DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-83-87

Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі

Наталія Дмитрівна Карапузова

Анотація


Розкрито методичні прийоми дослідження задач на спільну роботу на етапі формування у молодших школярів розуміння значення термінів: спільна робота, загальний виробіток, продуктивність праці. Розглянуто особливості організації роботи у процесі з’ясування змісту задач на спільну роботу; короткому записі тексту задачі та оформлення її розв’язання. Вказано на доцільність узагальнення математичних структур задач на одночасний рух і задач на спільну роботу та способів їх розв’язування, представлено прийоми роботи над цим аспектом.


Ключові слова


початкова школа; дослідження задач; задачі на спільну роботу; загальний виробіток; продуктивність праці; час

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. 4-те вид., переробл. і доп. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 368 с.

Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: теорія і практика : підручник для студ. за спец. 6.0101000 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 2-ге вид., допов. і переробл. Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011. 414 с.

Максименко С. Д., Кондратенко Л. О. Навчальні та поведінкові проблеми учнів початкової школи : короткий психологічний довідник-порадник педагога. Харків : Ранок, 2020. 48 с.

Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. за спец. 6.010100 «Початкове навчання». Одеса : ООО «Абрикос-Компани», 2011. 268 с.

Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. Київ : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. 240 с.

Виленская Марта. Удручающие результаты PISA: математику и чтение провалили не в теории, а на практике. URL: https://kp.ua/life/654710-udruchauischye-rezultaty-PISA-matematyku-y-chtenye-provalyly-ne-v-teoryy-a-na-praktyke.

References

Bohdanovych, M. V., Kozak, M. V., & Korol, Ya. A. (2016). Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovykh klasakh : navchalnyi posibnyk [Methods of teaching mathematics in elementary grades]. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Koval, L. V., & Skvortsova, S. O. (2011). Metodyka navchannia matematyky: teoriia i praktyka [Methods of teaching mathematics: theory and practice]: pidruchnyk dlia dlia studentiv za spetsialnistiu

«Pochatkove navchannia», osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «bakalavr». Kharkiv: ChP “Prynt-Lider” [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D., & Kondratenko, L. O. (2020). Navchalni ta povedinkovi problemy uchniv pochatkovoi shkoly [Educational and behavioral problems of elementary school students]: korotkyi psykholohichnyi dovidnyk-poradnyk pedahoha. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Skvortsova, S. O. (2011). Metodyka navchannia rozviazuvannia siuzhetnykh zadach u pochatkovii shkoli [The technique of teaching the solution of story problems in elementary school]: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv za spetsialnistiu 6.010100 «Pochatkove navchannia». Odesa : OOO “Abrykos-Kompany” [in Ukrainian].

Typovi osvitni prohramy dlia zakl. zahalnoi serednoi osvity: 1-2 klasy [Typical educational programs for closing. general secondary education: 1-2 classes]. (2018). Kyiv: TD “OSVITA-TsENTR+” [in Ukrainian].

Vilenskaia Marta. Udruchaiushchie rezultaty PISA: matematiku i chtenie provalili ne v teorii, a na praktike [Depressing PISA results: math and reading failed not in theory, but in practice. Retrieved from https://kp.ua/life/654710-udruchauischye-rezultaty-PISA-matematyku-y-chtenye-provalyly-ne-v-teoryy-a-na-praktyke. [in Ukrainian]
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.