Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-45-48

Ключові слова:

компетентність, предметна компетентність, правові знання, правові вміння, майбутній лікар, правознавство, медичне правознавство

Анотація

Розглянуто змістову структуру предметної компетентності майбутніх лікарів. У структурі предметної компетентності виділено мотиваційно-ціннісний, гностичний, діяльнісний компоненти, що знаходяться у нерозривному взаємозв’язку та взаємозалежності. Мотиваційно-ціннісний компонент предметної компетентності визначено як професійно-особистісну характеристику, що відбиває систему ціннісних ставлень майбутнього лікаря до професійної діяльності та її результатів і забезпечує умови для реалізації професійних функцій у процесі виконання посадових обов’язків; гностичний – передбачає наявність у студентів уявлень про характер розвитку своєї професійної галузі, володіння знаннями з медичного правознавства, розуміння сутності предметної компетентності особистості, механізмів її прояву; діяльнісний – характеризується готовністю діяти, керуючись правовими знаннями і переконаннями відповідно закону: користуватися своїми правами, виконувати обов’язки, а також уміти відстоювати свої права у випадку їхнього порушення.

Окреслено правові знання: знання основних положень теорії права; знання різних галузей права; знання основних нормативно-правових актів України, що регулюють професійну медичну діяльність; знання прав і обов’язків медичних працівників і пацієнтів.

Виокремлено професійно-правові вміння майбутніх лікарів, зокрема: вміння застосовувати положення норм права в конкретних практичних ситуаціях; уміння реалізувати свої права у відповідності до правових норм; уміння захищати цивільні права лікарів і пацієнтів; уміння здійснювати юридичну оцінку у разі неналежного надання допомоги хворому, професійним правопорушенням медичного персоналу тощо.

Біографія автора

Ірина Юріївна Хміль, Національний медичний університет імені О.Д. Богомольця

старша викладачка кафедри судової медицини та медичного права

Посилання

Большая советская энциклопедия / под общ. ред. Б. А. Введенского. 2-е изд. Москва : Большая советская энциклопедия, 1956. Т. 44. 672 с.

Довмантович Н. Г. Аналіз мотивації навчальної діяльності студентів у медичному училищі. Нова педагогічна думка. 2017. № 1. С. 78–80.

Загальна психологія : підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Либідь, 2005. 464 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва : Педагогика, 1973. 424 с.

Теория государства и права : учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. Москва : Норма, 2007. 496 с.

Тернопільська В. І. Сучасні тенденції мотивації навчальнопрофесійної діяльності студентів. Вісник Національного університету оборони України. Київ : НУОУ, 2012. Вип. 5 (30). С. 141–144.

Тернопільська В. І., Дерев’янко О. В. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 31. С. 264–267.

Тернопольская В. И., Бакулина О. С. Особенности формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по налогообложению и таможенному делу. International scientific journal «Progress». Tbilisi : International Publishing House “Progress”, 2018. № 1–2. Р. 94–97.

Тернопільська В.І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного ун-ту. Серія: Педагогіка. 2012. № 9. С. 208–213.

References

Vvedenskogo, B. A. (Ed.). (1956). Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija [Great Soviet Encyclopedia]. Moskva: Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija [in Russian].

Dovmantovych, N. H. (2017). Analiz motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv u medychnomu uchylyshchi [Analysis of motivation of educational activity of students in medical school]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 1, 78-80 [in Ukrainian].

Skrypchenko, O. V., Dolynska, L. V., Ohorodniichuk, Z. V. et al. (2005). Zahalna psykholohiia [General Psychology]: pidruchnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rubinshtejn, S. L. (1973). Problemy obshhej psihologii [Problems of General Psychology]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Martyshina, O. V. (Ed.). (2007). Teorija gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moskva: Norma [in Russian].

Ternopilska, V. I. (2012). Suchasni tendentsii motyvatsii navchalnoprofesiinoi diialnosti studentiv [Modern tendencies of motivation of educational and professional activity of students]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine], 5 (30), 141-144 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I., & Derev’ianko, O. V. (2012). Vyznachennia kryteriiv sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh hirnychykh inzheneriv [Determination of criteria for the formation of professional competence of future mining engineers]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific journal of MP Dragomanov NPU. Pedagogical Sciences], 31, 264-267 [in Ukrainian].

Ternopol'skaja, V. I., Bakulina, O. S. (2018). Osobennosti formirovanija professional'noj kompetentnosti budushhih specialistov po nalogooblozheniju i tamozhennomu delu [Features of the formation of professional competence of future specialists in taxation and customs]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Progress” [International scientific journal “Progress”]. Tbilisi: “Progress”, 1-2, 94-97 [in Russian].

Ternopilska, V. I. (2012). Struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia [The structure of professional competence of the future specialist]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy], 9, 208-213 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Хміль, І. Ю. (2020). Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів. Імідж сучасного педагога, (1(190), 45–48. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-45-48

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА