DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-93-97

Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища

Тетяна Володимирівна Водолазська

Анотація


Розглянуто підходи до визначення поняття «освітнє середовище», що існують в педагогічній теорії і сучасних практиках, та відповідні моделі (еколого-особистісна, комунікативно-орієнтована, антропологопсихологічна, психодидактична, екопсихологічна) освітнього середовища; представлено інструменти оцінки якості освітнього середовища, що активно використовуються практиками (методика векторного моделювання освітнього середовища, SACERS тощо), критерії, розроблені різними науковими школами, що позитивно зарекомендували себе у світовій практиці (на прикладі моделі «Школи доброзичливого ставлення до дитини»); вивчено критерії та показники до комплексної оцінки ефективності використання освітнього потенціалу шкільного середовища за шкалами SACERS та моделями шкіл, що орієнтовані на формування емоційного благополуччя дитини та її залученості; проаналізовано вимоги та критерії, розроблені державною службою якості освіти України  на допомогу закладу загальної середньої освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.


Ключові слова


освітнє середовище; комплексна оцінка освітнього середовища; критерії та показники комплексної оцінки; методи і процедури оцінки освітнього середовища; SACERS; «Школа доброзичливого ставлення до дитини»; емоційне благополуччя

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2019. 240 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf (дата звернення 15.01.2020).

Водолазська Т. В. Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища. Постметодика. 2012. № 5 (108). С. 13–17.

Водолазська Т. В. Формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку. Постметодика. 2010. № 6 (97). С. 26–31.

Гонтаровська Н. Б. Теоретичні та методичні засади створення освітнього середовища як фактора розвитку особистості школяра : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.04.07. Київ, 2012. 44 с.

Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» : метод. реком. / уклад. Т. В. Деміракі ; за заг. ред. В. В. Стойкової. Миколаїв : ОІППО, 2018. 36 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 15.01.2020).

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 352 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/ (дата звернення 15.01.2020).

Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : спец. 13.00.09. Київ, 2014. 41 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. Київ : 2018. 56 с.

Якиманская И. С., Биктина Н. Н., Логутова Е. В., Молокостова А. М. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых образовательных стандартов. Оренбург : ОГУ, 2015. 124 c.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.

SACERS School-Age Care Environment Rating Scale. URL: https://www.ersi.info/sacers.html (дата звернення 15.01.2020).

References

Bobrovskyi, M. V., Horbachov, S. I., & Zaplotynska, O. O. (2019). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity [Recommendations for the establishment of an internal quality assurance system for general secondary education]. Kyiv: Derzhavna sluzhba yakosti osvity. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2012). Model dobrozychlyvoho do ditei osvitnoho seredovyshcha [Model of child-friendly educational environment]. Postmetodyka [Postmethodics], 5 (108), 13-17 [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2010). Formuvannia emotsiinoho blahopoluchchia ditei molodshoho shkilnoho viku [Formation of emotional well-being of young school children]. Postmetodyka [Postmethodics], 6 (97), 26-31 [in Ukrainian].

Hontarovska, N. B. (2012). Teoretychni ta metodychni zasady stvorennia osvitnoho seredovyshcha yak faktora rozvytku osobystosti shkoliara [Theoretical and methodological foundations of creating an educational environment as a factor in the development of a student's personality]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Stoikovoi, V. V. (Ed.). (2018). Modeliuvannia osvitnoho prostoru v umovakh realizatsii kontseptsii “Nova ukrainska shkola” [Modeling of educational space in terms of implementation of the concept of "New Ukrainian School"]: metod. rekom. Mykolaiv: OIPPO [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher Advisor]. Kyiv: Pleiady [in Ukrainian].

Panov, V. I. (2007). Psihodidaktika obrazovatel'nyh sistem: teorija i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho prostoru Novoi ukrainskoi shkoly [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]: nakaz MON № 283 vid 23.03.2018 roku. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/ [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A. D. (2014). Teoretychni ta dydaktyko-metodychni zasady pedahohichnoho proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli I stupenia [Theoretical and didactic-methodical foundations of pedagogical design of educational space in school]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tsiuman, T. P., & Boichuk, N. I. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of Safe Educational Environment]: metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Jakimanskaja, I. S., Biktina, N. N., Logutova, E. V., & Molokostova, A. M. (2015). Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'noj sredy v uslovijah vnedrenija novyh obrazovatel'nyh standartov [Psychological and pedagogical support of the educational environment in the context of the introduction of new educational standards]. Orenburg: OGU [in Russian].

Jasvin, V. A. (2001). Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovanija k proektirovaniju [Educational environment: from modeling to design]. Moskva: Smysl [in Russian].

SACERS School-Age Care Environment Rating Scale. Retrieved from https://www.ersi.info/sacers.html.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.