Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Карапузова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1430-0648

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-83-87

Ключові слова:

початкова школа, дослідження задач, задачі на спільну роботу, загальний виробіток, продуктивність праці, час

Анотація

Розкрито методичні прийоми дослідження задач на спільну роботу на етапі формування у молодших школярів розуміння значення термінів: спільна робота, загальний виробіток, продуктивність праці. Розглянуто особливості організації роботи у процесі з’ясування змісту задач на спільну роботу; короткому записі тексту задачі та оформлення її розв’язання. Вказано на доцільність узагальнення математичних структур задач на одночасний рух і задач на спільну роботу та способів їх розв’язування, представлено прийоми роботи над цим аспектом.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Карапузова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Посилання

Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. 4-те вид., переробл. і доп. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 368 с.

Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: теорія і практика : підручник для студ. за спец. 6.0101000 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 2-ге вид., допов. і переробл. Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011. 414 с.

Максименко С. Д., Кондратенко Л. О. Навчальні та поведінкові проблеми учнів початкової школи : короткий психологічний довідник-порадник педагога. Харків : Ранок, 2020. 48 с.

Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. за спец. 6.010100 «Початкове навчання». Одеса : ООО «Абрикос-Компани», 2011. 268 с.

Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. Київ : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. 240 с.

Виленская Марта. Удручающие результаты PISA: математику и чтение провалили не в теории, а на практике. URL: https://kp.ua/life/654710-udruchauischye-rezultaty-PISA-matematyku-y-chtenye-provalyly-ne-v-teoryy-a-na-praktyke.

References

Bohdanovych, M. V., Kozak, M. V., & Korol, Ya. A. (2016). Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovykh klasakh : navchalnyi posibnyk [Methods of teaching mathematics in elementary grades]. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Koval, L. V., & Skvortsova, S. O. (2011). Metodyka navchannia matematyky: teoriia i praktyka [Methods of teaching mathematics: theory and practice]: pidruchnyk dlia dlia studentiv za spetsialnistiu

«Pochatkove navchannia», osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «bakalavr». Kharkiv: ChP “Prynt-Lider” [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D., & Kondratenko, L. O. (2020). Navchalni ta povedinkovi problemy uchniv pochatkovoi shkoly [Educational and behavioral problems of elementary school students]: korotkyi psykholohichnyi dovidnyk-poradnyk pedahoha. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Skvortsova, S. O. (2011). Metodyka navchannia rozviazuvannia siuzhetnykh zadach u pochatkovii shkoli [The technique of teaching the solution of story problems in elementary school]: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv za spetsialnistiu 6.010100 «Pochatkove navchannia». Odesa : OOO “Abrykos-Kompany” [in Ukrainian].

Typovi osvitni prohramy dlia zakl. zahalnoi serednoi osvity: 1-2 klasy [Typical educational programs for closing. general secondary education: 1-2 classes]. (2018). Kyiv: TD “OSVITA-TsENTR+” [in Ukrainian].

Vilenskaia Marta. Udruchaiushchie rezultaty PISA: matematiku i chtenie provalili ne v teorii, a na praktike [Depressing PISA results: math and reading failed not in theory, but in practice. Retrieved from https://kp.ua/life/654710-udruchauischye-rezultaty-PISA-matematyku-y-chtenye-provalyly-ne-v-teoryy-a-na-praktyke. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Карапузова, Н. Д. (2020). Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі. Імідж сучасного педагога, (1(190), 83–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-83-87

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ