Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Автор(и)

  • Ірина Євгенівна Сілаєва Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Україна https://orcid.org/0000-0002-7833-9237

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-22-28

Ключові слова:

професійна підготовка, компетентність, конкурентоздатність, традиційне та інноваційне навчання, модель інноваційного уроку

Анотація

Розглянуто проблему підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграційних процесів в освіті та впровадження компетентнісного підходу. Доведено, що інноваційні підходи до навчання професії забезпечують формування професійних кваліфікацій відповідно до запитів сучасного ринку праці та професійно важливих якостей майбутніх кваліфікованих робітників згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Основою інноваційної моделі навчання є оволодіння професією на підставі розвитку особистісного потенціалу, формування креативних здібностей здобувачів освіти. Ця модель повинна стати запорукою професійної самореалізації та кар’єрного зростання здобувачів освіти.

Проведено порівняльний аналіз традиційних та інноваційних уроків у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за основними компонентами освітнього процесу. Розглянуто основні етапи інноваційного уроку в умовах закладу професійно-технічної освіти та запропоновано методи та прийоми навчання, що сприяють формуванню професійної компетентності здобувачів освіти.

Біографія автора

Ірина Євгенівна Сілаєва, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

кандидатка технічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-realizaciyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-profesijnoyi-osviti-suchasna-profesijna-osvita-na-period-do-2027-roku.

Постанова КМ України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.06.2019 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.

Пуховська Л. П., Ворначев А. О., Леу С. О. Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу : посібник. Київ : ІПТО НАПНУ, 2015. 176 с.

Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навч. посіб. Київ : Арт Економі, 2012. 120 с.

Сілаєва І. Є. Інноваційна модель уроку виробничого навчання : навч.-метод. посіб. Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України, 2018. 66 с.

Сілаєва І. Є., Шевчук С. С., Заславська С. І. Методика професійного навчання : метод. посіб. Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2013. 292 с.

References

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profesiinoi osvity “Suchasna profesiina osvita”. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-realizaciyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-profesijnoyi-osviti-suchasna-profesijna-osvita-na-period-do-2027-roku [in Ukrainian].

Postanova KM Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341 (iz zminamy, vnesenymy zghidno z Postanovoiu KM № 509 vid 12.06.2019 "Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Pukhovska, L. P., Vornachev, A. O., & Leu, S. O. (2015). Profesiinyi rozvytok personalu pidpryiemstv u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: posibnyk. Kyiv: IPTO NAPNU [in Ukrainian].

Serheieva, L. M. (2012). Instytutsii profesiino-tekhnichnoi osvity krain Yevropeiskoho Soiuzu: navch. posib. Kyiv: Art Ekonomi [in Ukrainian].

Silaieva, I. Ye. (2018). Innovatsiina model uroku vyrobnychoho navchannia: navch.-metod. posib. Bila Tserkva: BINPO DVNZ UMO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Silaieva, I. Ye., Shevchuk, S. S., & Zaslavska, S. I. (2013). Metodyka profesiinoho navchannia: metod. posib. Donetsk: IPO IPP UMO [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Сілаєва, І. Є. (2019). Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Імідж сучасного педагога, (6(189), 22–28. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-22-28

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА