Мотивація - важливий фактор у вивченні іноземних мов у закладх вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-55-58

Ключові слова:

мотивація, мотиваційні фактори, засоби підвищення мотивації, інноваційні види занять, якості викладача, майстерність викладача

Анотація

Розглянуто проблему мотивації студентів до вивчення іноземних мов під час навчання у закладі вищої освіти. Розглянуто визначення мотивації, що пропонують різні дослідники. Проведено низку досліджень, які визначають, наскільки відносини викладача зі студентами впливають на формування мотивації до вивчення іноземної мови. Описано наявні види мотивації. Запропоновано різні способи створення мотивації. Подано результати проведених досліджень. Вказано на домінуючу роль мотивації у процесі вивчення іноземних мов студентами. Окремо розглянуто роль рівня педагогічної майстерності викладача, який сприяє мотивації студентів до вивчення іноземних мов.

Біографія автора

Іван Степанович Орищин, Національний університет "Львівська політехніка"

кафедра економіки та маркетингу, ст. викладач

Посилання

Бей І. Формування позитивної мотивації студентів до використання проектних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя іноземної мови. Збірник наукових праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2018. Вип. 2. С. 17–25.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Знанецький В. Ю. Щодо розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови у процесі професійної підготовки. Стратегічні пріоритети в науці : зб. наук. матеріалів XL Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 10 лют. 2020 р. Вінниця, 2020. С. 38–40.

Рубан Л. М. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 2014. № 78 (1103). С. 187–190.

Скакун М., Матіюк Д. Підвищення мотивації студентів до вивчення німецької мови та формування готовності до непереривної освіти за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та мультимедійних засобів. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов : матеріали Всеукр. наук. конф., 18 трав. 2018 р. / ДНУ ім. В. Стуса. Вінниця, 2018. С. 56–59.

Штохман Л. М. Комунікативна складова у навчанні іноземної мови у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 512–515.

Gardner R., Lambert W. Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal of Psychology. 1959. N 4. P. 266–272.

Spolsky B. Conditions for Second Language Learning. Oxford University Press, 1992. 386 р.

Wright T. Roles of Teachers & Learners. Oxford University Press, 1991. 164 р.

References

Bei, I. (2018). Formuvannia pozytyvnoi motyvatsii studentiv do vykorystannia proektnykh tekhnolohii u maibutnii profesiinii diialnosti vchytelia inozemnoi movy [Formation of positive motivation of students to use project technologies in the future professional activity of a foreign language teacher]. Zbirnyk naukovykh prats Prykarpatskoho nats. un-tu im. V. Stefanyka [Collection of scientific works of Prykarpattya Nat. to them. V. Stefanik], 2, 17-25 [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (2003). Kliuchevye kompetentcii – novaia paradigma rezultata sovremennogo obrazovaniia [Key competencies – a new paradigm of the result of modern education]. Vysshee obrazovanie segodnia [Higher education today], 5, 34-42 [in Russian].

Znanetskyi, V. Yu. (2020). Shchodo rozvytku motyvatsii studentiv do vyvchennia inozemnoi movy u protsesi profesiinoi pidhotovky [On the development of students' motivation to learn a foreign language in the process of vocational training]. Stratehichni priorytety v nautsi [Strategic priorities in science]: zb. nauk. materialiv XL Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 38-40). Vinnytsia [in Ukrainian].

Ruban, L. M. (2014). Motyvatsiia studentiv do vyvchennia inozemnoi movy na nemovnykh fakultetakh [Students' motivation to learn a foreign language at non-language faculties]. Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu im. V. N. Karazina [Bulletin of Kharkiv Nat. to them. VN Karazin], 78 (1103), 187-190 [in Ukrainian].

Skakun, M., & Matiiuk, D. (2018). Pidvyshchennia motyvatsii studentiv do vyvchennia nimetskoi movy ta formuvannia hotovnosti do nepereryvnoi osvity za dopomohoiu suchasnykh informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii ta multymediinykh zasobiv [Increasing students' motivation to learn German and forming a readiness for continuing education with the help of modern information and communication technologies and multimedia tools]. Aktualni pytannia vyvchennia hermanskykh, romanskykh i slov’ianskykh mov i literatur ta metodyky vykladannia inozemnykh mov [Topical Issues in Studying German, Romance and Slavic Languages and Literature and Methods of Teaching Foreign Languages]: materialy Vseukr. nauk. konf. (pp. 56-59). Vinnytsia [in Ukrainian].

Shtokhman, L. M. (2017). Komunikatyvna skladova u navchanni inozemnoi movy u VNZ [The communicative component of foreign language teaching at universities]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 3 (43), 512-515 [in Ukrainian].

Gardner, R., Lambert, W. (1959). Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal of Psychology, 4, 266-272.

Spolsky, B. (1992). Conditions for Second Language Learning. Oxford University Press.

Wright, T. (1991). Roles of Teachers & Learners. Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Орищин, І. С. (2020). Мотивація - важливий фактор у вивченні іноземних мов у закладх вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (2(191), 55–58. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-55-58