119 с.

Редько В. Г., Пасічник О. С. Засоби реалізації діалогу культур у змісті шкільних підручників з іноземних мов. URL : http://www.naub.od.edu.ua

Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2008. Вип. 28. С. 53–63.

Business Result Upper-Intermediate. Student’s Book. Second edition. Michael Duckworth, John Hughes, Rebecca Turner. Oxford University Press, 2018. 157 p.

Cutting Edge Third Edition (2019). Retrieved from www.twirpx.com › files › languages › english.

References

Batsevych, F. S. Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii [Glossary of terms of intercultural communication]. Retrieved from www.terminy-mizhkultkomunikacii.wikidot.com/k [in Ukrainian].

Verbitckii, A. A. (1987). Kontceptciia znakovo-kontekstnogo obucheniia v vuze [The concept of sign-contextual education in high school]. Voprosy psikhologii [Psychology issues], 5, 31-39 [in Russian].

Verbitckii, A. A. (2004). Kompetentnostnyi podkhod i teoriia kontekstnogo obucheniia [Competence approach and the theory of contextual learning]. Moskva: ITc PKPS [in Russian].

Hryshkova, R. O. (2004). Umovy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia anhliiskoi movy [Conditions of formation of socio-cultural competence of students of non-philological specialties in the process of studying English]. Naukovi pratsi Mykolaivskoho derzh. humanist. un-tu im. Petra Mohyly [Scientific works of the Nikolaev state. humanist. to them. Petra Mogili], 23, 135-143 [in Ukrainian].

Larionova, O. I. Osoblyvosti formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u nemovnomu VUZi na materiali inozemnoi movy [Peculiarities of Formation of Sociocultural Competence in a Non-Language University Based on Foreign Language Material]. Retrieved from http:// www.nbuv.gov.ua>portal/ soc_Gum/Vlush/Fild/ 2012...5.pdf [in Ukrainian].

Levitckaia, I. A. Formirovanie sotciokulturnoi kompetentcii studentov (na materiale tekhnicheskogo universiteta) [The formation of sociocultural competence of students (based on material from a technical university)]. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsiokulturnoi-kompetesii-studentov [in Russian].

Muraviova, N. G. (2011). Poniatie sotciokulturnoi kompetentcii v sovremennoi nauke i obrazovatelnoi praktike [The concept of sociocultural competence in modern science and educational practice]. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Tyumen State University], 9, 136-143 [in Russian].

Novyi slovar metodicheskikh terminov i poniatii (teoriia i praktika obucheniia iazykam) [A new dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of language teaching)]. Retrieved from http://www.gramota.ru [in Russian].

Prohrama z anhliiskoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia [English language program for professional communication]. (2005). Kyiv [in Ukrainian].

Redko, V. H., & Pasichnyk, O. S. Zasoby realizatsii dialohu kultur u zmisti shkilnykh pidruchnykiv z inozemnykh mov [Means of realization of dialogue of cultures in the content of school textbooks in foreign languages]. Retrieved from http://www.naub.od.edu.ua [in Ukrainian].

Tynkaliuk, O. (2008). Sutnist i struktura inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentsii studentiv nemovnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Means of realization of dialogue of cultures in the content of school textbooks in foreign languages]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna [Bulletin of the University of Lviv. The series is pedagogical], 28, 53-63 [in Ukrainian].

Business Result Upper-Intermediate. (2018). Student’s Book. Second edition. Michael Duckworth, John Hughes, Rebecca Turner. Oxford University Press.

Cutting Edge Third Edition (2019). Retrieved from www.twirpx.com › files › languages › english.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Гнатенко, Я. В. (2020). Методичні основи контекстного навчання іноземних мов майбутніх фахівців міжнародної економіки. Імідж сучасного педагога, (2(191), 59–62. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-59-62