DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-45-48

Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів

Ірина Юріївна Хміль

Анотація


Розглянуто змістову структуру предметної компетентності майбутніх лікарів. У структурі предметної компетентності виділено мотиваційно-ціннісний, гностичний, діяльнісний компоненти, що знаходяться у нерозривному взаємозв’язку та взаємозалежності. Мотиваційно-ціннісний компонент предметної компетентності визначено як професійно-особистісну характеристику, що відбиває систему ціннісних ставлень майбутнього лікаря до професійної діяльності та її результатів і забезпечує умови для реалізації професійних функцій у процесі виконання посадових обов’язків; гностичний – передбачає наявність у студентів уявлень про характер розвитку своєї професійної галузі, володіння знаннями з медичного правознавства, розуміння сутності предметної компетентності особистості, механізмів її прояву; діяльнісний – характеризується готовністю діяти, керуючись правовими знаннями і переконаннями відповідно закону: користуватися своїми правами, виконувати обов’язки, а також уміти відстоювати свої права у випадку їхнього порушення.

Окреслено правові знання: знання основних положень теорії права; знання різних галузей права; знання основних нормативно-правових актів України, що регулюють професійну медичну діяльність; знання прав і обов’язків медичних працівників і пацієнтів.

Виокремлено професійно-правові вміння майбутніх лікарів, зокрема: вміння застосовувати положення норм права в конкретних практичних ситуаціях; уміння реалізувати свої права у відповідності до правових норм; уміння захищати цивільні права лікарів і пацієнтів; уміння здійснювати юридичну оцінку у разі неналежного надання допомоги хворому, професійним правопорушенням медичного персоналу тощо.


Ключові слова


компетентність; предметна компетентність; правові знання; правові вміння; майбутній лікар; правознавство; медичне правознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия / под общ. ред. Б. А. Введенского. 2-е изд. Москва : Большая советская энциклопедия, 1956. Т. 44. 672 с.

Довмантович Н. Г. Аналіз мотивації навчальної діяльності студентів у медичному училищі. Нова педагогічна думка. 2017. № 1. С. 78–80.

Загальна психологія : підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Либідь, 2005. 464 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва : Педагогика, 1973. 424 с.

Теория государства и права : учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. Москва : Норма, 2007. 496 с.

Тернопільська В. І. Сучасні тенденції мотивації навчальнопрофесійної діяльності студентів. Вісник Національного університету оборони України. Київ : НУОУ, 2012. Вип. 5 (30). С. 141–144.

Тернопільська В. І., Дерев’янко О. В. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 31. С. 264–267.

Тернопольская В. И., Бакулина О. С. Особенности формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по налогообложению и таможенному делу. International scientific journal «Progress». Tbilisi : International Publishing House “Progress”, 2018. № 1–2. Р. 94–97.

Тернопільська В.І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного ун-ту. Серія: Педагогіка. 2012. № 9. С. 208–213.

References

Vvedenskogo, B. A. (Ed.). (1956). Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija [Great Soviet Encyclopedia]. Moskva: Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija [in Russian].

Dovmantovych, N. H. (2017). Analiz motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv u medychnomu uchylyshchi [Analysis of motivation of educational activity of students in medical school]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 1, 78-80 [in Ukrainian].

Skrypchenko, O. V., Dolynska, L. V., Ohorodniichuk, Z. V. et al. (2005). Zahalna psykholohiia [General Psychology]: pidruchnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rubinshtejn, S. L. (1973). Problemy obshhej psihologii [Problems of General Psychology]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Martyshina, O. V. (Ed.). (2007). Teorija gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moskva: Norma [in Russian].

Ternopilska, V. I. (2012). Suchasni tendentsii motyvatsii navchalnoprofesiinoi diialnosti studentiv [Modern tendencies of motivation of educational and professional activity of students]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine], 5 (30), 141-144 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I., & Derev’ianko, O. V. (2012). Vyznachennia kryteriiv sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh hirnychykh inzheneriv [Determination of criteria for the formation of professional competence of future mining engineers]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific journal of MP Dragomanov NPU. Pedagogical Sciences], 31, 264-267 [in Ukrainian].

Ternopol'skaja, V. I., Bakulina, O. S. (2018). Osobennosti formirovanija professional'noj kompetentnosti budushhih specialistov po nalogooblozheniju i tamozhennomu delu [Features of the formation of professional competence of future specialists in taxation and customs]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Progress” [International scientific journal “Progress”]. Tbilisi: “Progress”, 1-2, 94-97 [in Russian].

Ternopilska, V. I. (2012). Struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia [The structure of professional competence of the future specialist]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy], 9, 208-213 [in Ukrainian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.