Підготовка майбутніх фахівців до валеосупроводу дітей з вадами психофізичного розвитку

Автор(и)

  • Олена Семенівна Казачінер Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4842-3857

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-77-82

Ключові слова:

майбутні фахівці, спеціальна освіта, валеологія, валеопедагогіка, валеологічний супровід, діти з особливостями психофізичного розвитку, діти з особливими освітніми потребами

Анотація

Розроблено зміст навчальної дисципліни «Валеологічний супровід осіб з вадами психофізичного розвитку» у системі професійної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» як необхідного складника цієї підготовки. Мета викладання цієї навчальної дисципліни полягає у формуванні готовності майбутнього вчителя використовувати набуту сукупність знань, умінь і навичок для забезпечення розв’язання проблеми збереження здоров’я осіб з вадами психофізичного розвитку, порушення якого полягає в наявності різноманітних порушень психічного розвитку, малорухомості, уповільненості всіх рухів або рухової гіперактивності, занепокоєнні, моторної скутості, швидкої втомлюваності, недостатньої концентрації уваги, дратівливості, лабільності емоційної сфери, загальної ослабленості, недорозвитку дрібної моторики, порушенні зорово-моторної координації, відсутній чи слабо вираженій ізольованої, диференційованої предметно-маніпулятивної діяльності, внаслідок недосконало розвиненої артикуляційно-м’язової системи – порушенні мовленнєвої та комунікативної функції тощо. Визначено зміст навчальної дисципліни за модулями та темами: модуль 1 «Валеологічна діяльність у закладі освіти»; модуль 2 «Використання здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі для навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами».

Предмет подальших наукових пошуків у напрямі окресленої проблеми ми вбачаємо в детальнішому описі змісту лекційних, семінарських занять, форм, методів і прийомів їхнього проведення (аналіз відеофрагментів, прикладів ситуацій, обговорення змісту кіно- та мультиплікаційних фільмів, розроблення фрагментів занять / уроків, аналіз даних щодо проблем, пов’язаних зі здоров’ям дітей тощо), описі завдань для самостійної роботи, наведенні прикладів тестових завдань тощо. 

Біографія автора

Олена Семенівна Казачінер, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Посилання

Альошина А. І., Бичук О. І., Альошина А. О. Теоретичні аспекти корекції рухових функцій молодших школярів із відхиленнями розумового розвитку в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2015. № 4. С. 136–140.

Антонюк Л. В. Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі. Основи здоров’я. 2014. № 4. С. 6–9.

Бабич В. І. Професійна підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків: теорія і практика : монографія. ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 487 c.

Бобак О. Б., Смеречак Л. І. Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2017. № 8. С. 48–50.

Вілчковська А. Організація та зміст занять із музикотерапії, спрямованих на профілактику та лікування психосоматичних захворювань у дітей 6–10 років. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2017. № 1. С. 141–146.

Іваницький Р., Альошина А. Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей середнього шкільного віку з вадами слуху. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2018. № 3. С. 100–106.

Момот О. О. Сутність поняття «здоров'язбережувальне середовище» вищого навчального закладу. Імідж сучасного педагога. 2016. № 6. С. 31–33.

Науменко Н. В. Підготовка майбутнього вчителя до формування духовного здоров'я молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. 20 c.

Небесний Ю., Воробйова І. Збереження здоров’я школярів – одна з найважливіших проблем сьогодення. Основи здоров’я та фізична культура. 2012. № 10. С. 5.

Панькова Н. Організація здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу. Директор школи. 2013. № 4. С. 1–5.

Савлюк С. П. Оцінка функціонального стану дітей 6–10 років із депривацією зору в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2016. № 3. С. 66–71.

Сливка Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх вчителів початкових класів при вивченні «Методики навчання основам здоров'я». Молодь і ринок. 2015. № 2. С. 89–92.

Страшко С. Теоретико-методологічні основи підготовки вчителя основ здоров'я в Україні. Імідж сучасного педагога. 2011. № 8–9 (117–118). С. 48–53.

Філак Я. Ф. Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2016. № 2. С. 76–82.

References

Aloshyna, A. I., Bychuk, O. I., & Aloshyna, A. O. (2015). Teoretychni aspekty korektsii rukhovykh funktsii molodshykh shkoliariv iz vidkhylenniamy rozumovoho rozvytku v protsesi fizychnoho vykhovannia [Theoretical aspects of the correction of the motor functions of younger students with intellectual developmental disabilities in the process of physical education]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society], 4, 136-140 [in Ukrainian].

Antoniuk, L. V. (2014). Formuvannia zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha v navchalnomu zakladi [Formation of a health-saving environment in an educational institution]. Osnovy zdorov’ia [Health Basics], 4, 6-9 [in Ukrainian].

Babych, V. I. (2015). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv do vykhovannia sotsialno zdorovykh pidlitkiv: teoriia i praktyka [Vocational Training of Future Teachers for the Education of Socially Healthy Adolescents: Theory and Practice]: monohrafiia. DZ “Luhan. nats. un-t im. T. Shevchenka”. Kharkiv: Shchedra sadyba plius [in Ukrainian].

Bobak, O. B., & Smerechak, L. I. (2017). Osoblyvosti sotsialno-pedahohichnoi roboty z batkamy ditei z obmezhenymy funktsionalnymy mozhlyvostiamy [Features of social and pedagogical work with parents of children with disabilities]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8, 48-50 [in Ukrainian].

Vilchkovska, A. (2017). Orhanizatsiia ta zmist zaniat iz muzykoterapii, spriamovanykh na profilaktyku ta likuvannia psykhosomatychnykh zakhvoriuvan u ditei 6–10 rokiv [Organization and content of music therapy sessions aimed at the prevention and treatment of psychosomatic diseases in children 6-10 years]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi[Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society], 1, 141-146 [in Ukrainian].

Ivanitskyi, R., & Aloshyna, A. Funktsionalnyi stan oporno-rukhovoho aparatu ditei serednoho shkilnoho viku z vadamy slukhu [Functional state of the musculoskeletal system of children of middle school age with hearing impairments]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society], 3, 100-106 [in Ukrainian].

Momot, O. O. (2016). Sutnist poniattia “zdoroviazberezhuvalne seredovyshche” vyshchoho navchalnoho zakladu [The essence of the concept of "health-saving environment" of higher education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 6, 31-33 [in Ukrainian].

Naumenko, N. V. (2016). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do formuvannia dukhovnoho zdorovia molodshykh shkoliariv [Preparation of the future teacher for the formation of spiritual health of younger students]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv [in Ukrainian], 2016. 20 c.

Nebesnyi, Yu., & Vorobiova, I. (2012). Zberezhennia zdorov’ia shkoliariv – odna z naivazhlyvishykh problem sohodennia [Preserving the health of students is one of the most important problems of today]. Osnovy zdorov’ia ta fizychna kultura [The basics of health and physical education], 10, 5 [in Ukrainian].

Pankova, N. (2013). Orhanizatsiia zdorov’iaspriamovanoi diialnosti navchalnoho zakladu [Organization of health-oriented activities of the educational institution]. Dyrektor shkoly [School Director], 4, 1-5 [in Ukrainian].

Savliuk, S. P. (2016). Otsinka funktsionalnoho stanu ditei 6–10 rokiv iz depryvatsiieiu zoru v protsesi fizychnoho vykhovannia [Assessment of functional status of children 6-10 years of age with visual deprivation in the process of physical education]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society], 3, 66-71 [in Ukrainian].

Slyvka, L. (2015). Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti maibutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv pry vyvchenni “Metodyky navchannia osnovam zdorovia” [Development of cognitive activity of future primary school teachers in studying "Methods of teaching the basics of health"]. Molod i rynok [Youth and the market], 2, 89-92 [in Ukrainian].

Strashko, S. (2011). Teoretyko-metodolohichni osnovy pidhotovky vchytelia osnov zdorovia v Ukraini [Theoretical and methodological bases of preparation of the teacher of basics of health in Ukraine]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8-9 (117-118), 48-53 [in Ukrainian].

Filak, Ya. F. (2016). Zasoby fizychnoi reabilitatsii ditei molodshoho shkilnoho viku z kifotychnym porushenniam postavy [Means of physical rehabilitation of young school children with kyphotic dysfunction]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society], 2, 76-82 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Казачінер, О. С. (2020). Підготовка майбутніх фахівців до валеосупроводу дітей з вадами психофізичного розвитку. Імідж сучасного педагога, (1(190), 77–82. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-77-82

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА