Теоретичні основи розвитку загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів: принципи і методи роботи з особовим складом

Автор(и)

  • Володимир Сергійович Васищев Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-23-28

Ключові слова:

майбутні офіцери, професійна підготовка, загальнопедагогічна культура, принципи виховання у військових підрозділах, методи роботи з особовим складом

Анотація

На засадах Концепції виховної роботи у Збройних Силах України і Кодексу етичної поведінки військових посадових осіб та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави у військових правоохоронних формуваннях охарактеризовано теоретичні основи (принципи і методи) розвитку готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом військовослужбовців як складника загальнопедагогічної культури фахівців. До принципів такої роботи віднесено: пріоритет службових інтересів; неупередженість; компетентність і сумлінність; прозорість; лояльність; політичну нейтральність; нерозголошення службової інформації (конфіденційність); утримання від виконання незаконних наказів і розпоряджень; корпоративність. Виокремлено провідні групи методів виховання та з’ясовано специфіку їхнього застосування в роботі з особовим складом на матеріалах Національної гвардії України.

Біографія автора

Володимир Сергійович Васищев, Національна академія Національної гвардії України

підполковник, старший викладач кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. [Вид. друге, доп. й виправ.]. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Директива командувача Національної гвардії України № Д15 від 26 червня 2017 р. «Про вдосконалення організації роботи з особовим складом у Національній гвардії України».

Ідейно-патріотичне виховання особового складу та морально-психологічне забезпечення дій внутрішніх військ МВС України : навч. посіб. / за заг. ред. С. Т. Полторака. Харків : ВІ ВВ МВС України, 2005.

Кодекс етичної поведінки військових посадових осіб та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у Національній гвардії України. URL : http://ngu.gov.ua/sites/default/files/kodeksu _etichnoyi_povedinky_ngu_2017.pdf

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Затверджено Указом Президента України від 04.09.1998 р. № 981/98. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/981/98

Організація роботи з особовим складом в підрозділах Національної гвардії України / уклад.: В. С. Васищев, О. Є. Міршук, С. О. Іщенко. Харків : НАНГУ, 2018. 230 с.

Основні напрямки діяльності заступника командира підрозділу по роботі з особовим складом / уклад.: В. С. Васищев, О. Є. Міршук, С. О. Іщенко, М. І. Товма. Харків : НАНГУ, 2017. 100 с.

Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України : наказ Командувача Національної гвардії України від 24.03.2016 р. № 205.

Про вдосконалення організації роботи із забезпечення належного рівня військової дисципліни та профілактики правопорушень у Національній гвардії України : наказ Командувача НГУ від 30.05.2017 р. № 333.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи громадських органів у Національній гвардії України : наказ Командувача НГУ від 26.02.2015 р. № 102.

Про організацію взаємодії з релігійними організаціями різних релігійних конфесій, течій та напрямів у Національній гвардії України : наказ Командувача НГУ від 26.02.2015 р. №104.

Робота з особовим складом у підрозділах Національної гвардії України : навч. посіб. / О. О. Іллюк, І. В. Ващенко, С. О. Іщенко, В. С. Молдавчук, М. І. Товма. Харків : Нац. акад. Національної гвардії України, 2016. 193 с.

Статути Збройних Сил України. Київ : Віпол, 2004. 498 с.

Філософський словник / [за ред. В. І. Шинкарука]. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. 560 с.

References

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Dyrektyva komanduvacha Natsionalnoi hvardii Ukrainy № D15 vid 26 chervnia 2017 r. “Pro vdoskonalennia orhanizatsii roboty z osobovym skladom u Natsionalnii hvardii Ukrainy” [On improving the organization of work with personnel in the National Guard of Ukraine] [in Ukrainian].

Poltorak, S. T. (Ed.). (2005). Ideino-patriotychne vykhovannia osobovoho skladu ta moralno-psykholohichne zabezpechennia dii vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy [Ideological and patriotic education of personnel and moral and psychological support of actions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: navch. posib. Kharkiv: VI VV MVS Ukrainy [in Ukrainian].

Kodeks etychnoi povedinky viiskovykh posadovykh osib ta inshykh osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy, u Natsionalnii hvardii Ukrainy [Code of Ethical Conduct for Military Officials and Other Persons Authorized to Perform State Functions in the National Guard of Ukraine]. Retrieved from http://ngu.gov.ua/sites/default/files/kodeksu _etichnoyi_povedinky_ngu_2017.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiia vykhovnoi roboty u Zbroinykh Sylakh ta inshykh viiskovykh formuvanniakh Ukrainy [The concept of educational work in the Armed Forces and other military formations of Ukraine]. Zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 04.09.1998 r., № 981/98. Retrieved from http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/981/98 [in Ukrainian].

Vasyshchev, V. S., Mirshuk, O. Ye., & Ishchenko, S. O. (Comps.). (2018). Orhanizatsiia roboty z osobovym skladom v pidrozdilakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Organization of work with personnel in the units of the National Guard of Ukraine]. Kharkiv: NANHU [in Ukrainian].

Vasyshchev, V. S., Mirshuk, O. Ye., Ishchenko, S. O., & Tovma, M. I. (Comps.). (2017). Osnovni napriamky diialnosti zastupnyka komandyra pidrozdilu po roboti z osobovym skladom [The main directions of activity of the deputy commander of the unit on work with personnel]. Kharkiv: NANHU [in Ukrainian].

Polozhennia pro sluzhbu viiskovoho dukhovenstva (kapelansku sluzhbu) u Natsionalnii hvardii Ukrainy [Regulations on the service of the military clergy (chaplaincy service) in the National Guard of Ukraine]: nakaz komanduvacha Natsionalnoi hvardii Ukrainy vid 24.03.2016 r. № 205 [in Ukrainian].

Pro vdoskonalennia orhanizatsii roboty iz zabezpechennia nalezhnoho rivnia viiskovoi dystsypliny ta profilaktyky pravoporushen u Natsionalnii hvardii Ukrainy [On improving the organization of work to ensure the proper level of military discipline and prevention of offenses in the National Guard of Ukraine]: nakaz Komanduvacha NHU vid 30.05.2017 r. № 333 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo roboty hromadskykh orhaniv u Natsionalnii hvardii Ukrainy [On approval of Methodological recommendations on the work of public bodies in the National Guard of Ukraine]: nakaz Komanduvacha NHU vid 26.02.2015 r. № 102 [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiiu vzaiemodii z relihiinymy orhanizatsiiamy riznykh relihiinykh konfesii, techii ta napriamiv u Natsionalnii hvardii Ukrainy [On the organization of interaction with religious organizations of different religious denominations, currents and trends in the National Guard of Ukraine]: nakaz komanduvacha Natsionalnoi hvardii Ukrainy vid 26.02.2015 r. №104 [in Ukrainian].

Illiuk, O. O., Vashchenko, I. V., Ishchenko, S. O., Moldavchuk, V. S., & Tovma, M. I. (2016). Robota z osobovym skladom u pidrozdilakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Work with personnel in the National Guard units of Ukraine]: navch. posib. Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [in Ukrainian].

Statuty Zbroinykh Syl Ukrainy [Statutes of the Armed Forces of Ukraine]. (2004). Kyiv: Vipol [in Ukrainian].

Shynkaruko, V. I. (Ed.). (1986). Filosofskyi slovnyk [Philosophical Dictionary]. Kyiv: Holov. red. URE [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posib. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Як цитувати

Васищев, В. С. (2023). Теоретичні основи розвитку загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів: принципи і методи роботи з особовим складом. Імідж сучасного педагога, (1(190), 23–28. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-23-28

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА