Технологічні основи формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва

Автор(и)

  • Віктор Михайлович Нагаєв Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3130-6112
  • Микола Васильович Бакум Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1049-0464
  • Тетяна Юріївна Мітяшкіна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4359-1210
  • Віталій Володимирович Семенцов Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4423-352X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-16-22

Ключові слова:

професійно-творча компетентність, професійно-творча компетентність інженерів агропромислового виробництва, педагогічна модель управління навчально-творчою діяльністю студентів

Анотація

Наявний процес підготовки інженерних кадрів агропромислового виробництва в Україні не забезпечує високого рівня сформованості їхнього творчого досвіду і, як наслідок, адекватного рівня готовності до професійної діяльності.

Мета статті полягає в аналізі сучасних дидактичних підходів з проєктування моделі управління навчально-творчою діяльністю студентів у процесі формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва засобами педагогічних технологій.

Експериментальне дослідження проводилося на базі ХНТУСГ імені Петра Василенка на прикладі навчальних дисциплін, що формують професійну компетентність майбутніх інженерів агропромислового виробництва на бакалаврському та магістерському освітніх рінях спеціальності 208 «Агроінженерія».

Результатами дослідження підтверджено наявність високого рівня сформованості професійно-творчої компетентності студентів експериментальних груп. Упровадження педагогічної моделі управління навчально-творчою діяльністю студентів забезпечує активізацію дидактичних процесів й організаційно-технологічних алгоритмів у педагогічній системі і, як наслідок, підвищення якісних характеристик професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва.

Біографії авторів

Віктор Михайлович Нагаєв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту 

Микола Васильович Бакум, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидат технічних наук, професор університету, професор кафедри сільськогосподарських машин

Тетяна Юріївна Мітяшкіна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технічних систем та технологій тваринництва

Віталій Володимирович Семенцов, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних систем та технологій тваринництва

Посилання

Клочко О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-цифрових технологій : монографія. Вінниця : Т. П. Барановська, 2018. 350 с.

Кошук О. Б. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2017. Вип. 14. С. 51–61.

Лазарєва Т. А. Моделювання змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчової галузі інженерів-технологів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2012. Вип. 37. С. 81–87.

Лузан П. Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі : монографія. Київ : Міленіум, 2015. 330 с.

Метешкин К. А. Кибернетическая педагогика (теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта) : монография. Харьков : Международный Славянский университет, 2004. 400 с.

Нагаєв В. М. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів : монографія. Харків : Стильна типографія, 2018. 151 с.

Нагаєв В. М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних закладів : монографія. Харків : Колегіум, 2012. 217 с.

Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті : монографія / за ред. Т. О. Дмитренко, Т. В. Колбіної. Херсон : Вид-во ПП Вишемірський В. С., 2017. 496 с.

Ніколаєнко С. М. Шляхи модернізації та головні напрями інноваційного розвитку вищої освіти. Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–16 трав. 2015 р. Київ : Міленіум, 2015. С. 27–29.

Основи сучасної педагогіки : монографія / Т.О.Дмитренко та ін. Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2016. 462 с.

Решетник П. М. Теоретико-методологічні основи технології навчання інженерно-технічних дисциплін : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2013. 328 с.

Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця : монографія / Т. О. Дмитренко та ін. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. 424 с.

References

Klochko, O. V. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv ahrarnoho vyrobnytstva zasobamy suchasnykh informatsiino-tsyfrovykh tekhnolohii [Professional training of future managers of agrarian production by means of modern information and digital technologies]: monohrafiia. Vinnytsia: T. P. Baranovska [in Ukrainian].

Koshuk, O. B. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv z mekhanizatsii silskoho hospodarstva: kontseptualnyi aspekt [Formation of professional competence of future agricultural mechanization engineers: conceptual aspect]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika [Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Professional pedagogy], 4, 51-61 [in Ukrainian].

Lazarieva, T. A. (2012). Modeliuvannia zmistu tvorchoho navchannia z tekhnolohichnoho obladnannia kharchovoi haluzi inzheneriv-tekhnolohiv [Modeling of content of creative training on technological equipment of food industry of engineers-technologists]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education]: zb. nauk. pr. (Is. 37, pp. 81-87). Ukr. inzh.-ped. akad. Kharkiv [in Ukrainian].

Luzan, P. H. (2015). Naukovi osnovy orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v ahrarnomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Scientific bases of organization of pedagogical process in agrarian higher educational institution]: monohrafiia. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Meteshkin, K. A. (2004). Kiberneticheskaia pedagogika (teoreticheskie osnovy upravleniia obrazovaniem na baze integrirovannogo intellekta) [Cybernetic pedagogy (theoretical foundations of education management based on integrated intelligence)]: monografiia. Kharkov: Mezhdunarodnyi Slavianskii universitet [in Russian].

Nahaiev, V. M. (2018). Metodolohichni zasady upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv [Methodological principles of management of students' educational and creative activity]: monohrafiia. Kharkiv: Stylna typohrafiia [in Ukrainian].

Nahaiev, V. M. (2012). Dydaktychni zasady vprovadzhennia dvorivnevoi pedahohichnoi tekhnolohii upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Didactic principles of introduction of two-level pedagogical technology of management of educational and creative activity of students of higher educational establishments]: monohrafiia. Kharkiv: Kolehium [in Ukrainian].

Dmytrenko, T. O., & Kolbinoi, T. V. (Eds.). (2017). Napriamy modernizatsii sotsialno-pedahohichnoi systemy pidhotovky fakhivtsiv v universyteti [Areas of modernization of the social-pedagogical system of training specialists at the university]: monohrafiia. Kherson: Vyd-vo PP Vyshemirskyi V. S. [in Ukrainian].

Nikolaienko, S. M. (2015). Shliakhy modernizatsii ta holovni napriamy innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity [Ways of modernization and main directions of innovative development of higher education]. Rozvytok suchasnoi osvity: teoriia, praktyka, innovatsii [Development of modern education: theory, practice, innovation] zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 27-29). Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Dmytrenko, T. O., at. el. (2016). Osnovy suchasnoi pedahohiky [Fundamentals of modern pedagogy]: monohrafiia. Kherson: Vyd-vo PP Vyshemyrskyi V. S. [in Ukrainian].

Reshetnyk, P. M. (2013). Teoretyko-metodolohichni osnovy tekhnolohii navchannia inzhenerno-tekhnichnykh dystsyplin [Theoretical and methodological foundations of technology of teaching engineering and technical disciplines]: monohrafiia. Kyiv: TsP “Komprynt” [in Ukrainian].

Dmytrenko, T. O., at. el. (2014). Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnoho fakhivtsia [Development of creative potential of the future specialist]: monohrafiia. Kherson: PP Vyshemyrskyi V. S. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Як цитувати

Нагаєв, В. М., Бакум, М. В., Мітяшкіна, Т. Ю., & Семенцов, В. В. (2023). Технологічні основи формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва. Імідж сучасного педагога, (1(190), 16–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-16-22

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА