Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Деньга Кременчуцький педагогічний коледжу імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1602-6080

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-38-44

Ключові слова:

формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, інструменти формувального оцінювання, умови впровадження формувального оцінювання, етапи впровадження формувального оцінювання, підготовка майбутніх учителів початкових класів

Анотація

Досліджено відмінності формувального та підсумкового оцінювання. Перевірено стан готовності майбутніх учителів початкових класів до впровадження формувального оцінювання в освітній процес та на підставі отриманих результатів розроблено систему методичних заходів, які дають можливість підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Визначено умови впровадження формувального оцінювання в початковій школі: чітке планування очікуваних результатів, залучення учнів до осмислення мети майбутньої діяльності, її результату із деталізацією кожного кроку, надання допомоги учневі в постійному відстеженні своїх результатів за допомогою зворотного зв’язку. Визначено інструментарій упровадження формувального оцінювання в початковій школі в залежності від етапу впровадження: визначення навчальних потреб учнів, розвиток взаємодії та самостійності, відслідковування прогресу в навчанні учнів, перевірка розуміння та метапізнання. Розроблено систему методичних заходів, які дають можливість підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання: методичні заходи (практичні семінари, семінари-тренінги, круглі столи) для педагогічних і науково-педагогічних працівників; підготовка методичного посібника для студентів закладів вищої педагогічної освіти «Формувальне оцінювання молодших школярів»; включення до практичних і лабораторних робіт з методик навчання освітньої галузі «Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології» елементів формувального оцінювання; включення до освітнього процесу в закладі вищої педагогічної освіти для студентів, які навчаються за спеціальністю «Початкова освіта», семінарів, тренінгів; розробка та включення в освітній процес курсу за вибором «Формувальне оцінювання в початковій школі»; упровадження формувального оцінювання під час проходження студентами виробничої практики. Перевірено ефективність упровадження методичної системи заходів з підготовки вчителів початкових класів до використання формувального оцінювання в освітній процес.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Деньга, Кременчуцький педагогічний коледжу імені А. С. Макаренка

кандидатка педагогічних наук, заступниця директора з навчально-методичної роботи

Посилання

Борисенко І. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Studies in Comparative Education. 2013. № 1. С. 35–40.

Дєнічєва О. І. Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. 2011. № 3–4. С. 62–66.

Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. 2017. № 1. С. 88–95.

Курбатова М. О., Деуля Д. О., Рикова Л. Л. Використання онлайн- сервісів для організації формувального оцінювання учнів. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2016) : тези доп. ІIІ Міжн. наук.-практ. конф., 12-14 трав. 2016 р. Черкаси, 2016. С. 186.

Локшина О. І. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи. Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2002. 52 с.

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45–57.

Москалик Г. Ф., Максимова Л. П. Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журна. 2019. № 3 (186). С. 71–75.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручник. Київ : Грамота, 2012. 504 с.

Топольницька О. О. Психологічні особливості формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2018. С. 572–573.

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : лист МОН від 17.08.2016 р. №19 – 437. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_437729-16.

References

Borysenko, I. (2013). Funktsii otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pochatkovykh shkil Spoluchenoho Korolivstva Velykoi Brytanii ta Pivnichnoi Irlandii [UK and Northern Ireland Primary School Student Achievement Assessment Functions]. Studies in Comparative Education, 1, 35-40 [in Ukrainian].

Dienichieva, O. I. (2011). Zmist i formy otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv v himnaziiakh Avstrii [Content and forms of evaluation of students' academic achievement in Austrian high schools]. Porivnialno-pedahohichni studii [Comparative-pedagogical studios], 3-4, 62-66 [in Ukrainian].

Kaban, L. V. (2017). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv u novii ukrainskii shkoli [Formative assessment of students' academic achievement in the new Ukrainian school]. Narodna osvita [Public education], 1, 88-95 [in Ukrainian].

Kurbatova, M. O., Deulia, D. O., & Rykova, L. L. (2016). Vykorystannia on-lain servisiv dlia orhanizatsii formuvalnoho otsiniuvannia uchniv [Use of online services for organizing formative assessment of students]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi i tekhnitsi (ITONT-2016) [Information Technology in Education, Science and Technology (ITONT-2016)]: tezy dop. III Mizhn. nauk.-prakt. konf., 12-14 trav. 2016 r. (p. 186). Cherkasy [in Ukrainian].

Lokshyna O. I. Kontrolʹ ta otsinka uspishnosti uchniv u shkolakh Zakhidnoyi Yevropy. Kyyiv : KMIUV im. B. Hrinchenka, 2002. 52 p. [in Ukrainian].

Morze, N. V., Barna, O. V., & Vember, V. P. (2013). Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 6, 45-57 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F., & Maksymova, L. P. (2019). Problemy znyzhennia uspishnosti uchniv 10–11 klasiv z profilnykh predmetiv [Problems of reducing the performance of students in grades 10-11 in specialized subjects]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 3 (186), 71-75 [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2012). Dydaktyka pochatkovoi osvity [Didactics of elementary education]: pidruchnyk. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Topolnytska, O. O. (2018). Psykholohichni osoblyvosti formuvalnoho otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen molodshykh shkoliariv [Psychological peculiarities of formative assessment of educational achievements of younger students]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi [Scientific development of young people at the present stage] (pp. 572-573). Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. Kyiv [in Ukrainian].

Shchodo metodychnykh rekomendatsii pro vykladannia navchalnykh predmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Regarding methodological recommendations on teaching subjects in general educational institutions]: lyst MON vid 17.08.2016 r. №1/9–437. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_437729-16 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Деньга, Н. М. (2020). Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Імідж сучасного педагога, (1(190), 38–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-38-44

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА