Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-108-110

Ключові слова:

активність, діяльність, творчість, художня культура, художньо-творча діяльність, студент, майбутній фахівець

Анотація

Розглянуто дослідження вчених у галузі розвитку художньо-творчої діяльності. Художньо-творчу діяльність окреслено як складне, полікультурне утворення, вираження активності особистості. Зазначено, що у процесі художньої діяльності розвиваються і формуються творчі здібності людини. Окреслено основні концепції художньо-творчої діяльності: біологізаторська, психоаналітична, ігрова теорія, трудова теорія, магічна теорія. Охарактеризовано художньо-творчу діяльність як систему, в якій пов’язані праця, пізнання, спілкування, ціннісні орієнтації людини. Визначено, що розвиток художньо-творчого потенціалу особистості студента залежить від створення у закладі вищої освіти атмосфери творчості, відкритості, позитиву. Визначено ефективні умови формування художньо-творчого потенціалу майбутніх фахівців. 

Біографія автора

Кай Цянь, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри соціальної педагогіки

Посилання

Арістотель Поетика. Київ: Мистецтво, 1966. 136 с.

Глазков В. В. Психологические особенности художественно-творческой деятельности. Москва, 2011. URL: http//www.superinf.ru (дата звернення: 19.09.2019).

Каган М. С. О воспитании как специфической социальной деятельности и о роли искусства в нём. Педагогика искусства и школа. Москва : СХ СССР : АПН СССР, 1982. С. 11.

Коновальчук М. В. Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів як передумова становлення духовної еліти в Україні. URL : http://tdo.at.ua/publ/rozvitok_tvorchosti/rozvitok_khudozhno_tvorchikh_zdibnostei/4-1-0-15 (дата звернення: 19.09.2019).

Лихвар В. Д., Лихвар І. І. Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності. Вісник ХДАДМ. 2010. № 1. С. 131–134.

Платон. Сочинения : в 3 т. / под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. Москва, 1972. Т. 3, ч. 2. 678 с.

Тернопільська В. І., Коломієць Т. В., Піонтківська І. О. Довідник з виховної роботи зі студентами : навч. посіб. Тернопіль : Богдан, 2014. 184 с.

Тернопільська В. І. Теоретичний аспект феномену «естетичні почуття». Освітологічний дискурс : наукове електронне видання. 2014. Вип. 3 (7). URL : http://www.od.kubg.edu.ua (дата звернення: 22.09.2019).

Якуба Ю. В. Теоретичні та методичні аспекти дослідження художньо-творчої діяльності школярів у хореографічному колективі. Актуальні питання мистецької освіти та виховання. 2018. Вип. 1 (11). С. 54–62.

Ternopilska V. I. Theoretical aspects of the phenomenon «aesthetic sense». Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles, Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. P. 339−344.

References

Aristotel. (1966). Poetyka [Poetics]. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Hlazkov, V. V. (2011). Psykholohycheskye osobennosty khudozhestvenno-tvorcheskoi deiatelnosty [Psychological features of artistic activity]. Retrieved from www.superinf.ru [in Russian].

Kagan, M. S. (1982). O vospitanii kak spetsificheskoy sotsial'noy deyatel'nosti i o roli iskusstva v nem [About education as a specific social activity and the role of art in it]. Pedagogika iskusstva i shkola [Pedagogy of art and school] (p. 11). Moskva: SKh SSSR, APN SSSR [in Russian].

Konovalchuk, M. V. Rozvytok khudozhno-tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv yak peredumova stanovlennia dukhovnoi elity v Ukraini [Development of artistic and creative abilities of younger students as a prerequisite for the formation of the spiritual elite in Ukraine]. Retrieved from http://tdo.at.ua/publ/rozvitok_tvorchosti/rozvitok_khudozhno_tvorchikh_zdibnostei/4-1-0-15 [in Ukrainian].

Lykhvar, V. D., & Lykhvar, I. I. (2010). Rozvytok khudozhno-tvorchoho potentsialu molodshykh shkoliariv u protsesi obrazotvorchoi diialnosti [Development of artistic and creative potential of younger students in the process of visual activity]. Visnyk KhDADM, 1, 131-134 [in Ukrainian].

Loseva, A. F., & Asmusa, V. F. (Eds.). (1972). Platon. Sochineniya. [Platon. Works] (Vol. 3, pt. 2). Moskva [in Russian].

Ternopilska, V. I., Kolomiiets, T. V., & Piontkivska, I. O. (2014). Dovidnyk z vykhovnoi roboty zi studentamy [Handbook of educational work with students]. Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I. (2014). Teoretychnyi aspekt fenomenu “estetychni pochuttia” [Theoretical aspect of the phenomenon of "aesthetic feelings"]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 3 (7). Retrieved from http://www.od.kubg.edu.ua [in Ukrainian].

Yakuba, Yu. V. (2018). Teoretychni ta metodychni aspekty doslidzhennia khudozhno-tvorchoi diialnosti shkoliariv u khoreohrafichnomu kolektyvi [Theoretical and methodological aspects of the study of students' artistic and creative activity in the choreographic team]. Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia [Topical issues of art education and upbringing], 1 (11), 54-62 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I. (2016). Theoretical aspects of the phenomenon “aesthetic sense”. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles (pp. 339-344). Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Цянь, К. (2022). Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога, (1(190), 108–110. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-108-110

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ