Аналіз рівня фізичної підготовленості випускників закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Микола Петрович Севрюк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6788-3093
  • Світлана Станіславівна Коваль Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine
  • Сергій Володимирович Саньков Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0888-5232

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-88-92

Ключові слова:

здоров’я, фізичне виховання, спорт, плавання, легкоатлетичний крос, рухова активність, тестування

Анотація

За останні 15 років особливого загострення набуває проблема зміцнення здоров’я учнівської молоді. Дослідження показують, що 36,4% учнів закладів загальної середньої освіти мають украй низький рівень фізичної підготовленості, 33,5%  – нижче середнього, 22,6%  – середній, 6,7% – вище за середній і лише 0,8% – високий, а 81,5% населення у віці 40–59 років мають низький і нижче середнього рівні фізичного розвитку. У нашому дослідженні показано вплив занять фізичною культурою і спортом у школах на стан розвитку фізичного здоров’я випускників закладів загальної середньої освіти. Дослідження проводились із першокурсниками факультету електроніки та комп’ютерної інженерії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з 2008 по 2018 навчальні роки. Зроблений аналіз рівня фізичного здоров’я та проблеми ефективності занять в школах.

Біографії авторів

Микола Петрович Севрюк, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доцент кафедри здоровʼя людини та фізичної  культури, заслужений тренер України

 

Світлана Станіславівна Коваль, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доцентка кафедри автоматизації та інформаційних систем, майстриня спорту з городкового спорту, чемпіонка Світу з городкового спорту

Сергій Володимирович Саньков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри електронних апаратів 

Посилання

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді. Київ : Олімпійська література, 2011. 224 с.

Круцевич Т. Ю., Петровський В. В. Фізичне виховання як соціальне явище : підручник. Київ : Олімпійська література, 2012. Т. 1. 398 с.

Приходько С. Вплив навчального процесу на рівень фізичного здоров’я та захворюваність школярів і студентів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2010. № 2. С. 81–83.

Про схвалення концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 31 серпня 2011 р. №828-р. Урядовий кур'єр. 2011. № 166.

Протасова А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2019. № 6 (189). С. 18–21. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-18-21

Cеврюк М. П., Циповяз А. Т., Коваль С. С. Городошный спорт на современном этапе развития и совершенствования. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2019. № 1 (184). С. 79–82. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-79-82

Сілаєва І. Є. Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2019. № 6 (189). С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-22-28

Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности : сб. материалов Всемирной организации здравоохранения / сост.: Е. В. Имас, М. В. Дуткач, С. В. Трачук. Киев : Олимпийская литература, 2013. 528 с.

Тимошенко О. В., Дьоміна Ж. Г. Стан та основні напрямки модернізації системи фізичного виховання школярів на сучасному етапі розвитку суспільства. Фізичне виховання в школах. 2011. № 6. С. 2–5.

Ткачук С. Рухова активність у сучасному фізичному вихованні школярів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2009. № 3. С. 62.

Федоренко Є. Характеристика фізичної підготовленості старшокласників, які навчаються в школах різного типу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2011. № 1. С. 90–92.

References

Krutsevych, T. Yu., Vorobiov, M. I., & Bezverkhnia, H. V. (2011). Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv ta molodi [Control in the physical education of children, adolescents and young people]. Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].

Krutsevych, T. Yu., & Petrovskyi, V. V. (2012). Fizychne vykhovannia yak sotsialne yavyshche [Physical education as a social phenomenon]: pidruchnyk. (Vol. 1). Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].

Prykhodko, S. (2010). Vplyv navchalnoho protsesu na riven fizychnoho zdorov’ia ta zakhvoriuvanist shkoliariv i studentiv [The impact of the educational process on the level of physical health and morbidity of pupils and students]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methodology of physical education and sports], 2, 81-83 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia kontseptsii zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na 2012-2016 roky [On approval of the concept of the national targeted social program for the development of physical culture and sports for 2012-2016]. Kabinet Ministriv Ukrainy. Rozporiadzhennia vid 31 serpnia 2011 r. №828-r. Uriadovyi kurier. 2011. № 166 [in Ukrainian].

Protasova, A. S. (2019). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do fizychnoho vykhovannia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Pedagogical conditions of preparation of future educators for physical education by means of information and communication technologies]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher]: nauk. fakhovyi zhurnal, 6 (189), 18-21. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-18-21 [in Ukrainian].

Cevriuk, M. P., Tcipoviaz, A. T., & Koval, S. S. (2019). Gorodoshnii sport na sovremennom etape razvitiia i sovershenstvovaniia [City sports at the present stage of development and improvement]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher]: elektron. nauk. fakhovyi zhurnal, 1 (184), 79-82. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-79-82 [in Russian].

Silaieva, I. Ye. (2019). Innovatsiini pidkhody do pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv u zakladakh profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity [Innovative approaches to training skilled workers in vocational (vocational) educational institutions]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher]: elektron. nauk. fakhovyi zhurnal, 6 (189), 22-28. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-22-28 [in Ukrainian].

Imas, E. V., Dutkach, M. V., & Trachuk, S. V. (Comps.). (2013). Strategii i rekomendatcii po zdorovomu obrazu zhizni i dvigatelnoi aktivnosti [Strategies and recommendations for a healthy lifestyle and physical activity: a collection of materials from the World Health Organization]: sbornik materialov Vsemirnoi organizatcii zdravookhraneniia. Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Tymoshenko, O. V., & Domina, Zh. H. (2011). Stan ta osnovni napriamky modernizatsii systemy fizychnoho vykhovannia shkoliariv na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva [The main goal of modernization of the system of physical education of schoolchildren at this moment is the development of suspension]. Fizychne vykhovannia v shkolakh [Physical education in schools], 6, 2-5 [in Ukrainian].

Tkachuk, S. (2009). Rukhova aktyvnist u suchasnomu fizychnomu vykhovanni shkoliariv [Physical activity in modern physical education of schoolchildren]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methodology of physical education and sports], 3, 62 [in Ukrainian].

Fedorenko, Ye. (2011). Kharakterystyka fizychnoi pidhotovlenosti starshoklasnykiv, yaki navchaiutsia v shkolakh riznoho typu [Characteristics of physical fitness of high school students studying in different types of schools]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methodology of physical education and sports], 1, 90-92 [in Ukrainian].ії

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Севрюк, М. П., Коваль, С. С., & Саньков, С. В. (2020). Аналіз рівня фізичної підготовленості випускників закладів загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(190), 88–92. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-88-92

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають