Впровадження технології розвитку критичного мислення у закладах вищої освіти морського профілю під час навчання фізики

Автор(и)

  • Анжела Володимирівна Подозьорова Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4188-9304
  • Оксана Анатоліївна Барильник-Куракова Херсонська державна морська академія, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4340-9474

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-26-32

Ключові слова:

освітній процес з фізики, технологія навчання, критичне мислення

Анотація

Здійснено аналіз наукового розуміння сутності поняття «критичне мислення»; розглянуто методичні аспекти впровадження технології розвитку критичного мислення курсантів закладів вищої освіти морського профілю під час навчання фізики; описано особливості реалізації даної технології через організаційно-мотиваційний, операційно-пізнавальний етапи та здійснення рефлексії; обґрунтовано використання проблемних ситуацій та експериментально-дослідницьких завдань для організації навчально-пошукової діяльності здобувачів освіти з метою розвитку у них критичного мислення.

Біографії авторів

Анжела Володимирівна Подозьорова, Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

кандидатка педагогічних наук, завідувачка електротехнічного відділення

Оксана Анатоліївна Барильник-Куракова, Херсонська державна морська академія

асистенка кафедри природничо-наукової підготовки 

Посилання

Борисов В. В., Лупінович С. М., Борисова С. В. Огляд стратегій розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках «Я у світі». Теорія та методика навчання (з галузей знань). 2019. Вип. 19, т. 3. С. 65–70.

Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П., Сущенко І. М. Критичне мислення: як цьому навчати: наук.-метод. посіб. Харків, 2007. 190 с.

Козира В. М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі : навч.-метод. посіб. для вчителів. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. 60 с.

Кривенко Л. Б. Методи та прийоми для розвитку критичного мислення. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/library/metodi-ta-prijomi-dlarozvitku-kriticnogo-mislenna-10398.html.

Махмутов М. И. Методы проблемного обучения. Энциклопедия профессионального образования / под ред. С. Я. Батышева. Москва : АПО, 1999. С. 61–62.

Мерлин В. С. Психология индивидуальности : избранные психол. труды. Москва ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2005. 544 с.

Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. 216 с.

Освітня платформа «Критичне мислення». URL: http://www.criticalthinking.expert/shho-take-krytychne-myslennya/shho-take-kritichne-mislennya/.

Подозьорова А. В. Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2017. 274 с.

Пометун О. І. Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. 2018. № 3. С. 89–98.

Романюк І. М., Богайчук В. Ж. Проблемне навчання – один із ефективний методів пошукової пізнавальної діяльності курсантів (слухачів). Вісник національного університету оборони України. 2011. № 6 (25). С. 91–97.

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект / за ред. Г. С. Юзбашевої. Харків : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. 440 с.

Технології розвитку критичного мислення учнів / наук. ред., передм. О. І. Пометун. Київ : Плеяди, 2006. 220 с.

Тягло О. В. Критичне мислення : навч. посіб. Харків : Основа, 2008. 187 с.

Халперн Д. Психология критического мышления. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 496 с.

References

Borysov, V. V., Lupinovych, S. M., & Borysova, S. V. (2019). Ohliad stratehii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv pochatkovoi shkoly na urokakh «Ia u sviti» [An overview of the strategies for developing the critical thinking of elementary school students in "I am in the world" lessons.]. Teoriia ta metodyka navchannia (z haluzei znan) [Theory and methodology of teaching (in the fields of knowledge)], 19, 3, 65-70 [in Ukrainian].

Vukina, N. V., Dementiievska, N. P., & Sushchenko, I. M. (2007). Krytychne myslennia: yak tsomu navchaty [Critical thinking: how to teach it]: nauk.-metod. posib. Kharkiv [in Ukrainian].

Kozyra, V. M. (2017). Tekhnolohiia rozvytku krytychnoho myslennia u navchalnomu protsesi [Technology of development of critical thinking in the educational process]: navch.-metod. posib. dlia vchyteliv. Ternopil: TOKIPPO [in Ukrainian].

Kryvenko, L. B. Metody ta pryiomy dlia rozvytku krytychnoho myslennia [Методи та прийоми для розвитку критичного мислення]. Vseosvita. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/metodi-ta-prijomi-dlarozvitku-kriticnogo-mislenna-10398.html [in Ukrainian].

Makhmutov, M. I. (1999). Metody problemnogo obucheniia [Problem Learning Methods]. In S. Ia. Batysheva (Ed.). Entciklopediia professionalnogo obrazovaniia [Encyclopedia of Professional Education] (pp. 61-62). Moskva: APO [in Russian].

Merlin, V. S. (2005). Psikhologiia individualnosti [Psychology of personality]: izbrannye psikhol. trudy. Moskva; Voronezh: MPSI: MODEK [in Russian].

Atamanchuk, P. S., Liashenko, O. I., Menderetskyi, V. V., & Kukh, A. M. (2006). Metodychni osnovy orhanizatsii i provedennia navchalnoho fizychnoho eksperymentu [Methodical basis of organization and carrying out of educational physical experiment]: navch. posib. Kam’ianets-Podilskyi: PP Buinytskyi O. A. [in Ukrainian].

Osvitnia platforma “Krytychne myslennia” [Critical Thinking Educational Platform]. Retrieved from http://www.criticalthinking.expert/shho-take-krytychne-myslennya/shho-take-kritichne-mislennya/ [in Ukrainian].

Podozorova, A. V. (2017). Formuvannia bazovykh kompetentnostei maibutnikh tekhnikiv-elektrykiv u politekhnichnykh koledzhakh [Formation of basic competencies of future electrician technicians in polytechnic colleges]. (PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2018). Krytychne myslennia yak pedahohichnyi fenomen [Critical thinking as a pedagogical phenomenon]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian Pedagogical Journal], 3, 89-98 [in Ukrainian].

Romaniuk, I. M., & Bohaichuk, V. Zh. (2011). Problemne navchannia – odyn iz efektyvnyi metodiv poshukovoi piznavalnoi diialnosti kursantiv (slukhachiv) [Problem-based learning is one of the effective methods of search for cognitive activity of cadets (trainees)]. Visnyk natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National Defense University of Ukraine], 6 (25), 91-97 [in Ukrainian].

Yuzbashevoi, H. S. (Ed.). (2014). Teoretyko-metodychni osnovy vdoskonalennia systemy osvity: dydaktychnyi aspekt [Theoretical and methodological foundations for improving the education system: didactic aspect]. Kharkiv: KVNZ “Khersonska akademiia neperervnoi osvity” [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (Ed.). (2006). Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv [Technologies for the development of students' critical thinking]. Kyiv: Pleiady [in Ukrainian].

Tiahlo, O. V. (2008). Krytychne myslennia [Critical thinking]: navch. posib. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Khalpern, D. (2000). Psikhologiia kriticheskogo myshleniia [The Psychology of Critical Thinking]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Подозьорова, А. В., & Барильник-Куракова, О. А. (2020). Впровадження технології розвитку критичного мислення у закладах вищої освіти морського профілю під час навчання фізики. Імідж сучасного педагога, (2(191), 26–32. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-26-32