Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Автор(и)

  • Альона Сергіївна Протасова Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна https://orcid.org/0000-0002-9872-8205

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-18-21

Ключові слова:

дошкільники, фізичне виховання, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні засоби, якість вищої освіти

Анотація

Зроблено аналіз преваг використання інформаційно-комунікаційних технологій у фізичному вихованні дошкільників та виокремлено перелік мультимедійних засобів, які доцільно використовувати в процесі фізичного виховання в ЗДО, розглянуто питання підготовки майбутніх вихователів ЗДО до застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено компоненти системи підготовки майбутніх вихователів у навчальному процесі.

Біографія автора

Альона Сергіївна Протасова, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

аспірантка

Посилання

Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. 320 с.

Закон України «Про освіту». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Качан О. А. Застосування та ефективне впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання. Фізичне виховання в рідній школі. 2016. № 4. С. 28–36.

Кононенко О. Проблема підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна. Київ : ІПППО АПН України, 2010. С. 108–114.

Концепція «Нова українська школа». URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Кремень В. Якісна освіта і нові вимоги часу. Директор школи, ліцею, гімназії. 2013. № 4. С. 4–11.

Петренко С. А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 291 с.

References

Bielienka, H. V. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti suchasnoho vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu: monohrafiia. Kyiv: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu”. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kachan, O. A. (2016). Zastosuvannia ta efektyvne vprovadzhennia suchasnykh fizkulturno-ozdorovchykh tekhnolohii u protsesi fizychnoho vykhovannia. Fizychne vykhovannia v ridnii shkoli, 4, 28 36 [in Ukrainian].

Kononenko, O. (2010). Problema pidvyshchennia efektyvnosti fizkulturno-ozdorovchoi roboty v doshkilnykh navchalnykh zakladakh. In I. A. Ziaziun (Ed.), Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: zb. nauk. prats (pp. 108-114). Kyiv: IPPPO APN Ukrainy [in Ukrainian].

Kontseptsiia “Nova ukrainska shkola”. Retrieved from https://mo n.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].

Kremen, V. (2013). Yakisna osvita i novi vymohy chasu. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 4, 4-11 [in Ukrainian].

Petrenko, S. A. (2007). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do formuvannia u ditei doshkilnoho viku osnovnykh rukhovykh umin i navychok. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Протасова, А. С. (2019). Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (6(189), 18–21. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-18-21