Опера Ріхарда Вагнера «Тристан та Ізольда»: символічні особливості твору та філософські уподобання композитора

Автор(и)

  • Сергій Анатолійович Москальчук Київський Національний Університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-0382-8079
  • Владислав Віталійович Лисенко Київський Національний Університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0001-9270-5590

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-81-86

Ключові слова:

опера, міф, символ, дуалізм, драма, томління, свідомість, втілення

Анотація

Розглядається сюжет опери «Тристан та Ізольда» з огляду символічних особливостей і філософських вподобань Ріхарда Вагнера, особливості міфу, взятого за сюжет опери. Також висвітлюються моменти біографії композитора, що спонукали до написання опери, історія виникнення музичної драми Вагнера, особливості музичної драми «Тристан та Ізольда» з урахуванням філософських уподобань автора. Підкреслюється важливість для постановників і виконавців опери розглядати її в комплексі і розуміти мету її створення та психологічний, філософський підтекст, закладений автором. Наведений розбір постановки даної опери відомого режисера Д. Чернякова як приклад вдалого втілення концепції автора.

Біографії авторів

Сергій Анатолійович Москальчук, Київський Національний Університет культури і мистецтв

Асистент в Київському Національному Університеті культури і мистецтв на кафедрі музичного мистецтва.

Владислав Віталійович Лисенко, Київський Національний Університет культури і мистецтв

Асистент в Київському Національному Університеті культури і мистецтв на кафедрі музичного мистецтва.

Посилання

Альшванг А. А. Рихард Вагнер. Альшванг А. А. Избранные сочинения : в 2 т. Т. 2. Москва : Музыка, 1965. С. 66–95.

Базунов С. А. Р. Вагнер. Его жизнь и музыкальная деятельность : биографический очерк. Санкт-Петербург, 1891. 96 с.

Браудо Е. Рихард Вагнер. Опыт характеристики. Петроград : Светозар, 1922. 62 с. URL: http://www.wagner.su/node/144.

Гаврильчик Л. М. Філософія музики Артура Шопенгауера: музика як мова світової волі. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 14 (19), ч. 2. Київ, 2013. С. 13–16.

Гаврильчик Л. М. Музичне світосприйняття Ріхарда Вагнера: музика як містика. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 18. 2015. С. 277–281.

Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди: Три мастера – три мира : монография. Москва : Радуга, 1986. 479 с.

Гусман Д. С. Тристан та Ізольда: міф та символи. URL: http://www.newacropolis.org.ua/ua/library/?DETAIL=3346.

Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. Издание шестое. Москва : Музыка, 1983. 528 с.

Ильинский А. Рихард Вагнер: его жизнь и творения. 2 изд. Москва : Вузовская книга, 2009. 80 с.

Кенигсберг А. К. Рихард Вагнер: краткий очерк жизни и творчества : монография. Ленинград : Музыка, 1972. 118 с.

Кубеев М. Н. 100 великих легенд и мифов мира : монография. Москва : Вече, 2011. 256 с.

Левик Б. В. Рихард Вагнер : монография. Москва : Музыка, 1978. 447 с.

Лосев А. Ф. Исторический смысл мировозрения Рихарда Вагнера. Философия. Мифология. Культура. Москва : Политиздат, 1991. URL: http://www.wagner.Su/node/l.

Саноцька Н. Ніцше VS Вагнер: воля до трагічного проти романтичного песимізму. Ваґнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі : збірник матеріалів Міжнар. наук. конф., (Львів, 7-8 листоп. 2018 р.). Львів, 2018. С. 179–181.

Стасов В. В. Искусство XIX в. Статьи о музыке : в 5 вып. Вып. 5. Москва : Музыка, 1980. С. 9–105.

Тристан и Изольда. Мариинский театр. Пресса о спектакле. URL: http://www.smotr.ru/2004/2004_mariinsky_tristan.htm.

References

Alshvang, A. A. (1965). Rikhard Vagner. In Alshvang A. A. Izbrannye sochineniia (Vol. 2, pp. 66-95). Moskva: Muzyka [in Russian].

Bazunov, S. A. (1891). R. Vagner. Ego zhizn i muzykalnaia deiatelnost: biograficheskii ocherk. Sankt-Peterburg [in Russian].

Braudo, E. (1922). Rikhard Vagner. Opyt kharakteristiki. Petrograd: Svetozar. Retrieved from http://www.wagner.su/node/144 [in Russian].

Havrylchyk, L. M. (2013). Filosofiia muzyky Artura Shopenhauera: muzyka yak mova svitovoi voli. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 14: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity, 14 (19), 2, 13-16 [in Ukrainian].

Havrylchyk, L. M. (2015). Muzychne svitospryiniattia Rikharda Vahnera: muzyka yak mistyka. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 14 : Teoriia i metodyka mystetskoi osvity, 18, 277-281 [in Ukrainian].

Gal, G. (1986). Brams. Vagner. Verdi: Tri mastera – tri mira: monografiia. Moskva: Raduga [in Russian].

Husman, D. S. Trystan ta Izolda: mif ta symvoly. Retrieved from http://www.newacropolis.org.ua/ua/library/?DETAIL=3346 [in Ukrainian].

Druskin, M. (1983). Istoriia zarubezhnoi muzyki. (Is. 4. Vtoraia polovina XIX veka). Moskva: Muzyka [in Russian].

Ilinskii, A. (2009). Rikhard Vagner: ego zhizn i tvoreniia.

Moskva: Vuzovskaia kniga [in Russian].

Kenigsberg, A. K. (1972). Rikhard Vagner: kratkii ocherk zhizni i tvorchestva: monografiia. Leningrad: Muzyka [in Russian].

Kubeev, M. N. (2011). 100 velikikh legend i mifov mira: monografiia. Moskva: Veche [in Russian].

Levik, B. V. (1978). Rikhard Vagner: monografiia. Moskva: Muzyka [in Russian].

Losev, A. F. (1991). Istoricheskii smysl mirovozreniia Rikharda Vagnera. Filosofiia. Mifologiia. Kultura. Moskva: Politizdat. Retrieved from http://www.wagner.Su/node/l [in Russian].

Sanotska, N. (2018). Nitsshe VS Vahner: volia do trahichnoho proty romantychnoho pesymizmu. Vagner i Nitsshe: 150-littia zustrichi: zbirnyk materialiv Mizhnar. nauk. konf. (pp. 179-181). Lviv [in Ukrainian].

Stasov, V. V. (1980). Iskusstvo XIX v. Stati o muzyke (Is. 5, pp. 9-105). Moskva: Muzyka [in Russian].

Tristan i Izolda. Mariinskii teatr. Pressa o spektakle. Retrieved from http://www.smotr.ru/2004/2004_mariinsky_tristan.htm [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Москальчук, С. А., & Лисенко, В. В. (2019). Опера Ріхарда Вагнера «Тристан та Ізольда»: символічні особливості твору та філософські уподобання композитора. Імідж сучасного педагога, (6(189), 81–86. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-81-86

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ