Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму

Автор(и)

  • Лариса Павлівна Біланова Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8830-525X
  • Світлана Станіславівна Андрейко Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9619-0774

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37

Ключові слова:

особистісно зорієнтований підхід, навчання, студент, викладач, суб’єкт, особистість, педагогічні умови, професійна діяльність

Анотація

Теоретично визначено та обґрунтовано педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму у закладах вищої освіти. Ними є: вивчення індивідуальних і вікових особливостей студентів, можливостей індивідуалізації освітнього процесу; розроблення індивідуальних стратегій навчання кожного студента; залучення студентів до прийняття рішень щодо навчання та усвідомлення почуття відповідальності за них; формування потреби в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку, самоактуалізації та соціалізації; розвиток позитивної самомотивації; запровадження системи тьюторства та фасилітації; створення доброзичливої атмосфери освітнього процесу, розвиток критичного та креативного мислення; організація змісту навчання та ретельний відбір навчального матеріалу, враховуючи рівень знань студентів, напрямок їхньої підготовки; наближення процесу навчання до реальних умов фахової діяльності; створення ситуацій успіху та стимулювального до навчання освітнього середовища шляхом використання сучасних форм, методів і прийомів навчання.

Біографії авторів

Лариса Павлівна Біланова, Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії

заступниця директора. викладач-методист

Світлана Станіславівна Андрейко, Фаховий медико-фармацевтичний коледж Української медичної стоматологічної академії

викладачка-методист. заступниця директора 

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості: Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. Кн. 2. 344 с.

Братанич А. А. Особливості особистісно орієнтованого навчання студентів у вищому навчальному закладі. Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 2017. Вип. 1. С. 114–123. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2017_1_11

Карпова О. О. Особистісно-орієнтоване навчання студентів-економістів в процесі вивчення іноземної мови. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2960

Килимник С. М., Кух А. М. Особистісно орієнтоване навчання фізики в професійній підготовці студентів коледжів. Формування фахових компетентностей у студентів вищих навчальних закладів : вісник. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 146. С. 41–43.

Курмишева Н. Креативність як складова компетентності педагогічного працівника. Педагогічні науки. 2015. Вип. 64. С. 23–28. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2015_64_7

Курмишева Н. Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5 (188). С 35–38.

Кух А. М. Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон: ХНУ, 2005. Вип. 39. С. 267–273.

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті. Освіта України. 2002. 23 квіт. С. 2.

Самойлов Л. П., Лебедева С. О. Подготовка студентов технического вуза в условиях личностной образовательной парадигмы: некоторые итоги исследования. Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Ю. В. Попов. Волгоград : Политехник, 2000. С. 85–88.

Сериков В. В. Образование и личность: теория и практика проектирования педагогических систем. Москва : Педагогика, 1999. 272 с.

Эльконин Д. Б. Психология развития : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Москва : Академия, 2001. 144 с.

Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения. Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 31–42.

References

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti: Osobystisno oriientovanyi pidkhid [Personal education: Person-centered approach: scientific and practical background]: naukovo-praktychni zasady. (Vol. 2). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bratanych, A. A. (2017). Osoblyvosti osobystisno oriientovanoho navchannia studentiv u vyshchomu navchalnomu zakladi [Features of personally oriented student education in higher education]. Osvitnii dyskurs. Humanitarni nauky [Educational discourse. Humanities], 1, 114-123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2017_1_11 [in Ukrainian].

Karpova, O. O. Osobystisno-oriientovane navchannia studentiv-ekonomistiv v protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Person-oriented training of economics students in the process of learning a foreign language]. Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2960 [in Ukrainian].

Kylymnyk, S. M., & Kukh, A. M. (2017). Osobystisno oriientovane navchannia fizyky v profesiinii pidhotovtsi studentiv koledzhiv [Personally oriented teaching of physics in vocational training of college students]. Formuvannia fakhovykh kompetentnostei u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of professional competences in students of higher educational establishments]: visnyk. Seriia: Pedahohichni nauky, 146, 41-43 [in Ukrainian].

Kurmysheva, N. (2015). Kreatyvnist yak skladova kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka [Creativity as a component of a teacher's competence]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences], 64, 23-28. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2015_64_7 [in Ukrainian].

Kurmysheva, N. (2019). Orhanizatsiia navchannia vprodovzh zhyttia yak neobkhidna umova rozvytku kohnityvnoi hnuchkosti pedahoha [The organization of lifelong learning as a necessary condition for the development of the cognitive flexibility of the teacher]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 5 (188), 35-38 [in Ukrainian].

Kukh, A. M. (2005). Systemno-osobystisno-diialnisnyi pidkhid do formuvannia systemy fakhovoi pidhotovky uchyteliv fizyky [System-personality-activity approach to formation of system of professional training of teachers of physics]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences]: zb. nauk. pr. (Is. 39, pp. 267-273). Kherson: KhNU [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity u XXI stolitti [8. National doctrine of educational development in the 21st century] (2002). Osvita Ukrainy [Education of Ukraine], 23 kvit., 2 [in Ukrainian].

Samoilov, L. P., & Lebedeva, S. O. (2000). Podgotovka studentov tekhnicheskogo vuza v usloviiakh lichnostnoi obrazovatelnoi paradigmy: nekotorye itogi issledovaniia [Preparation of students of a technical university in the context of a personal educational paradigm: some research results]. In Iu. V. Popov (Ed.), Novye obrazovatelnye sistemy i tekhnologii obucheniia v vuze [New educational systems and teaching technologies at the university]: mezhvuz. sb. nauch. tr. (pp. 85-88). Volgograd: Politekhnik [in Russian].

Serikov, V. V. (1999). Obrazovanie i lichnost: teoriia i praktika proektirovaniia pedagogicheskikh sistem [Education and personality: theory and practice of designing pedagogical systems]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Elkonin, D. B. (2001). Psikhologiia razvitiia [Developmental psychology]: ucheb. posob. dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Moskva: Akademiia [in Russian].

Iakimanskaia, I. S. (1995). Razrabotka tekhnologii lichnostno-orientirovannogo obucheniia [The development of technology of student-centered learning]. Voprosy psikhologii [Psychology Issues], 2, 31-42 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Біланова, Л. П., & Андрейко, С. С. (2020). Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму. Імідж сучасного педагога, (1(190), 34–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА