Вплив музейної педагогіки на суспільну свідомість

Автор(и)

  • Natalia Filipchuk Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1023-923X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-33-39

Ключові слова:

музейна педагогіка, музеологія, музеальність, суcпільна свіломість

Анотація

Обґрунтовано, що музейний заклад, упорядкувавши зібрану інформацію, знання, передає їх суспільному загалу, впливаючи на соціальну свідомість, якість соціокультурного середовища. Для ретрансляції, передавання й опанування аудиторією (відвідувачем) культурних надбань музейна педагогіка є посередником, який допомагає спілкуватися з предметами духовної і матеріальної культури, розвиває і виховує здатність особистості пізнавати, захоплюватися, самовдосконалюватися естетично, інтелектуально, етично. У цій потребі закладено як основоположні ідеї діалогічних комунікацій, так і найважливіше – витоки музейної педагогіки. Вона передбачає передусім високий рівень психологічно-педагогічної і культурологічної підготовки самого «посередника», який є музейним педагогом, а також «педагогізації» музейної експозиції. Визначено, що музеологія – теоретичне пояснення та практичне застосування особливого ставлення людини до своєї дійсності, що виражається у музеальності.

З’ясовано, що без науково-обґрунтованої (педагогічно, психологічно, соціально, національно, культурно, історично) музейної експозиції унеможливлюється належне сприйняття інформації, експозитів, музейних предметів, фактів і явищ. Доведено, що система взаємодії, діалог у музейному просторі, комунікації, музейна педагогіка мусять бути здатними до інтерсуб’єктивних оцінок різних тверджень, узагальнень, зокрема і наукових. Попри все музеологія має опиратися передусім на науку, якщо хочемо зберегти музеї для суспільного блага. Адже об’єктивне ставлення людини до дійсності формуватиметься у його матеріалізованому образі, яким є музей.

Біографія автора

Natalia Filipchuk, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця відділу змісту і технологій педагогічної освіти, докторантка 

Посилання

References

Vaidakher, F. (2005). Zahalna muzeolohiia [General museology]: posib. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama "Osvita" Ukraina XXI stolittia [State National Program "Education" Ukraine XXI Century]. (1994). Kyiv: Raiduha [in Ukrainian].

Disterveґ, A. (1956). Rukovodstvo k obrazovaniiu nemetckikh uchitelei [German Teacher Education Guide]. Moskva: Uchpedgiz [in Russian].

Kramar, V. (2015). Vnesok P. P. Chubynskoho u stanovlennia “muzeinoi pedahohiky” i rozvytok etnichnoi kultury [Contribution of PP Chubinsky to the formation of "museum pedagogy" and the development of ethnic culture]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy [Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives], 1, 73-78. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2015_1_15 [in Ukrainian].

Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) “Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia” [Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EU) on core competences for lifelong learning of 18 December 2006] vid 18 hrudnia 2006 roku. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws show/994_975 [in Ukrainian].

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016-2020 roky [Strategy of national patriotic upbringing of children and youth for 2016-2020]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 zhovtnia 2015r. №580/215. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 [in Ukrainian].

Filipchuk, N. O. (2019). Rozvytok ukrainskoi muzeinoi pedahohiky u KhKh stolitti: zdobutky i vtrata [The development of Ukrainian museum pedagogy in the twentieth century: gains and losses]. In I. I. Nebesnyk (Ed.), Visnyk Zakarpatskoi akademii mystetstv [Bulletin of the Transcarpathian Academy of Arts]: zb. nauk. pr. (Is. 12, pp. 115-121). Uzhhorod: Zakarpatska akademiia mystetstv [in Ukrainian].

Filipchuk, N. O. (2019). Sotsiokulturna misiia suchasnykh muzeiv [Socio-cultural mission of modern museums]. In Muzeina pedahohika: problemy, sohodennia, perspektyvy [Museum pedagogy: problems, present, prospects]: materialy Somoi nauk.-prakt. konf. (pp. 98-100). Nats. Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Список використаних джерел

Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посіб. / пер. з нім. В. Лозинський. Львів : Літопис, 2005. 630 с.

Державна національна програма "Освіта" Україна XXI століття. Київ : Райдуга, 1994. 61 с.

Дистервеґ A. Руководство к образованию немецких учителей. Москва : Учпедгиз, 1956. 374 с.

Крамар В. Внесок П. П. Чубинського у становлення «музейної педагогіки» і розвиток етнічної культури. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2015. Вип. 1. С. 73–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2015_1_15.

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_975.

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Указ Президента України від 13 жовтня 2015р. №580/215. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015

Філіпчук Н. О. Розвиток української музейної педагогіки у ХХ столітті: здобутки і втрата. Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. пр. / ред. І. І. Небесник. Ужгород : Закарпатська академія мистецтв, 2019. Вип. 12. С. 115–121.

Філіпчук Н. О. Соціокультурна місія сучасних музеїв. Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи : матеріали Сьомої наук.-практ. конф., (3-4 жовт. 2019 р.) / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2019. С. 98–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Filipchuk, N. (2020). Вплив музейної педагогіки на суспільну свідомість. Імідж сучасного педагога, (2(191), 33–39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-33-39