DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-98-102

Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей

Марина Миколаївна Єщенко

Анотація


Нагальним викликом сьогодення для українського суспільства є формування активного та відповідального громадянина готового до виконання громадянських обов’язків, з почуттям власної гідності та стійкою громадянською позицією. Відтак виникає потреба комплексного та системного вирішення зазначеної проблеми через реформування системи освіти. Особливого значення у вирішенні визначених завдань набуває громадянська освіта, яка має охоплювати всі види, рівні освіти, всі вікові групи громадян та бути спрямованою на формування та розвиток громадянських компетентностей. Виходячи з цього постає завдання дослідити сутність та зміст поняття «громадянські компетентності» та визначити теоретичні підходи формування та розвитку громадянських компетентностей як одних із ключових.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій свідчить про потребу уточнення змісту, структури, компонентів, характеристик та ознаки виявлення громадянських компетентностей з метою подальшого їх ефективного формування та розвитку. Мета статті полягає у визначенні сутності громадянських компетентностей як ключових, аналізі теоретичних засади стану дослідженості проблеми, що, в свою чергу, сприятиме в подальшому визначенню ефективних способів і форм формування та розвитку громадянських компетентностей.

Відтак, у статті проаналізовано теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей як ключових, зокрема стан дослідженості сутності та змісту поняття «громадянські компетентності» у вітчизняній та зарубіжній теорії. Визначено підходи до розгляду означеної проблеми  в контексті реформування системи освіти, через аналіз нормативно-правових та урядових документів. Розглянуто структуру, компоненти, характеристики та ознаки виявлення громадянських компетентностей. Проаналізовано їх місце в ієрархії компетентностей. Наголошено на актуальності громадянських компетентностей як ключових для навчання впродовж життя.


Ключові слова


компетенція; компетентність; громадянські компетентності; громадянська освіта; освіта для демократичного громадянства; громадянськість

Повний текст:

PDF

Посилання


Єльникова Г. В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 4. С. 10.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 18.12.2019).

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні: від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-р (дата звернення 18.12.2019).

Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. : В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. С. 18.

Рамкова програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей : від 17 січня 2018 року. URL : http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 (дата звернення 10.11.2019).

Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. URL: https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education] (дата звернення 11.12.2019).

References

Yelnykova, H. V. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid do modeliuvannia profesiinoi diialnosti kerivnyka vyshchoho navchalnoho zakladu [Competent approach to modeling the professional activity of the head of a higher education institution]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Theory and methodology of educational management], 4, 10 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [About education] vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (2004). Kliuchevye kompetentnosti kak rezultativno-tcelevaia osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Key competencies as an effective and targeted basis of the competency-based approach in education]. Moskva: Issledovatelskii tcentr problem kachestva podgotovki spetcialistov [in Russian].

Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini [The concept of development of civic education in Ukraine]: vid 3 zhovtnia 2018 r. № 710-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-r [in Ukrainian].

Kremenia, V. H., & Kovbasiuka, Yu. V. (Eds.). (2014). Osvita doroslykh [Adult education]: entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti: pohliad z pozytsii suchasnoi pedahohichnoi nauky [Formation of civic competence: a view from the perspective of modern pedagogical science]. Visnyk prohram shkilnykh obminiv [Bulletin of school exchange programs], 23, 18 [in Ukrainian].

Ramkova prohrama YeS shchodo onovlenykh kliuchovykh kompetentnostei [EU Framework Program for updated key competences]: vid 17 sichnia 2018 roku. Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 [in Ukrainian].

Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.