DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-38-44

Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання

Наталія Миколаївна Деньга

Анотація


Досліджено відмінності формувального та підсумкового оцінювання. Перевірено стан готовності майбутніх учителів початкових класів до впровадження формувального оцінювання в освітній процес та на підставі отриманих результатів розроблено систему методичних заходів, які дають можливість підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Визначено умови впровадження формувального оцінювання в початковій школі: чітке планування очікуваних результатів, залучення учнів до осмислення мети майбутньої діяльності, її результату із деталізацією кожного кроку, надання допомоги учневі в постійному відстеженні своїх результатів за допомогою зворотного зв’язку. Визначено інструментарій упровадження формувального оцінювання в початковій школі в залежності від етапу впровадження: визначення навчальних потреб учнів, розвиток взаємодії та самостійності, відслідковування прогресу в навчанні учнів, перевірка розуміння та метапізнання. Розроблено систему методичних заходів, які дають можливість підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання: методичні заходи (практичні семінари, семінари-тренінги, круглі столи) для педагогічних і науково-педагогічних працівників; підготовка методичного посібника для студентів закладів вищої педагогічної освіти «Формувальне оцінювання молодших школярів»; включення до практичних і лабораторних робіт з методик навчання освітньої галузі «Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології» елементів формувального оцінювання; включення до освітнього процесу в закладі вищої педагогічної освіти для студентів, які навчаються за спеціальністю «Початкова освіта», семінарів, тренінгів; розробка та включення в освітній процес курсу за вибором «Формувальне оцінювання в початковій школі»; упровадження формувального оцінювання під час проходження студентами виробничої практики. Перевірено ефективність упровадження методичної системи заходів з підготовки вчителів початкових класів до використання формувального оцінювання в освітній процес.


Ключові слова


формувальне оцінювання; підсумкове оцінювання; інструменти формувального оцінювання; умови впровадження формувального оцінювання; етапи впровадження формувального оцінювання; підготовка майбутніх учителів початкових класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко І. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Studies in Comparative Education. 2013. № 1. С. 35–40.

Дєнічєва О. І. Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. 2011. № 3–4. С. 62–66.

Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. 2017. № 1. С. 88–95.

Курбатова М. О., Деуля Д. О., Рикова Л. Л. Використання онлайн- сервісів для організації формувального оцінювання учнів. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2016) : тези доп. ІIІ Міжн. наук.-практ. конф., 12-14 трав. 2016 р. Черкаси, 2016. С. 186.

Локшина О. І. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи. Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2002. 52 с.

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45–57.

Москалик Г. Ф., Максимова Л. П. Проблеми зниження успішності учнів 10–11 класів з профільних предметів. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журна. 2019. № 3 (186). С. 71–75.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручник. Київ : Грамота, 2012. 504 с.

Топольницька О. О. Психологічні особливості формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2018. С. 572–573.

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : лист МОН від 17.08.2016 р. №19 – 437. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_437729-16.

References

Borysenko, I. (2013). Funktsii otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pochatkovykh shkil Spoluchenoho Korolivstva Velykoi Brytanii ta Pivnichnoi Irlandii [UK and Northern Ireland Primary School Student Achievement Assessment Functions]. Studies in Comparative Education, 1, 35-40 [in Ukrainian].

Dienichieva, O. I. (2011). Zmist i formy otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv v himnaziiakh Avstrii [Content and forms of evaluation of students' academic achievement in Austrian high schools]. Porivnialno-pedahohichni studii [Comparative-pedagogical studios], 3-4, 62-66 [in Ukrainian].

Kaban, L. V. (2017). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv u novii ukrainskii shkoli [Formative assessment of students' academic achievement in the new Ukrainian school]. Narodna osvita [Public education], 1, 88-95 [in Ukrainian].

Kurbatova, M. O., Deulia, D. O., & Rykova, L. L. (2016). Vykorystannia on-lain servisiv dlia orhanizatsii formuvalnoho otsiniuvannia uchniv [Use of online services for organizing formative assessment of students]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi i tekhnitsi (ITONT-2016) [Information Technology in Education, Science and Technology (ITONT-2016)]: tezy dop. III Mizhn. nauk.-prakt. konf., 12-14 trav. 2016 r. (p. 186). Cherkasy [in Ukrainian].

Lokshyna O. I. Kontrolʹ ta otsinka uspishnosti uchniv u shkolakh Zakhidnoyi Yevropy. Kyyiv : KMIUV im. B. Hrinchenka, 2002. 52 p. [in Ukrainian].

Morze, N. V., Barna, O. V., & Vember, V. P. (2013). Formuvalne otsiniuvannia: vid teorii do praktyky [Formative assessment: from theory to practice]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Informatics and information technologies in educational institutions], 6, 45-57 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F., & Maksymova, L. P. (2019). Problemy znyzhennia uspishnosti uchniv 10–11 klasiv z profilnykh predmetiv [Problems of reducing the performance of students in grades 10-11 in specialized subjects]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 3 (186), 71-75 [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2012). Dydaktyka pochatkovoi osvity [Didactics of elementary education]: pidruchnyk. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Topolnytska, O. O. (2018). Psykholohichni osoblyvosti formuvalnoho otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen molodshykh shkoliariv [Psychological peculiarities of formative assessment of educational achievements of younger students]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi [Scientific development of young people at the present stage] (pp. 572-573). Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. Kyiv [in Ukrainian].

Shchodo metodychnykh rekomendatsii pro vykladannia navchalnykh predmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Regarding methodological recommendations on teaching subjects in general educational institutions]: lyst MON vid 17.08.2016 r. №1/9–437. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_437729-16 [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.