Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту

Автор(и)

  • Оксана Степанівна Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-4207-0624
  • Ольга Василівна Івасів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, гімназія №19 «Межигірська», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6790-9281

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-9-14

Ключові слова:

проєкт, проєктна діяльність, самооцінювання, структура смооцінювання, мета, суб’єкт, об’єкт, засоби, процедура, форми представлення результату самооцінювання, механізми адаптивного менеджменту

Анотація

Розкрито специфіку та структуру самооцінювання проєктної діяльності в закладі загальної середньої освіти у контексті адаптивного менеджменту. Проаналізовано роль оцінювання в управлінських процесах. З’ясовано значення механізмів адаптивного менеджменту у самооцінюванні проєктної діяльності. Розглянуто питання структури самооцінювання проєктів як специфічної діяльності у закладах загальної середньої освіти, яка включає такі компоненти, як: мета, суб’єкт, об’єкт, засоби, процедури і представлення результатів самооцінювання. Визначено, при яких умовах самооцінювання можна вважати адаптивним. Перспективами подальших досліджень пропонується: аналіз факторів впливу на самооцінювання проєктів, вивчення умов об’єктивного самооцінювання та дослідження технології адаптивного оцінювання у контексті адаптивного менеджменту.

Біографії авторів

Оксана Степанівна Боднар, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Ольга Василівна Івасів, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, гімназія №19 «Межигірська», Київ

здобувачка кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, вчителька французької мови гімназії №19 «Межигірська», Київ

Посилання

Аннєнкова І. П. Наукові основи моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ : монографія. Одеса : Оптімум, 2015. 330 с.

Безпалько О. В. Соціальне проектування : навч. посіб. Київ, 2010. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_ (дата звернення 15.08.2019).

Бех Ю. В. Філософський модус загальної теорії управління : монографія / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 476 с.

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Полтава : АСМІ, 2018. 461 с.

Боднар О. Оцінювання як функція управління. URL: https://osvita.ua/school/method

Большаков Б. Е., Шамаева В. С. Научная экспертиза проектов устойчивого развития социо-природных систем : учеб.-метод. пособ. Дубна : Гос. ун-т «Дубна», 2018. 210 с.

Вайс Керол Г. Оцінювання. Методи дослідження програм і політики. Київ : Вид-во Соломії Павличко, 2000. 661 с.

Даниленко Л. І. Підготовка керівника школи до управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою. Підготовка керівника середнього закладу освіти : наук.-метод. пособ. Київ : Міленіум, 2004. С. 103–113.

Єльникова Г. В., Лапшина І. С., Коробович Л. П., Медведь В. В. та ін. Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України : кол. монографія / за заг. ред. Г. В. Єльникової. Тернопіль : Крок, 2015. 420 с.

Ксенофонтова А. Н. Экспертиза педагогических проектов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-pedagogicheskih-proektov.

Момот Ю. В. Методика позаурочної проектної діяльності учнів з хімії. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2011. № 43. С. 167–171.

Методика оцінювання проектів / Український культурний фонд. 2019. URL: https://ucf.in.ua/storage/ (дата звернення 21.06.2019).

Новиков А. М., Новиков Д. А. Образовательный проект: методология образовательной деятельности. Москва : Егвес, 2004. 120 с.

Романов Л. А. Методичні аспекти контролю та оцінювання навчальних проектів. 2013. URL: http://lib.iitta.gov.ua/3067/1/% (дата звернення 18.08.2019).

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология развития человека : учеб. пособ. Москва : Школьная пресса, 2000. 416 с.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Київ : Знання, 2016. 359 с.

Цимбралару А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: теорія і практика : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 692 с.

Чернявський А. Д. Організаційне проектування : навч. посіб. Київ : МАУП, 2005. 160 с.

Швець В. Я., Пелєхова Л. Л., Пелєхов Д. Адаптивний менеджмент для цілей циркулярної економіки. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2017. Вып. 99. С. 207–212.

References

Annienkova, I. P. (2015). Naukovi osnovy monitorynhu yakosti profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv VNZ [Scientific bases of monitoring the quality of professional activity of scientific and pedagogical workers of universities]: monohrafiia. Odesa: Optimum [in Ukrainian].

Bezpalko, O. V. (2010). Sotsialne proektuvania [Social design]: navchalnyi posibnyk. Kyiv. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP [in Ukrainian].

Bekh, Yu. V. (2013). Filosofskyi modus zahalnoi teorii upravlinnia [Philosophical Modus of General Management Theory]: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2018). Upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Management of Adaptive-Pedagogical Design of Regional Educational Training Systems for Teachers]. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Bodnar, O. Otsiniuvannia yak funktsiia upravlinnia [Valuation as a function of management]. Retrieved from https://osvita.ua/school/method [in Ukrainian].

Bol'shakov, B. E., & Shamaeva, V. S. (2018). Nauchnaya ekspertiza proektov ustoychivogo razvitiya socio-prirodnyh system [Scientific expertise of projects for sustainable development of socio-natural systems]: uchebno-metodicheskoe posobie. Dubna: Gosudarstvennyy universitet “Dubna” [in Russian].

Vais, Kerol H. (2000). Otsiniuvannia. Metody doslidzhennia prohram i polityky [Evaluation. Methods for researching programs and policies]. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko [in Ukrainian].

Danylenko, L. I. (2004). Pidhotovka kerivnyka shkoly do upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom yak vidkrytoiu sotsialno-pedahohichnoiu systemoiu [Preparation of the Head of School for Management of the General Educational Institution as an Open Social and Pedagogical System]. Pidhotovka kerivnyka serednoho zakladu osvity [Preparation of the head of a secondary education institution]: nauk.-metod. pos. (pp. 103-113). Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. (Ed.). (2015). Adaptyvne upravlinnia: prykladnyi aspekt, poshyrennia v osvitnii systemi Ukrainy [Adaptive management: applied aspect, distribution in the educational system of Ukraine]: kol. monohrafiia. Ternopil: Krok [in Ukrainian].

Ksenofontova, A. N. Ekspertiza pedagogicheskih proektov [Examination of pedagogical projects]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-pedagogicheskih-proektov [in Russian].

Momot, Yu. V. (2011). Metodyka pozaurochnoi proektnoi diialnosti uchniv z khimii [Methods of extra-curricular project activity of students in chemistry.]. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia [Theoretical issues of culture, education and upbringing], 43, 167-171 [in Ukrainian].

Metodyka otsiniuvannia proektiv [Project evaluation methodology]. (2019). Retrieved from https://ucf.in.ua/storage/ [in Ukrainian].

Novikov, A. M., & Novikov, D. A. (2004). Obrazovatelnyi proekt: metodologiia obrazovatelnoi deiatelnosti [Educational project: educational methodology]. Moskva: Egves [in Russian].

Romanov, L. A. (2013). Metodychni aspekty kontroliu ta otsiniuvannia navchalnykh proektiv [Methodological aspects of control and evaluation of educational projects]. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/3067/1/% [in Ukrainian].

Slobodchikov, V. I., & Isaev, E. I. (2000). Psikhologiia razvitiia cheloveka [Human Development Psychology]: ucheb. posob. Moskva: Shkolnaia pressa [in Russian].

Khrykov, Ye. M. (2016). Upravlinnia navchalnym zakladom [Management of educational institution]: navch. posib. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Tsymbralaru, A. D. (2013). Pedahohichne proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli I stupenia: teoriia i praktyka [Pedagogical design of educational space in school I degree: theory and practice]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Cherniavskyi, A. D. (2005). Orhanizatsiine proektuvannia [Organizational design]: navch. posibnyk. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Shvets, V. Ia., Peliekhova, L. L., & Peliekhov, D. (2017). Adaptyvnyi menedzhment dlia tsilei tsyrkuliarnoi ekonomiky [Adaptive management for circular economy purposes]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, materials science, mechanical engineering], 99, 207-212 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Боднар, О. С., & Івасів, О. В. (2020). Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту. Імідж сучасного педагога, (2(191), 9–14. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-9-14