Використання українських вокальних перекладів у музичній освіті

Автор(и)

  • Андрій Ігорович Бондаренко Інститут мистецтв Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6856-991X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-103-107

Ключові слова:

вокальна музика, сольний спів, диригування, акомпанемент, український переклад, мистецька освіта

Анотація

Присвячено питанням використання вокальних перекладів у музичній освіті. Розглянуто використання вокалу (сольного співу), оперної студії, класу диригування, акомпанементу, музичної літератури (історії музики). Показано, що україномовні переклади знаходять широке застосування як безпосередньо (для співу в перекладі), так і опосередковано (для розуміння змісту музичних творів). Разом із тим відзначено, що проблемою лишається недостатня кількість видань навчально-методичної та хрестоматійної літератури українською мовою, а також реєстрів вокальних перекладів оперної та камерно-вокальної музики.

Біографія автора

Андрій Ігорович Бондаренко, Інститут мистецтв Київського національного університету культури і мистецтв

концертмейстер кафедри академічного хорового та інструментального мистецтва 

Посилання

Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник. 2-ге вид. Київ : LAT & K, 2012. 192 c.

Бондаренко А. Проблематика використання українських перекладів вокальної класики в контексті сучасної культури. Імідж сучасного педагога. 2017. № 5. С. 49–52.

Бондарчук В. О. Оперна студія НМАУ як площина втілення режи-серського методу Д. Гнатюка на прикладі постановки опери Ш. Гуно «Фауст». Аспекти історичного музикознавства. 2017. Вип. 10. С. 285–296. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/asismy_2017_10_22.

Ганзбург Г. Вокальні переклади лібретних текстів як елемент мис-тецької історії України. Українська культура: Проблеми і перспективи. Харків, 2004. С. 81–86.

Закрасняна Ж. Оперна класика в українських перекладах : станов-лення, занепад і відродження традиції. Музичне мистецтво України (питання історії, питання педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в твор-чих персоналіях) : колект. монографія / [ред.-упоряд. Н. М. Кречко]. Київ : Ліра-К, 2017. С. 87–95.

Маковецька І. Дикція як особлива складова роботи над постанов-кою голосу в студентів. Молодь і ринок. 2019. № 4. С. 167–172. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

Поліщук Т. Віват, Маестро! День. 2015. № 53.

Стріха М. Україномовна опера – загибель відкладається? Культура і життя. 2017. № 27. С. 8–9.

References

Antoniuk, V. H. (2012). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal Peda-gogy (solo singing)]: pidruchnyk. Kyiv: LAT & K [in Ukrainian].

Bondarenko, A. (2017). Problematyka vykorystannia ukrainskykh pe-rekladiv vokalnoi klasyky v konteksti suchasnoi kultury [Problems of using Ukrainian translations of vocal classics in the context of contemporary culture]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 5, 49-52 [in Ukrainian].

Bondarchuk, V. O. (2017). Operna studiia NMAU yak ploshchyna vtilennia rezhyserskoho metodu D. Hnatiuka na prykladi postanovky opery Sh. Huno «Faust» [NMAU Opera Studio as a Plane for the Incarnation of D. Hnatyuk's Direct-ing Method on the Example of the Production of Faust by Shun Hun's Opera]. Aspekty istorychnoho muzykoznavstva [Aspects of historical musicology], 10, 285-296. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/asismy_2017_10_22 [in Ukrainian].

Hanzburh, H. (2004). Vokalni pereklady libretnykh tekstiv yak element mys-tetskoi istorii Ukrainy [Vocal translations of libretto texts as an element of art history of Ukraine]. Ukrainska kultura: Problemy i perspektyvy [Ukrainian Culture: Challenges and Prospects] (pp. 81-86). Kharkiv [in Ukrainian].

Zakrasniana, Zh. (2017). Operna klasyka v ukrainskykh perekladakh : stanovlennia, zanepad i vidrodzhennia tradytsii [Opera classics in Ukrainian transla-tions: the formation, decline and revival of tradition]. In N. M. Krechko (Ed.), Muzychne mystetstvo Ukrainy (pytannia istorii, pytannia pedahohiky, pytannia vykonavstva, muzychne mystetstvo v tvorchykh personaliiakh) [Musical art of Ukraine (questions of history, questions of pedagogy, questions of performance, mu-sical art in creative personalities)]: kolektyvna monohrafiia (pp. 87-95). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Makovetska, I. (2019). Dyktsiia yak osoblyva skladova roboty nad postanovkoiu holosu v studentiv [Diction as a special component of student voice work]. Molod i rynok [Youth and the market], 4, 167-172. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/http://nbuv.gov.ua/UJRN/ [in Ukrainian].

Polishchuk, T. (2015). Vivat, Maestro! [Vivat, Maestro!]. Den [Day], 53 [in Ukrainian].

Strikha, M. (2017). Ukrainomovna opera – zahybel vidkladaietsia? [Ukrainian-language opera – death postponed?]. Kultura i zhyttia [Culture and life], 27, 8-9 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Бондаренко, А. І. (2020). Використання українських вокальних перекладів у музичній освіті. Імідж сучасного педагога, (1(190), 103–107. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-103-107

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ