Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Водолазська Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0192-5465

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-93-97

Ключові слова:

освітнє середовище, комплексна оцінка освітнього середовища, критерії та показники комплексної оцінки, методи і процедури оцінки освітнього середовища, SACERS, «Школа доброзичливого ставлення до дитини», емоційне благополуччя

Анотація

Розглянуто підходи до визначення поняття «освітнє середовище», що існують в педагогічній теорії і сучасних практиках, та відповідні моделі (еколого-особистісна, комунікативно-орієнтована, антропологопсихологічна, психодидактична, екопсихологічна) освітнього середовища; представлено інструменти оцінки якості освітнього середовища, що активно використовуються практиками (методика векторного моделювання освітнього середовища, SACERS тощо), критерії, розроблені різними науковими школами, що позитивно зарекомендували себе у світовій практиці (на прикладі моделі «Школи доброзичливого ставлення до дитини»); вивчено критерії та показники до комплексної оцінки ефективності використання освітнього потенціалу шкільного середовища за шкалами SACERS та моделями шкіл, що орієнтовані на формування емоційного благополуччя дитини та її залученості; проаналізовано вимоги та критерії, розроблені державною службою якості освіти України  на допомогу закладу загальної середньої освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Водолазська, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти

Посилання

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2019. 240 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf (дата звернення 15.01.2020).

Водолазська Т. В. Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища. Постметодика. 2012. № 5 (108). С. 13–17.

Водолазська Т. В. Формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку. Постметодика. 2010. № 6 (97). С. 26–31.

Гонтаровська Н. Б. Теоретичні та методичні засади створення освітнього середовища як фактора розвитку особистості школяра : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.04.07. Київ, 2012. 44 с.

Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» : метод. реком. / уклад. Т. В. Деміракі ; за заг. ред. В. В. Стойкової. Миколаїв : ОІППО, 2018. 36 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 15.01.2020).

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 352 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/ (дата звернення 15.01.2020).

Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : спец. 13.00.09. Київ, 2014. 41 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. Київ : 2018. 56 с.

Якиманская И. С., Биктина Н. Н., Логутова Е. В., Молокостова А. М. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых образовательных стандартов. Оренбург : ОГУ, 2015. 124 c.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.

SACERS School-Age Care Environment Rating Scale. URL: https://www.ersi.info/sacers.html (дата звернення 15.01.2020).

References

Bobrovskyi, M. V., Horbachov, S. I., & Zaplotynska, O. O. (2019). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity [Recommendations for the establishment of an internal quality assurance system for general secondary education]. Kyiv: Derzhavna sluzhba yakosti osvity. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2012). Model dobrozychlyvoho do ditei osvitnoho seredovyshcha [Model of child-friendly educational environment]. Postmetodyka [Postmethodics], 5 (108), 13-17 [in Ukrainian].

Vodolazska, T. V. (2010). Formuvannia emotsiinoho blahopoluchchia ditei molodshoho shkilnoho viku [Formation of emotional well-being of young school children]. Postmetodyka [Postmethodics], 6 (97), 26-31 [in Ukrainian].

Hontarovska, N. B. (2012). Teoretychni ta metodychni zasady stvorennia osvitnoho seredovyshcha yak faktora rozvytku osobystosti shkoliara [Theoretical and methodological foundations of creating an educational environment as a factor in the development of a student's personality]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Stoikovoi, V. V. (Ed.). (2018). Modeliuvannia osvitnoho prostoru v umovakh realizatsii kontseptsii “Nova ukrainska shkola” [Modeling of educational space in terms of implementation of the concept of "New Ukrainian School"]: metod. rekom. Mykolaiv: OIPPO [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher Advisor]. Kyiv: Pleiady [in Ukrainian].

Panov, V. I. (2007). Psihodidaktika obrazovatel'nyh sistem: teorija i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho prostoru Novoi ukrainskoi shkoly [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]: nakaz MON № 283 vid 23.03.2018 roku. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/ [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A. D. (2014). Teoretychni ta dydaktyko-metodychni zasady pedahohichnoho proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli I stupenia [Theoretical and didactic-methodical foundations of pedagogical design of educational space in school]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tsiuman, T. P., & Boichuk, N. I. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of Safe Educational Environment]: metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Jakimanskaja, I. S., Biktina, N. N., Logutova, E. V., & Molokostova, A. M. (2015). Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'noj sredy v uslovijah vnedrenija novyh obrazovatel'nyh standartov [Psychological and pedagogical support of the educational environment in the context of the introduction of new educational standards]. Orenburg: OGU [in Russian].

Jasvin, V. A. (2001). Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovanija k proektirovaniju [Educational environment: from modeling to design]. Moskva: Smysl [in Russian].

SACERS School-Age Care Environment Rating Scale. Retrieved from https://www.ersi.info/sacers.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Водолазська, Т. В. (2020). Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища. Імідж сучасного педагога, (1(190), 93–97. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-93-97

Номер

Розділ

ШКІЛЬНА РОДИНА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають