Упровадження квантової едукації та STREAM-підхід в освітній діяльності Малої академії наук

Автор(и)

  • Валерій Олександрович Биков Комунальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7787-6495

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-70-76

Ключові слова:

квантова едукація, дивергентне мислення, квантовий комп’ютер, інноваційні освітні технології, STEM, STREAM-розминка, SMART-заняття

Анотація

Зроблена спроба дати визначення поняття «квантова едукація», висвітлено деякі паралелі між квантовою механікою й освітніми технологіями. Розглянуто особливості проведення STREAM-розминки для налаштування на креативну, творчу, науково-дослідницьку та винахідницьку діяльність при проведенні занять гуртка дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти з основ робототехніки та комп’ютерного моделювання на основі впровадження квантової едукації та STREAM-підходу.

Біографія автора

Валерій Олександрович Биков, Комунальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

методист

Посилання

Биков В. Ю., Спірін О. М., Лупаренко Л. А. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень. Теорія і практика управління соціальними системами. 2014. № 1. С. 3–25.

Биков В. Ю., Кремень В. Г. Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 3–16. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/1188

Вакарчук I. О. Квантова механiка : пiдручник. 4-те вид., доп. Львiв : ЛНУ iменi Iвана Франка, 2012. 872 с.

Вишневський О. М. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 566 с.

Девід Маннерс. Американський альянс для квантових обчислень. URL : https://www.electronicsweekly.com/news/business/us-alliance-quantum-computing-2019-12/

ДеПортер Б., Хенаки М. Квантовое обучение: Разбудите спящего в вас гения / пер. с анг. С. И. Ананин. Минск : Попурри, 1998. 384 с.

Закон України «Про загальну середню освіту». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кайку Мічіо. Фізика майбутнього. Львів : Літопис, 2013. 432 с. URL : https://psbooks.com.ua/vidomi-populyarizatori-nauki-michio-kayku/

Коновалова М. В., Куликова Ю. О., Семиволос О. П. Педагогічні технології: інструментарій, механізми, технологічна карта. Харків : Основа, 2016. 96 c.

Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму. Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання. Основний та вищий рівні. 3 роки навчання / упоряд. В. О. Биков 2019.

Онтологічний кабінет дослідження життя та творчості Тараса Шевченка в середовищі науково-освітнього порталу KOBZAR.UA : монографія / С. О. Довгий, та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. 175 c.

Северсон Дженні. Квантове навчання. URL : https://www.quantumlearning.com/facilitators.aspx

Співаковський Володимир. Квантове мислення майбутнього. URL : https://nv.ua/ukr/opinion/kvantove-mislennya-maybutnogo-50020007.html

Cтрижак О., Сліпухіна І., Поліхун Н., Чернецький І. Ключові поняття STEM-освіти. Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2017. Вип. 10. С. 89–103.

Стрижак О., Сліпухіна І., Поліхун Н., Чернецький І. Термінологічні аспекти STEM-освіти. STEM-освіта – проблеми та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару, 25-26 жовт. 2017 р. / за заг. ред. О. С. Кузьменко, В. В. Фоменка. Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. С. 96–97.

Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06. Київ, 2014. 47 с.

Чекман І. С., Небесная Т. Ю. Конвергентні технології. URL : http://www.umj.com.ua/article/8865/konvergentni-texnologii-nanobiomedichnij-aspekt]

Чернецький І., Поліхун Н., Ліпухіна І. Місце STEM-технології навчання в освітній парадигмі ХХІ століття. Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. пр. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2017. Вип. 9. С. 50–62.

References

Bykov, V. Yu., Spirin, O. M., & Luparenko, L. A. (2014). Vidkryti web-oriientovani systemy monitorynhu vprovadzhennia rezultativ naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Open web-oriented systems for monitoring the implementation of scientific and pedagogical research results]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [The theory and practice of social systems management], 1, 3-25 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu., & Kremen, V. H. (2013). Katehorii prostir i seredovyshche: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Space and environment categories: Features of model presentation and educational use]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [The theory and practice of social systems management], 2, 3-16. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/1188 [in Ukrainian].

Vakarchuk, I. O. (2012). Kvantova mekhanika [Quantum mechanics]: pidruchnyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. M. (2008). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]: navch. posib. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Devid, Manners. Amerykanskyi alians dlia kvantovykh obchyslen [The American Alliance for Quantum Computing]. Retrieved from https://www.electronicsweekly.com/news/business/us-alliance-quantum-computing-2019-12/ [in Ukrainian].

DePorter, B., & Khenaki, M. (1998). Kvantovoe obuchenie: Razbudite spiashchego v vas geniia [Quantum Learning: Wake a Genius Sleeping in You]. Minsk: Popurri [in Russian].

Zakon Ukrainy “Pro zahalnu seredniu osvitu” [About general secondary education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kaiku, Michio. (2013). Fizyka maibutnoho [Physics of the future]. Lviv: Litopys. Retrieved from https://psbooks.com.ua/vidomi-populyarizatori-nauki-michio-kayku/ [in Ukrainian].

Konovalova, M. V., Kulykova, Yu. O., & Semyvolos, O. P. (2016). Pedahohichni tekhnolohii: instrumentarii, mekhanizmy, tekhnolohichna karta [Pedagogical technologies: tools, mechanisms, technological map]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Bykov, V. O. (Comp.). (2019). Navchalna prohrama z pozashkilnoi osvity doslidnytsko-eksperymentalnoho napriamu. Osnovy robototekhniky ta komp’iuternoho modeliuvannia. Osnovnyi ta vyshchyi rivni. 3 roky navchannia [Extracurricular curriculum for research and experimental development. Fundamentals of Robotics and Computer Modeling. Basic and higher levels. 3 years of study] [in Ukrainian].

Dovhyi, S. O., et. al. (2016). Ontolohichnyi kabinet doslidzhennia zhyttia ta tvorchosti Tarasa Shevchenka v seredovyshchi naukovo-osvitnoho portalu KOBZAR.UA [Ontology Study Room of Taras Shevchenko's Life and Creativity in the Environment of KOBZAR.UA Scientific and Educational Portal]: monohrafiia. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny [in Ukrainian].

Severson, Dzhenni. Kvantove navchannia [Quantum learning]. Retrieved from https://www.quantumlearning.com/facilitators.aspx [in Ukrainian].

Spivakovskyi, Volodymyr. Kvantove myslennia maibutnoho [Quantum thinking of the future]. Retrieved from https://nv.ua/ukr/opinion/kvantove-mislennya-maybutnogo-50020007.html [in Ukrainian].

Stryzhak, O., Slipukhina, I., Polikhun, N., & Chernetskyi, I. (2017). Kliuchovi poniattia STEM-osvity [Key concepts of STEM education]. In Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy [Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine]: zb. nauk. prats. (Is. 10, pp. 89-103). Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny [in Ukrainian].

Stryzhak, O., Slipukhina, I., Polikhun, N., & Chernetskyi, I. (2017). Terminolohichni aspekty STEM-osvity [Terminological aspects of STEM education]. In O. S. Kuzmenko, & V. V. Fomenka (Eds.), STEM-osvita – problemy ta perspektyvy [STEM education – problems and perspectives]: zb. materialiv II Mizhnar. nauk.-prakt. seminaru, 25-26 zhovt. 2017 r. (pp. 96-97). Kropyvnytskyi: KLA NAU [in Ukrainian].

Stryzhak, O. Ye. (2014). Transdystsyplinarna intehratsiia informatsiinykh resursiv [Transdisciplinary integration of information resources]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Chekman, I. S., & Nebesnaia, T. Yu. Konverhentni tekhnolohii [Convergent technologies]. Retrieved from http://www.umj.com.ua/article/8865/konvergentni-texnologii-nanobiomedichnij-aspekt]http://www.umj.com.ua/article/8865/konvergentni-texnologii-nanobiomedichnij-aspekt] [in Ukrainian].

Chernetskyi, I., Polikhun, N., & Lipukhina, I. (2017). Mistse STEM-tekhnolohii navchannia v osvitnii paradyhmi XX stolittia [The place of STEM-technology of education in the educational paradigm of the XXI century]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy [Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine]: zb. nauk. pr. (Is. 9, pp. 50-62). Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-22

Як цитувати

Биков, В. О. (2020). Упровадження квантової едукації та STREAM-підхід в освітній діяльності Малої академії наук. Імідж сучасного педагога, (1(190), 70–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-70-76

Номер

Розділ

РІДНІ ДЖЕРЕЛА