Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей

Автор(и)

  • Марина Миколаївна Єщенко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2771-8114

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-98-102

Ключові слова:

компетенція, компетентність, громадянські компетентності, громадянська освіта, освіта для демократичного громадянства, громадянськість

Анотація

Нагальним викликом сьогодення для українського суспільства є формування активного та відповідального громадянина готового до виконання громадянських обов’язків, з почуттям власної гідності та стійкою громадянською позицією. Відтак виникає потреба комплексного та системного вирішення зазначеної проблеми через реформування системи освіти. Особливого значення у вирішенні визначених завдань набуває громадянська освіта, яка має охоплювати всі види, рівні освіти, всі вікові групи громадян та бути спрямованою на формування та розвиток громадянських компетентностей. Виходячи з цього постає завдання дослідити сутність та зміст поняття «громадянські компетентності» та визначити теоретичні підходи формування та розвитку громадянських компетентностей як одних із ключових.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій свідчить про потребу уточнення змісту, структури, компонентів, характеристик та ознаки виявлення громадянських компетентностей з метою подальшого їх ефективного формування та розвитку. Мета статті полягає у визначенні сутності громадянських компетентностей як ключових, аналізі теоретичних засади стану дослідженості проблеми, що, в свою чергу, сприятиме в подальшому визначенню ефективних способів і форм формування та розвитку громадянських компетентностей.

Відтак, у статті проаналізовано теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей як ключових, зокрема стан дослідженості сутності та змісту поняття «громадянські компетентності» у вітчизняній та зарубіжній теорії. Визначено підходи до розгляду означеної проблеми  в контексті реформування системи освіти, через аналіз нормативно-правових та урядових документів. Розглянуто структуру, компоненти, характеристики та ознаки виявлення громадянських компетентностей. Проаналізовано їх місце в ієрархії компетентностей. Наголошено на актуальності громадянських компетентностей як ключових для навчання впродовж життя.

Біографія автора

Марина Миколаївна Єщенко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, старша викладачка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти 

Посилання

Єльникова Г. В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 4. С. 10.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 18.12.2019).

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні: від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-р (дата звернення 18.12.2019).

Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. : В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. С. 18.

Рамкова програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей : від 17 січня 2018 року. URL : http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 (дата звернення 10.11.2019).

Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. URL: https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education] (дата звернення 11.12.2019).

References

Yelnykova, H. V. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid do modeliuvannia profesiinoi diialnosti kerivnyka vyshchoho navchalnoho zakladu [Competent approach to modeling the professional activity of the head of a higher education institution]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Theory and methodology of educational management], 4, 10 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [About education] vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (2004). Kliuchevye kompetentnosti kak rezultativno-tcelevaia osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Key competencies as an effective and targeted basis of the competency-based approach in education]. Moskva: Issledovatelskii tcentr problem kachestva podgotovki spetcialistov [in Russian].

Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini [The concept of development of civic education in Ukraine]: vid 3 zhovtnia 2018 r. № 710-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-r [in Ukrainian].

Kremenia, V. H., & Kovbasiuka, Yu. V. (Eds.). (2014). Osvita doroslykh [Adult education]: entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti: pohliad z pozytsii suchasnoi pedahohichnoi nauky [Formation of civic competence: a view from the perspective of modern pedagogical science]. Visnyk prohram shkilnykh obminiv [Bulletin of school exchange programs], 23, 18 [in Ukrainian].

Ramkova prohrama YeS shchodo onovlenykh kliuchovykh kompetentnostei [EU Framework Program for updated key competences]: vid 17 sichnia 2018 roku. Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 [in Ukrainian].

Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Єщенко, М. М. (2020). Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей. Імідж сучасного педагога, (1(190), 98–102. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-98-102

Номер

Розділ

ШКІЛЬНА РОДИНА