Формування комунікативних компетенцій у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Гончарук Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8777-089X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-57-60

Ключові слова:

загальне недорозвинення мови, мовна патологія, мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку

Анотація

Розглянуто проблему формування комунікативних компетенцій у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови, зроблено підсумок колективного наукового досвіду у цій сфері й структуровано систему відповідних практичних рекомендацій. Звернено увагу на існування взаємообумовленісті мовних і комунікативних умінь. Досліджуються негативні наслідки загального недорозвинення мови на емоційний і психологічний стан дитини дошкільного віку, а також указані шляхи подолання цього кризисного явища.

Біографія автора

Олена Миколаївна Гончарук, Київський національний університет культури і мистецтв

доцент кафедри музичного мистецтва, заслужена артистка України

Посилання

Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика. Вид. 2-ге, доп. Київ : Слово, 2015. 246 с.

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Москва : АРКТИ, 2004. 168 с.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. Москва : Наука, 1982. 160 с.

Логопатопсихология : учеб. пособ. для студ. / под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. Москва : ВЛАДОС, 2011. 462 с.

Садовникова О. М., Рау Е. Ю. Варіант логопсиходіагностичного аналізу групи дошкільників із заїканням. Дефектологія. 2001. № 2. С. 69–76.

Слинько О. А. До вивчення проблеми міжособистісних відносин дошкільнят з вадами мовлення. Дефектологія. 1992. № 1. С. 62–63.

Соботович Є. Ф. Критерії оцінювання мовленнєвого розвитку дитини (у його лексичній ланці) на різних вікових етапах. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (у його граматичній ланці) дитини дошкільного віку. Дефектологія. 2003. № 2. С. 2–11.

Терещук Р. К. Общение и избирательные взаимоотношения дошкольников. Кишинёв : Штиинца, 1989. 99 с.

Трофименко Л. І. Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. Київ : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. 72 с.

References

Bohush, A. M., & Havrysh, N. V. (2015). Doshkilna linhvodydaktyka: Teoriia i metodyka. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Glukhov, V. P. (2004). Formirovanie sviaznoi rechi detei doshkolnogo vozrasta s obshchim nedorazvitiem rechi. Moskva: ARKTI [in Russian].

Zhinkin, N. I. (1982). Rech kak provodnik informatcii. Moskva: Nauka [in Russian].

Lalaevoi, R. I., & Shakhovskoi, S. N. (Eds.). (2011). Logopatopsikhologiia: ucheb. posob. dlia stud. Moskva: VLADOS [in Russian].

Sadovnykova, O. M., & Rau, E. Yu. (2001). Variant lohopsykhodiahnostychnoho analizu hrupy doshkilnykiv iz zaikanniam. Defektolohiia, 2, 69-76 [in Ukrainian].

Slynko, O. A. (1992). Do vyvchennia problemy mizhosobystisnykh vidnosyn doshkilniat z vadamy movlennia. Defektolohiia, 1, 62-63 [in Ukrainian].

Sobotovych, Ye. F. (2003). Kryterii otsiniuvannia movlennievoho rozvytku dytyny (u yoho leksychnii lantsi) na riznykh vikovykh etapakh. Normatyvni pokaznyky movlennievoho rozvytku (u yoho hramatychnii lantsi) dytyny doshkilnoho viku. Defektolohiia, 2, 2-11 [in Ukrainian].

Tereshchuk, R. K. (1989). Obshchenie i izbiratelnye vzaimootnosheniia doshkolnikov. Kishinev: Shtiintca [in Russian].

Trofymenko, L. I. (2014). Diahnostyka ta korektsiia zahalnoho nedorozvytku movlennia u ditei doshkilnoho viku: navch.-metod. posib. Kyiv: Instytut spetsialnoi pedahohiky NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Гончарук, О. М. (2019). Формування комунікативних компетенцій у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови. Імідж сучасного педагога, (6(189), 57–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-57-60

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА