Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти

Автор(и)

  • Леся Вікторівна Лебедик Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6538-6256

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-29-33

Ключові слова:

педагогічна компетентність, вимірники педагогічної компетентності, викладач, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заклад вищої освіти, критерій, показник, рівень, базові знання і компетенції

Анотація

Розглядаються вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої освіти, зокрема, критерії, показники й рівні. Виділено три критерії для визначення рівнів педагогічної компетентності викладачів (когнітивний, діяльнісний і особистісний), дев’ять основних показників (теоретичні знання педагогіки і суміжних з нею дисциплін, спеціальні знання предмету, організаційно-виховні вміння, комунікативні вміння, дидактичні вміння, проєктувальні вміння, інтелект і креативність, ставлення до педагогічної діяльності, стиль поведінки і діяльності), чотири рівні прояву означених критеріїв (початковий, репродуктивний, активний, творчий або низький, середній, достатній, високий) і розроблена програма моніторингу рівнів педагогічної компетентності викладачів закладів вищої освіти.

Біографія автора

Леся Вікторівна Лебедик, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Білик Н. І. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у регіональній освітній системі. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти : електрон. зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер., (м. Харків, 10 квіт. 2018 р.). Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2018. С. 22–25.

Лебедик Л. В. Критерії готовності майбутнього викладача до проектування дидактичних систем. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 69. С. 69–73.

Лебедик Л. В. Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога. 2017. № 8 (177). C. 25–28.

Кучинська І. О. Педагогічна компетентність сучасного викладача вишу: пріоритетні орієнтири й перспективи. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 2018. Вип. 11. С. 204–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : навч. посіб. / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.

Сойка В. Б., Лебедик Л. В. Критерії підготовки викладача вищої школи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців у технічному коледжі. Збірник наукових статей магістрів. Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 401–407.

Стрельніков В. Ю. Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2017. № 8 (177). C. 21–24.

Стрельніков В. Ю. Модернізаційні процеси у структуруванні педагогічної компетентності магістра економіки. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. В. Сечейко. Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. С. 268–272.

References

Bilyk, N. I. (2018). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti kerivnykiv shkil u rehionalnii osvitnii systemi [Development of professional competence of school leaders in the system of postgraduate pedagogical education in the conditions of implementation of the new State standard of elementary general education]. In Rozvytok profesiinoi kompetentnosti kerivnykiv shkil u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v umovakh uprovadzhennia novoho Derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity [Development of professional competence of school leaders in the system of postgraduate pedagogical education in the conditions of implementation of the new State standard of elementary general education]: elektron. zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konfer., (m. Kharkiv, 10 kvit. 2018 r.). (pp. 22-25). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2017). Kryterii hotovnosti maibutnoho vykladacha do proektuvannia dydaktychnykh system [Criteria for future teacher's readiness to design didactic systems]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences] (Is. 69, pp. 69-73). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2017). Proektuvannia form pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury [Design of forms of pedagogical preparation of future teachers of higher education in terms of magistracy]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8 (177), 25-28 [in Ukrainian].

Kuchynska, I. O. (2018). Pedahohichna kompetentnist suchasnoho vykladacha vyshu: priorytetni oriientyry y perspektyvy [Pedagogical Competence of the Modern Teacher of Higher Education: Priorities and Prospects]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny [Bulletin of Kamianets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Physical education, sports and human health], 11, 204-210. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p [in Ukrainian]

Kholkovskoi, I. L. (Ed.). (2017). Profesiino-pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Professional and pedagogical competence of a teacher of a higher educational institution]: navch. posib. Vinnytsia: TOV “Nilan LTD” [in Ukrainian].

Soika, V. B., & Lebedyk, L. V. (2019). Kryterii pidhotovky vykladacha vyshchoi shkoly do formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u tekhnichnomu koledzhi [Criteria for Preparing a High School Teacher to Form the Professional Competence of Future Professionals in a Technical College]. Zbirnyk naukovykh statei mahistriv [Collection of scientific articles of masters] (pp. 401-407). Poltava: PUET [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2017). Dosvid provedennia avtorskykh kursiv u Poltavskomu universyteti ekonomiky i torhivli [Experience in conducting copyright courses at Poltava University of Economics and Trade]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher]: elektron. nauk. fakhovyi zhurnal, 8 (177), 21-24 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2017). Modernizatsiini protsesy u strukturuvanni pedahohichnoi kompetentnosti mahistra ekonomiky [Modernization processes in structuring pedagogical competence of Master of Economics]. In L. V. Pomytkinoi, T. V. Vasheky, & O. V. Secheiko (Eds.). Aviatsiina ta ekstremalna psykholohiia u konteksti tekhnolohichnykh dosiahnen [Aviation and extreme psychology in the context of technological advances]: zb. nauk. prats (pp. 268-272). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Лебедик, Л. В. (2020). Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(190), 29–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-29-33

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають