Творча діяльність Р. Кириченко в контексті сценічної інтеграції народнопісенного виконавства

Автор(и)

  • Світлана Анатоліївна Власова Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0001-5769-0688

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-97-100

Ключові слова:

Раїса Кириченко, народнопісенне виконавство, національна виконавська традиція, народна пісня на естрадній сцені, класифікація творчої діяльності, народний спів

Анотація

Дана публікація є спробою системного аналізу та класифікації етапів творчої діяльності Р. Кириченко. На кожному з етапів побутування, в її творчості відбуваються істотні зміни у сфері традиційної української мелодики, ладу, гармонії, ритму, фактури. Відновлення української музичної мови співачкою було дуже різноманітним як за своїми цілями, так і за сферами застосування. Саме завдяки творчості Р. Кириченко підвищився інтерес до барвистості звучання, підсилилася сонорність у різному ступені, вимірах й формі, аж до появи сонорики як особливого виразного засобу. Творча діяльність Р. Кириченко являє собою особливий культурно-мистецький феномен як у системі народнопісенного виконавства, так і в комплексі полі жанрової та полі стилістичної культури українського шоу-бізнесу. На сьогодні дослідники вивчають окремі аспекти творчості Р. Кириченко або прагнуть узагальнити існуючий досвід. Сукупність складників загальностильових тенденцій вітчизняної музики й образно-лексичної системи фольклору створює той індивідуальний колорит, завдяки якому творчість Раїси Кириченко є неповторною і займає гідне місце у музичному мистецтві України. У третє тисячоріччя творча спадщина співачки ввійшла як яскраве явище, збагачене досвідом світової музики, переломленої крізь призму вітчизняного мистецтва й сповнене творчих пошуків.

Біографія автора

Світлана Анатоліївна Власова, Київський національний університет культури і мистецтв

доцентка кафедри музичного мистецтва, заслужена артистка України

Посилання

Карчова Ю. І. Українське народнопісенне виконавство в професійній музичній практиці останньої третини ХХ – початку XXІ століть : дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Харків, 2016. 229 с.

Лоцман Р. Українознавчі засади професійної підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста. URL: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2290.

Малахова О. Особливості реалізації естетичного коду української пісенної лірики у творчості Раїси Кириченко. Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть : до 70-ліття від дня народження Берегині української пісні : зб. наук. пр. / упоряд., відп. ред. Г. О. Кудряшов. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. С. 34–42.

Осадча В. М. Фольклорний світ Полтавщини та феномен Раїси Кириченко. Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть : до 70-ліття від дня народження Берегині української пісні : зб. наук. пр. / упоряд., відп. ред. Г. О. Кудряшов. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. С. 46–53.

Руденко Я. В. Інтерпретація як стильова особливість виконавства Р. Кириченко. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матеріали Десятої Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 20 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 69–71.

Українець Л. Ф. «На відстані сльози…» (фонетична імпліцитність пісенного дискурсу Раїси Кириченко). Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть : до 70-ліття від дня народження Берегині української пісні : зб. наук. пр. / упоряд., відп. ред. Г. О. Кудряшов. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. С. 88–94.

Шевченко Н. С. Синтез співацьких манер в українській музиці кінця XX – початку XXI століть : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2015. 16 с.

Ярко М. Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень (епістемологічний аналіз). Народна творчість та етнографія. 2010. № 6. С. 83–88.

References

Karchova, Yu. I. (2016). Ukrainske narodnopisenne vykonavstvo v profesiinii muzychnii praktytsi ostannoi tretyny XX – pochatku XXI stolit [Ukrainian folk song performance in professional music practice of the last third of XX – beginning of XXI centuries]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Lotsman, R. Ukrainoznavchi zasady profesiinoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni v umovakh suchasnoho mista [Ukrainian scientific principles of vocational training of folk song performers in the modern city]. Retrieved from http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2290 [in Ukrainian].

Malakhova, O. (2013). Osoblyvosti realizatsii estetychnoho kodu ukrainskoi pisennoi liryky u tvorchosti Raisy Kyrychenko [Features of the implementation of the aesthetic code of Ukrainian song lyrics in the work of Raisa Kirichenko]. In H. O. Kudriashov (Ed.), Tvorchist Raisy Kyrychenko v kulturnomu prostori Ukrainy na pokordonni XX–XXI stolit: do 70-littia vid dnia narodzhennia Berehyni ukrainskoi pisni [Creativity of Raisa Kirichenko in the cultural space of Ukraine at the turn of the XX–XXI centuries: to the 70th anniversary of Bereginya's birthday of Ukrainian song]: zb. nauk. pr. (pp. 34-42). Poltava [in Ukrainian].

Osadcha, V. M. (2013). Folklornyi svit Poltavshchyny ta fenomen Raisy Kyrychenko [Folklore world of Poltava region and the phenomenon of Raisa Kirichenko]. In H. O. Kudriashov (Ed.), Tvorchist Raisy Kyrychenko v kulturnomu prostori Ukrainy na pokordonni XX–XXI stolit: do 70-littia vid dnia narodzhennia Berehyni ukrainskoi pisni [Creativity of Raisa Kirichenko in the cultural space of Ukraine at the turn of the XX–XXI centuries: to the 70th anniversary of Bereginya's birthday of Ukrainian song]: zb. nauk. pr. (pp. 46-53). Poltava [in Ukrainian].

Rudenko, Ya. V. (2017). Interpretatsiia yak stylova osoblyvist vykonavstva R. Kyrychenko [Interpretation as a stylistic feature of R. Kirichenko's performance]. Kulturno-mystetske seredovyshche: tvorchist ta tekhnolohii [Cultural and artistic environment: creativity and technology]: materialy Desiatoi Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 69-71). Kyiv [in Ukrainian].

Ukrainets, L. F. (2013). “Na vidstani slozy…” (fonetychna implitsytnist pisennoho dyskursu Raisy Kyrychenko) ["At a Distance of Tears ..." (Phonetic Implicacy of the Song Discourse of Raisa Kirichenko).]. In H. O. Kudriashov (Ed.), Tvorchist Raisy Kyrychenko v kulturnomu prostori Ukrainy na pokordonni XX–XXI stolit: do 70-littia vid dnia narodzhennia Berehyni ukrainskoi pisni [Creativity of Raisa Kirichenko in the cultural space of Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries: to the 70th anniversary of Bereginya's birthday of Ukrainian song]: zb. nauk. pr. (pp. 88-94). Poltava [in Ukrainian].

Shevchenko, N. S. (2015). Syntez spivatskykh maner v ukrainskii muzytsi kintsia XX – pochatku XXI stolit [Synthesis of singing manners in Ukrainian music of the end of XX - beginning of XXI centuries]. (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Yarko, M. (2010). Ukrainska narodnopisenna tradytsiia yak kontsentratsiia mentalnykh utvoren (epistemolohichnyi analiz) [Ukrainian folk tradition as a concentration of mental entities (epistemological analysis)]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk creativity and ethnography], 6, 83-88 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Власова, С. А. (2020). Творча діяльність Р. Кириченко в контексті сценічної інтеграції народнопісенного виконавства. Імідж сучасного педагога, (2(191), 97–100. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-97-100