Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до трудової діяльності

Автор(и)

  • Оксана Григорівна Вільхова Полтавський національний педагогічний універистет імені В.Г.Короленка, Україна
  • Наталія Михайлівна Манжелій Полтавський національний педагогічний універистет імені В.Г.Короленка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-88-91

Ключові слова:

трудове виховання, діти дошкільного віку, форми роботи з батьками, позитивне ставлення, цілісний розвиток, предметно-практична діяльність, кулінарна діяльність дошкільників

Анотація

Висвітлено особливості сприйняття дошкільниками праці як цінності, естетичної та моральної її сторони. Схарактеризовано трудову діяльність як необхідний компонент у вихованні, що сприяє збагаченню внутрішнього світу дитини позитивними емоціями та насичує життя базовими вміннями і навичками у різних видах праці. Розглянуто специфіку залучення дітей дошкільного віку до основних видів праці вдома та у закладах дошкільної освіти. З’ясовано основні форми роботи батьків і вихователів, які сприяють вихованню позитивного ставлення дітей до трудової діяльності. Акцентовано увагу на сформованості у дошкільників елементарної обізнаності з працею дорослих, виховання поваги до неї та позитивного ставлення до результатів діяльності, бажання долучатися до посильних предметно-практичних дій.

Біографії авторів

Оксана Григорівна Вільхова, Полтавський національний педагогічний універистет імені В.Г.Короленка

кандидатка педагогічних наук, асистентка кафедри дошкільної освіти

Наталія Михайлівна Манжелій, Полтавський національний педагогічний універистет імені В.Г.Короленка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Бєлєнька Г. Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2010. № 1. С. 4–13.

Бєлєнька Г. Чому діти не хочуть виконувати трудові доручення? Вихователь-методист дошкільного закладу. 2018. № 11. С. 57–61.

Долинна О. Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. № 12. С. 16–27.

Захарчук Н. Трудове виховання дошкільників. Семінар-практикум для вихователів. Дитячий садок. Управління. 2018. № 10. С. 11–15.

Ільєнко В. Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу у весняний період. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2011. № 3. С. 4–11.

Коновал Н. Щоб зростали діти працьовиті. Палітра педагога. 2015. № 3. С. 9–11.

Ліщенко І. Організація трудової діяльності дошкільнят. Палітра педагога. 2014. № 4. С. 10–13.

Машовець М. Дитяча праця в сім’ї: за чи проти? Вихователь-методист дошкільного закладу. 2015. № 3. С. 50–55.

Прислів’я та приказки про працю: веб-сайт. URL : http://www.rozumnadytyna.com.ua/?p=7514(дата звернення 20.02.2020).

Топчій О. Праця розвиває всебічно. Педагогічна рада за методом «Шість капелюхів мислення». Палітра педагога. 2014. № 4. С. 6–9.

Яценко С. Маленькі кулінари в дитсадку і вдома. Дошкільне виховання. 2016. № 6. С. 18–21.

References

Bielienka, H. (2010). Trudove vykhovannia ditei doshkilnoho viku yak pedahohichna problema suchasnosti [Labor education of preschool children as a pedagogical problem of the present]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educational methodologist of preschool institution], 1, 4-13 [in Ukrainian].

Bielienka, H. (2018). Chomu dity ne khochut vykonuvaty trudovi doruchennia? [Why do children not want to carry out work orders?]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educational methodologist of preschool institution], 11, 57-61 [in Ukrainian].

Dolynna, O. (2012). Pratsia – efektyvnyi zasib formuvannia predmetno-praktychnoi kompetentsii doshkilnykiv [Work is an effective means of forming the substantive and practical competence of preschool children]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educational methodologist of preschool institution], 12, 16-27 [in Ukrainian].

Zakharchuk, N. (2018). Trudove vykhovannia doshkilnykiv. Seminar-praktykum dlia vykhovateliv [Labor education of preschool children. Workshop for educators]. Dytiachyi sadok. Upravlinnia [Kindergarten. Management], 10, 11-15 [in Ukrainian].

Ilienko, V. (2011). Orhanizatsiia pratsi ditei na diliantsi doshkilnoho zakladu u vesnianyi period [Organization of work of children in the area of preschool in the spring]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educational methodologist of preschool institution], 3, 4-11 [in Ukrainian].

Konoval, N. (2015). Shchob zrostaly dity pratsovyti [To grow children hard-working]. Palitra pedahoha [The palette of the teacher], 3, 9-11 [in Ukrainian].

Lishchenko, I. (2014). Orhanizatsiia trudovoi diialnosti doshkilniat [Organization of work activity of preschool children]. Palitra pedahoha [The palette of the teacher], 4, 10-13 [in Ukrainian].

Mashovets, M. (2015). Dytiacha pratsia v sim’i: za chy proty? [Child Labor in the Family: Pros or Cons?]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educational methodologist of preschool institution], 3, 50-55 [in Ukrainian].

Prysliv’ia ta prykazky pro pratsiu [Proverbs and sayings about work]: veb-sait. Retrieved from http://www.rozumnadytyna.com.ua/?p=7514 [in Ukrainian].

Topchii, O. (2014). Pratsia rozvyvaie vsebichno. Pedahohichna rada za metodom "Shist kapeliukhiv myslennia" [Work develops comprehensively. Teaching Tips on the Six Hats Thinking Method]. Palitra pedahoha [The palette of the teacher], 4, 6-9 [in Ukrainian].

Yatsenko, S. (2016). Malenki kulinary v dytsadku i vdoma [Little cooks in kindergarten and at home]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 6, 18-21 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Вільхова, О. Г., & Манжелій, Н. М. (2020). Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до трудової діяльності. Імідж сучасного педагога, (2(191), 88–91. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-88-91