DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-65-69

Позашкільна освіта Полтавщини в системі освітнього простору регіону

Лариса Іванівна Ворона

Анотація


Актуальність теми дослідження. Позашкільна освіта – це важливий спектр системи освіти в Україні. Дослідження позашкільної освіти в системі освітнього простору регіону на прикладі Полтавщини є актуальним для вітчизняної педагогічної науки.

Постановка проблеми. Проблематикою сучасної освітньої галузі в Україні є шляхи підвищення якості діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти, як осередків надання освітніх послуг дітям у позаурочний час.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання розвитку позашкільної освіти висвітлювали в своїх працях Т. І. Сущенко, В. В. Вербицький, Г. П. Пустовіт, О. В. Биковська, Л. І. Ковбасенко, Л. В. Тихенко.

Постановка завдання. Проаналізувати стан позашкільної освіти Полтавської області в світлі додаткових освітніх можливостей для дітей та юнацтва, як невід’ємного складника загальної освітньої системи.

Викладення основного матеріалу. Важливу роль у вихованні та навчанні молодого покоління, розвитку їхніх творчих здібностей, креативних умінь належить спеціально організованим закладам позашкільної освіти, які забезпечують реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації, соціалізації, включенню в суспільні відносини, професійному самовизначенні, розвитку творчих здібностей у сфері культури, мистецтва, техніки, туризму та краєзнавства, екології, спорту, наукових знань тощо. Заклади позашкільної освіти Полтавської області за своїми організаційно-правовими формами мають статус комунальної форми власності. Засновником таких закладів позашкільної освіти є орган місцевого самоврядування, свою діяльність здійснюють під керівництвом департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Висновки. Позашкільна освіти Полтавщини ефективно доповнює систему загальної освіти області і сприяє всебічному розвитку особистості, тому держава та органи місцевого самоврядування повинні приділяти належну увагу та знаходити кошти на фінансування закладів позашкільної освіти.


Ключові слова


позашкільна освіта; заклади позашкільної освіти; напрями позашкільної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : монографія. Kиїв : ІВЦ AЛKOH, 2008. 336 с.

Вербицький В. В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу : метод. посіб. Київ : АВЕРС, 2010. 112 с.

Департамент освіти і науки ПОДА : офіційний сайт. URL: www.poltav-oblosvita.gov.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій Академії наук України : наук.-метод. посіб. Київ, 2009. 214 с.

Мелентьєв О. Б. Теорія і методика позашкільної освіти. Умань: АЛМІ, 2013. 182 с.

Позашкільна освіта Міністерство освіти і науки : офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-osvita (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавська обласна Мала академія наук : офіційний сайт. URL : https://poltava.man.gov.ua (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді : офіційний сайт. URL: ekocentrpoltava.ucoz.com/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді : офіційний сайт. URL : https://www.ocevum.pl.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді : офіційний сайт. URL : pocnttumpor.at.ua/ (дата звернення: 01.01.2020 р.).

Полтавський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді : офіційний сайт. URL : https://www.poltavatourcenter.pl.ua/ (дата звернення: 30.12.2019 р.).

Про позашкільну освіту: Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.01.2020 р.).

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання : підручник. Київ : Педагогічна думка, 2013. 272 с.

Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка : навч. посіб. Київ : ІСДО, 1996. 144 с.

Тихенко Л., Ніколаєнко С. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. Суми : Університетська книга, 2007. 120 с.

References

Bykovska, O. V. (2008). Pozashkilna osvita: teoretyko-metodychni osnovy [Extracurricular education: theoretical and methodological foundations]: monohrafiia. Kyiv: IVTs ALKOH [in Ukrainian].

Verbytskyi, V. V. (2010). Tekhnolohizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu suchasnoho pozashkilnoho ekoloho-naturalistychnoho navchalnoho zakladu [Technologization of the educational process of modern extracurricular ecological-naturalistic educational institution]: metod. posib. Kyiv: AVERS [in Ukrainian].

Departament osvity i nauky PODA [Department of education and science]: ofitsiinyi sait. Retrieved from www.poltav-oblosvita.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kovbasenko, L. I. (2009). Metodyka vykhovnoi diialnosti v Malii Akademii nauk Ukrainy [Methods of educational activity in the Small Academy of Sciences of Ukraine]: nauk.-metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Melentiev, O. B. (2013). Teoriia i metodyka pozashkilnoi osvity [Theory and Methods of Extracurricular Education]. Uman: ALMI [in Ukrainian].

Pozashkilna osvita Ministerstvo osvity i nauky [Extracurricular Education Ministry of Education and Science]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-osvita [in Ukrainian].

Poltavska oblasna Mala akademiia nauk [Poltava Oblast Small Academy of Sciences]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://poltava.man.gov.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi ekoloho-naturalistychnyi tsentr uchnivskoi molodi [Poltava Regional Ecological and Naturalistic Center for Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from ekocentrpoltava.ucoz.com/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi tsentr estetychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi [Poltava Regional Center for Aesthetic Education of Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.ocevum.pl.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi oblasnyi tsentr naukovo-tekhnichnoi tvorchosti uchnivskoi molodi [Poltava Regional Center for Scientific and Technical Creativity of Student Youth]: ofitsiinyi sait. Retrieved from pocnttumpor.at.ua/ [in Ukrainian].

Poltavskyi tsentr turyzmu ta kraieznavstva uchnivskoi molodi [Poltava Center for Tourism and Local Studies of Student Youth Official Website]: ofitsiinyi sait. Retrieved from https://www.poltavatourcenter.pl.ua/ [in Ukrainian].

Pro pozashkilnu osvitu [About extracurricular education]: Zakon Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pustovit, H. P. (2013). Pozashkilna osvita i vykhovannia [Extracurricular education and upbringing]: pidruchnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Sushchenko, T. I. (1996). Pozashkilna pedahohika [Extracurricular pedagogy]: navch. posib. Kyiv: ISDO [in Ukrainian].

Tykhenko, L., & Nikolaienko, S. (2007). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchnivskoi molodi v osvitno-vykhovnii systemi “Mala akademiia nauk Ukrainy” [Development of creative abilities of student youth in the educational system "Small Academy of Sciences of Ukraine"]: navch.-metod. posib. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.