Доказ безсмертя душі або «що первинне, дух або матерія?»: філософський аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-51-56

Ключові слова:

доказ безсмертя душі, безсмертя, душа, реінкарнація, час, шанс, простір, подія

Анотація

За допомогою теорії ймовірності доведено, що якщо людина являє собою лише фізичне тіло, то ймовірність її існування в даному часі й просторі дорівнює 0%, але якщо у людини є первинною все-таки безсмертна душа, то ймовірність її існування в даномучасі й просторі дорівнює 100%.

Біографія автора

Богдан Вікторович Стеценко, ФОП Стеценко Б. В.

підприємець з геофізичних досліджень у свердловинах

Посилання

Доминик Л., Режи Б. Анатомия и физиология человека в цифрах. Москва : Изд. Дом «КРОН-ПРЕСС», 1995. 128 с. URL : https://issuu.com/radiographia/docs/anatomiya_i_fiziologiya_cheloveka_v_cifrah

Достоверное событие. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5

Жизнь после жизни (книга, Муди). Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B8)

Задорожний К. М. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. Харків : Ранок, 2016. 240 с.

Культенко В. П., Гнатюк Т. А. Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки. Гілея : наук. вісник. 2015. Вип. 103. С. 127–129. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_35

Легун О. М. Сенс життя і філософія смерті. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 20. С. 293–304.

Макдугалл, Дункан. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD

Невозможное событие. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5

Околосмертные переживания. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Согомонов Ю. В. О смысле жизни. Баку, 1964. 315 с.

Спермограмма. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL :

">https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0

Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Москва : Наука, 1993. 248 с.

Шумка М. Танатологічна проблема в історії філософії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філософія. 2017. Вип. 20. С. 96–101. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_20

References

Dominik, L., Rezhi, B. (1995). Anatomiia i fiziologiia cheloveka v tcifrakh. Moskva: Izd. Dom “KRON-PRESS”. Retrieved from https://issuu.com/radiographia/docs/anatomiya_i_fiziologiya_cheloveka_v_cifrah [in Russian].

Dostovernoe sobytie. Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 [in Russian].

Zhizn posle zhizni (kniga, Mudi). Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B8) [in Russian].

Zadorozhnyi, K. M. (2016). Biolohiia: pidruch. dlia 8 klasu zahalnoosvit. navch. zakl. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Kultenko, V. P., & Hnatiuk, T. A. (2015). Fenomeny sensu zhyttia, smerti ta bezsmertia v retrospektyvi svitovoi filosofskoi dumky. Hileia: nauk. visnyk, 103, 127-129. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_35 [in Ukrainian].

Lehun, O. M. (2013). Sens zhyttia i filosofiia smerti. Problemy suchasnoi psykholohii, 20, 293-304 [in Ukrainian].

Makdugall, Dunkan. Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD [in Russian].

Nevozmozhnoe sobytie. Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 [in Russian].

Okolosmertnye perezhivaniia. Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F [in Russian].

Sogomonov, Iu. V. (1964). O smysle zhizni. Baku [in Russian].

Spermogramma. Material iz Vikipedii – svobodnoi entciklopedii. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 [in Russian].

Tcitceron. O starosti. O druzhbe. Ob obiazannostiakh. Moskva: Nauka [in Russian].

Shumka, M. (2017). Tanatolohichna problema v istorii filosofii. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Filosofiia, 20, 96-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_20 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Стеценко, Б. В. (2019). Доказ безсмертя душі або «що первинне, дух або матерія?»: філософський аспект. Імідж сучасного педагога, (6(189), 51–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-51-56

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ