Підготовка фахівців з культурно-просвітницької роботи в середніх спеціальних навчальних закладах України (50-ті – кінець 80-тих років ХХ ст.)

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Чернявська Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5954-9474

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-61-64

Ключові слова:

культурно-просвітницька робота, професійна підготовка, середні спеціальні навчальні заклади, училища культури

Анотація

Розглянуто етапи створення в Україні розгалуженої системи середніх культурно-освітніх навчальних закладів, у яких проходило становлення творчої еліти нації, формувалися нові покоління фахівців, здатних зберегти і примножити культурні надбання українського народу. Становлення цієї системи обґрунтовано в єдності трьох етапів: початок 50-х років – кінець 80-тих років ХХ століття – етап організації та структурування змісту професійної підготовки фахівців культури у середніх спеціальних навчальних закладах (культосвітніх училищах); 1991–2005 рр. – етап інтенсивного відродження національних засад професійної підготовки фахівців культури (молодших спеціалістів) у середніх спеціальних навчальних закладах; 2006–2015 рр. – етап упровадження компетентнісних основ розвитку професійної підготовки молодших спеціалістів культури в училищах культури та створення комплексу умов для поступового перетворення їх у заклади вищої освіти – коледжі.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Чернявська, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

здобувачка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Посилання

Баллер Э. А. Культура. Творчество. Человек. Москва : Молодая гвардия, 1970. 272 с.

Волков С. М. Система мистецької освіти в культурі України 90-х років ХХ століття: традиції, реформи, перспективи : автореф. дис. … канд. культурології : 17.00.01. Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2003. 22 с.

Гуревич П. С. Философия культуры. Москва : Аспект Прес, 1995. 288 с.

Кормич Л. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття) : навч. посіб. Харків : Одісей, 2003. 304 с.

Кузьмин Б. А. Техникумы и училища СССР. Москва, 1974. 211 с.

Культура жизни личности (Проблемы теории и методологии социально-психологического исследования) / отв. ред. Л. В. Сохань, В. А. Тихонович. Киев : Наук. думка, 1988. 192 с.

Мистецька освіта й мистецтво в культурологічному процесі України ХХ – ХХІ століть : навч. посіб. / за заг. ред. Р. Шмагала. Львів ; Тернопіль : ЛНАМ : Мандрівець, 2013. 292 с.

Пономарьова О. М. Сутність і особливості підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Актуальні питання мистецької педагогіки. 2013. Вип. 2. С. 95–99.

Форостян А. Ф. Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Київ : Просвіта, 2009. 159 с.

References

Baller, E. A. (1970). Kultura. Tvorchestvo. Chelovek [The culture. Creation. Human]. Moskva: Molodaia gvardiia [in Russian].

Volkov, S. M. (2003). Systema mystetskoi osvity v kulturi Ukrainy 90-kh rokiv KhKh stolittia: tradytsii, reformy, perspektyvy [The system of art education in the culture of Ukraine of the 1990s: traditions, reforms, perspectives]. (Extended abstract of PhD diss.). Nats. muzychna akad. Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. Kyiv [in Ukrainian].

Gurevich, P. S. (1995). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Moskva: Aspekt Pres [in Russian].

Kormych, L. I. (2003). Kulturolohiia (istoriia i teoriia svitovoi kultury KhKh stolittia) [Culture philosophyCulturology (history and theory of world culture of the twentieth century)]: navch. posib. Kharkiv: Odisei [in Ukrainian].

Kuzmin, B. A. (1974). Tekhnikumy i uchilishcha SSSR [Technical schools and colleges of the USSR]. Moskva [in Russian].

Sokhan, L. V., & Tikhonovich, V. A. (Eds.). (1988). Kultura zhizni lichnosti (Problemy teorii i metodologii sotcialno-psikhologicheskogo issledovaniia) [The culture of personal life (Problems of theory and methodology of socio-psychological research)]. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Shmahala, R. (Ed.). (2013). Mystetska osvita y mystetstvo v kulturolohichnomu protsesi Ukrainy XX – XXI stolit [Art education and art in the cultural process of Ukraine of the XX - XXI centuries]: navch. posib. Lviv; Ternopil: LNAM: Mandrivets [in Ukrainian].

Ponomarova, O. M. (2013). Sutnist i osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv mystetskykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [The essence and peculiarities of the training of specialists of art specialties in higher educational establishments of Ukraine]. Aktualni pytannia mystetskoi pedahohiky [Topical issues of art pedagogy], 2, 95-99 [in Ukrainian].

Forostian, A. F. (2009). Rozvytok estetychnoho vykhovannia v serednikh navchalnykh zakladakh osvity Pivdnia Ukrainy (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia) [Development of aesthetic education in secondary educational establishments of the South of Ukraine (second half of XIX – beginning of XX century)]: monohrafiia. Kyiv: Prosvita [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Чернявська, О. В. (2020). Підготовка фахівців з культурно-просвітницької роботи в середніх спеціальних навчальних закладах України (50-ті – кінець 80-тих років ХХ ст.). Імідж сучасного педагога, (1(190), 61–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-61-64

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА