Позашкільна освіта Полтавщини в системі освітнього простору регіону

Автор(и)

  • Лариса Іванівна Ворона КЗ «Розсошенська гімназі Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-65-69

Ключові слова:

позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, напрями позашкільної освіти

Анотація

Актуальність теми дослідження. Позашкільна освіта – це важливий спектр системи освіти в Україні. Дослідження позашкільної освіти в системі освітнього простору регіону на прикладі Полтавщини є актуальним для вітчизняної педагогічної науки.

Постановка проблеми. Проблематикою сучасної освітньої галузі в Україні є шляхи підвищення якості діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти, як осередків надання освітніх послуг дітям у позаурочний час.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання розвитку позашкільної освіти висвітлювали в своїх працях Т. І. Сущенко, В. В. Вербицький, Г. П. Пустовіт, О. В. Биковська, Л. І. Ковбасенко, Л. В. Тихенко.

Постановка завдання. Проаналізувати стан позашкільної освіти Полтавської області в світлі додаткових освітніх можливостей для дітей та юнацтва, як невід’ємного складника загальної освітньої системи.

Викладення основного матеріалу. Важливу роль у вихованні та навчанні молодого покоління, розвитку їхніх творчих здібностей, креативних умінь належить спеціально організованим закладам позашкільної освіти, які забезпечують реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації, соціалізації, включенню в суспільні відносини, професійному самовизначенні, розвитку творчих здібностей у сфері культури, мистецтва, техніки, туризму та краєзнавства, екології, спорту, наукових знань тощо. Заклади позашкільної освіти Полтавської області за своїми організаційно-правовими формами мають статус комунальної форми власності. Засновником таких закладів позашкільної освіти є орган місцевого самоврядування, свою діяльність здійснюють під керівництвом департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Висновки. Позашкільна освіти Полтавщини ефективно доповнює систему загальної освіти області і сприяє всебічному розвитку особистості, тому держава та органи місцевого самоврядування повинні приділяти належну увагу та знаходити кошти на фінансування закладів позашкільної освіти.

Біографія автора

Лариса Іванівна Ворона, КЗ «Розсошенська гімназі Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

кандидатка педагогічних наук, заступниця директора з навчально-виховної роботи 

Посилання

Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : монографія. Kиїв : ІВЦ AЛKOH, 2008. 336 с.

Вербицький В. В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу : метод. посіб. Київ : АВЕРС, 2010. 112 с.

Департамент освіти і науки ПОДА : офіційний сайт. URL: www.poltav-oblosvita.gov.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій Академії наук України : наук.-метод. посіб. Київ, 2009. 214 с.

Мелентьєв О. Б. Теорія і методика позашкільної освіти. Умань: АЛМІ, 2013. 182 с.

Позашкільна освіта Міністерство освіти і науки : офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-osvita (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавська обласна Мала академія наук : офіційний сайт. URL : https://poltava.man.gov.ua (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді : офіційний сайт. URL: ekocentrpoltava.ucoz.com/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді : офіційний сайт. URL : https://www.ocevum.pl.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді : офіційний сайт. URL : pocnttumpor.at.ua/ (дата звернення: 01.01.2020 р.).

Полтавський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді : офіційний сайт. URL : https://www.poltavatourcenter.pl.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Про позашкільну освіту: Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.01.2020 р.).

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання : підручник. Київ : Педагогічна думка, 2013. 272 с.

Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка : навч. посіб. Київ : ІСДО, 1996. 144 с.

Тихенко Л., Ніколаєнко С. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. Суми : Університетська книга, 2007. 120 с.

References

Bykovska, O. V. (2008). Pozashkilna osvita: teoretyko-metodychni osnovy [Extracurricular education: theoretical and methodological foundations]: monohrafiia. Kyiv: IVTs ALKOH [in Ukrainian].

Verbytskyi, V. V. (2010). Tekhnolohizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu suchasnoho pozashkilnoho ekoloho-naturalistychnoho navchalnoho zakladu [Technologization of the educational process of modern extracurricular ecological-naturalistic educational institution]: metod. posib. Kyiv: AVERS [in Ukrainian].

Departament osvity i nauky PODA [Department of education and science]: ofitsiinyi sait. Retrieved from www.poltav-oblosvita.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kovbasenko, L. I. (2009). Metodyka vykhovnoi diialnosti v Malii Akademii nauk Ukrainy [Methods of educational activity in the Small Academy of Sciences of Ukraine]: nauk.-metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Melentiev, O. B. (2013). Teoriia i metodyka pozashkilnoi osvity [Theory and Methods of Extracurricular Education]. Uman: ALMI [in Ukrainian].

Pozashkilna osvita Ministerstvo osvity i nauky [Extracurricular Education Ministry of Education and Science]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-osvita [in Ukrainian].

Poltavska oblasna Mala akademiia nauk [Poltava Oblast Small Academy of Sciences]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://poltava.man.gov.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi ekoloho-naturalistychnyi tsentr uchnivskoi molodi [Poltava Regional Ecological and Naturalistic Center for Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from ekocentrpoltava.ucoz.com/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi tsentr estetychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi [Poltava Regional Center for Aesthetic Education of Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.ocevum.pl.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi tsentr naukovo-tekhnichnoi tvorchosti uchnivskoi molodi [Poltava Regional Center for Scientific and Technical Creativity of Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from pocnttumpor.at.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi tsentr turyzmu ta kraieznavstva uchnivskoi molodi [Poltava Center for Tourism and Local Studies of Student Youth Official Website]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.poltavatourcenter.pl.ua/ [in Ukrainian].

Pro pozashkilnu osvitu [About extracurricular education]: Zakon Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pustovit, H. P. (2013). Pozashkilna osvita i vykhovannia [Extracurricular education and upbringing]: pidruchnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Sushchenko, T. I. (1996). Pozashkilna pedahohika [Extracurricular pedagogy]: navch. posib. Kyiv: ISDO [in Ukrainian].

Tykhenko, L., & Nikolaienko, S. (2007). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchnivskoi molodi v osvitno-vykhovnii systemi “Mala akademiia nauk Ukrainy” [Development of creative abilities of student youth in the educational system "Small Academy of Sciences of Ukraine"]: navch.-metod. posib. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Ворона, Л. І. (2020). Позашкільна освіта Полтавщини в системі освітнього простору регіону. Імідж сучасного педагога, (1(190), 65–69. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-65-69

Номер

Розділ

РІДНІ ДЖЕРЕЛА