Оцінювання якості освітніх продуктів у процесі викладання теорії й методики виховання особистості

Автор(и)

  • Людмила Сергіївна Рибалко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна https://orcid.org/0000-0003-1262-8551
  • Мінь Чжоу Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Китай https://orcid.org/0000-0003-4991-7349

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-81-87

Ключові слова:

процес виховання, особистість, міжкультурне виховання, естетичне виховання, методи навчання, методи контролю, процедура оцінювання, самостійна робота, освітня програма, навчальна дисципліна

Анотація

Розкрито проблему невідповідності результатів навчання здобувачів стандарту вищої освіти. Зазначено, що на підставі автономії кожен викладач має право розробляти й застосовувати методи навчання, контролю та оцінювання результатів навчання здобувачів. Запропоновано авторський варіант змісту вибіркової навчальної дисципліни «Теорія й методика виховання», що забезпечує реалізацію освітньої-наукової програми підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 011 Науки про освіту. Авторами чітко визначено види діяльності здобувачів на лекціях, семінарських заняттях, у процесі самостійної роботи, описано методику їхнього оцінювання.

Біографії авторів

Людмила Сергіївна Рибалко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

Мінь Чжоу, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

Посилання

Андрощук І. В., Андрощук І. П. Методика виховної роботи : навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. 320 с.

Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика / уклад. О. Є. Гречаник. Харків : Основа, 2014. 224 с.

Забезпечення якості освіти: теорія та практика : колективна монографія / Західнодонбас. ін-т економіки і упр. ; М. В. Артюхіна та ін. ; під заг. ред. Н. В. Житник. Донецьк : ІМА-прес, 2011. 299 с.

Педагогіка : баз. підруч. для студ. вищ. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / кол. авторів; за ред. І.Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 572 с.

Перспективна розгорнута програма діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди до 2020 р.

URL : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Perspektuvna_rozgornyta_programa_do_2020.pdf

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія. Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. 443 с. Р. 2:

Рибалко Л. С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків, 2015. Вип. ХХХVІІІ. С. 238–245.

Рибалко Л. С. Формування громадянина і патріота в акмеологічному середовищі вищого педагогічного навчального закладу. Проблеми освіти : зб. наук. праць. Житомир, 2015. Вип. 84. С. 287–291.

Рибалко Л. С., Гепенко Л. О. Міжкультурне виховання як складова професійної підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць / ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків, 2018. Вип. 44. С. 215–244.

Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р. І., Твердохліб Г. В. Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище, технологія самореалізації вчителів іноземної мови : колективна монографія. Харків : Основа, 2019. 112 с.

Фізеші О. Й. Педагогіка : основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навч. посіб. Київ : Кондор, 2015. 390 с.

Чжоу Мінь. Естетичний смак як складова естетичного виховання майбутніх вітчизняних і китайських учителів музичного мистецтва. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 9, т. 1. С. 163–167.

References

Androshchuk, I. V., & Androshchuk, I. P. (2014). Metodyka vykhovnoi roboty [Methodology of educational work]: textbook. Ternopil: The Educational Book – Bogdan [in Ukrainian].

Grechsnyk, O. Ye. (Comp.). (2014). Vykhovni systemy navchalnykh zakladiv: teoriia ta praktyka [Educational systems of educational institutions: theory and practice]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Zhytnyk, N. V. (Ed.). (2011). Zabezpechennia yakosti osvity: teoriia ta praktyka [Ensuring quality of education: theory and practice]: collective monograph. Donetsk: IMA Press [in Ukrainian].

Prokopenko, I. F. (Ed.). (2015). Pedahohika [Pedagogy]: textbook. for students. higher. teach. institutions of III-IV levels of accreditation. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Perspektyvna rozghornuta prohrama diialnosti KhNPU imeni H. S. Skovorody do 2020 r. [Prospective comprehensive program of activity of H. S. Skovoroda KhNPU until 2020]. Retrieved from http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Perspektuvna_rozgornyta_programa_do_2020.pdf [in Ukrainian].

Rybalko, L. S. (2007). Metodoloho-teoretychni zasady profesiino-pedahohichnoi samorealizatsii maibutnoho vchytelia (akmeolohichnyi aspekt) [Methodological-theoretical foundations of professional-pedagogical self-realization of future teacher (acmeological aspect)]: monograph. Zaporizhzhia: ZSMU [in Ukrainian].

Rybalko, L. S. (2015). Samorealizatsiia studentiv u protsesi formuvannia hromadianskoi pozytsii [Self-realization of students in the process of forming citizenship]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the Department of Pedagogy] (Vol. XXXVIII, pp. 238-245). Kharkiv [in Ukrainian].

Rybalko, L. S. (2015). Formuvannia hromadianyna i patriota v akmeolohichnomu seredovyshchi vyshchoho pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Formation of a citizen and a patriot in the acmeological environment of a higher pedagogical institution]. Problemy osvity [Education problems]: coll. of sciences. wash. (No. 84, pp. 287-291). Zhitomir [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., & Gepenko, L. O. (2018). Mizhkulturne vykhovannia yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnikh likariv u zakladakh vyshchoi medychnoi osvity [Intercultural education as a component of professional training of future doctors in institutions of higher medical education]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the Department of Pedagogy]: сoll. of sciences. laundry (Is. 44, pp. 215-244). Kharkiv [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., Chernovol-Tkachenko, R. I., & Tverdohlib, G. V. (2019). Profesiina samorealizatsiia pedahohiv: inshomovne osvitnie seredovyshche, tekhnolohiia samorealizatsii vchyteliv inozemnoi movy [Professional self-realization of teachers: a foreign language environment, technology of self-realization of foreign language teachers]: a collective monograph. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Fizeshi, O. Y. (2015). Pedahohika: osnovy pedahohiky. Dydaktyka. Teoriia ta metodyka vykhovannia. Shkoloznavstvo [Pedagogy: basics of pedagogy. Didactics. Theory and methodology of education. Schooling]: textbook. Kyiv: Condor [in Ukrainian].

Zhou, Minh (2019). Estetychnyi smak yak skladova estetychnoho vykhovannia maibutnikh vitchyznianykh i kytaiskykh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Aesthetic taste as a component of aesthetic education of future national and Chinese music teachers. Innovatsiina pedahohika [Innovative Pedagogy], 9, 1, 163-167 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Рибалко, Л. С., & Чжоу, М. (2020). Оцінювання якості освітніх продуктів у процесі викладання теорії й методики виховання особистості. Імідж сучасного педагога, (2(191), 81–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-81-87