Комунікативна компетентність сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи

Автор(и)

  • Наталія Петрівна Булак Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122, Україна https://orcid.org/0000-0002-4929-6549
  • Тамара Миколаївна Карпова Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 139, Україна https://orcid.org/0000-0003-1277-8904

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-34-38

Ключові слова:

комунікативна компетентність, комунікативна компетентність учителя іноземної мови, система підвищення кваліфікації, Нова українська школа

Анотація

Присвячується актуальним проблемам комунікативної компетентності сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи. Актуалізується роль сучасних вимог до комунікативної компетентності сучасного вчителя іноземної мови як компонента неперервної освіти й каталізатора розвитку його професіоналізму. Запропоновано трактування визначення комунікативної компетентності вчителя іноземної мови та виділяються її структурні компоненти: когнітивний, практичний, ціннісно-мотиваційний. Аналізуються підходи та принципи проєктування системи підвищення кваліфікації вчителя, зумовлені специфікою Нової української школи. Описуються умови професійно-педагогічного розвитку сучасного вчителя іноземної мови.

Біографії авторів

Наталія Петрівна Булак, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122

директорка, вчителька англійської мови

Тамара Миколаївна Карпова, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 139

вчителька англійської мови 

Посилання

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

Гаврілова Л. Г. Формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкової школи засобами ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, вип. 4. С. 300–311.

Єжижанська Т. С. Основні підходи до вивчення комунікації. Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія : Культура і соціальні комунікації. 2015. № 2. С. 28–35.

Єжижанська Т. С. Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Культура і соціальні комунікації. 2012. Вип. 3. С. 23–31.

Кміть О. Структура і зміст професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14834&chapter=1 (Дата звернення: 20 листоп. 2019 р.).

Котенко О., Руднік Ю. Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов. Імідж сучасного педагога. 2016. № 10 (169). С. 34–39.

Кравченко-Дзондза О. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 1. С. 98–103.

Кравченко-Дзондза О. Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення культурологічних дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. № 10. С. 205–208.

Лучкевич В. Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови у системі професійної підготовки вчителів-філологів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Київ ; Вінниця, 2013. Вип. 34. С. 386–390.

Любивий В. А. Технологія рейтингування і формування комунікативної компетентності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2016. Вип. 30. С. 88–94

Майєр Н. В. Особливості професійно-методичної діяльності майбутніх викладачів французької мови. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 1. С. 175–180.

Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми. Іноземні мови: наук.-метод. журнал. 2016. № 2. С. 3–9.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf. (Дата звернення: 20 листоп. 2019 р.).

Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Vienna: Premier Publishing, 2019. P. 191–201. ISBN 978-3-903197-55-8

References

Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Havrilova, L. H. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy pochatkovoi shkoly zasobamy IKT. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 60, 4, 300-311 [in Ukrainian].

Yezhyzhanska, T. S. (2015). Osnovni pidkhody do vyvchennia komunikatsii. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia]. Seriia: Kultura i sotsialni komunikatsii, 2, 28-35 [in Ukrainian].

Yezhyzhanska, T. S. (2012). Problemy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]. Seriia: Kultura i sotsialni komunikatsii, 3, 23-31 [in Ukrainian].

Kmit, O. Struktura i zmist profesiinoi kompetentnosti vchytelia anhliiskoi movy pochatkovoi shkoly. Retrieved from http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14834&chapter=1 [in Ukrainian].

Kotenko, O., & Rudnik Yu. (2016). Modeliuvannia protsesu pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov. Imidzh suchasnoho pedahoha, 10 (169), 34-39 [in Ukrainian].

Kravchenko-Dzondza, O. (2016). Pedahohichni umovy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky, 1, 98-103 [in Ukrainian].

Kravchenko-Dzondza, O. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii studentiv u protsesi vyvchennia kulturolohichnykh dystsyplin. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 10, 205-208 [in Ukrainian].

Luchkevych, V. (2013). Komunikatyvna spriamovanist navchannia inozemnoi movy u systemi profesiinoi pidhotovky vchyteliv-filolohiv. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. prats. (Is. 34, pp. 386-390). Kyiv; Vinnytsia [in Ukrainian].

Liubyvyi, V. A. (2016). Tekhnolohiia reitynhuvannia i formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 30, 88-94 [in Ukrainian].

Maiier, N. V. (2014). Osoblyvosti profesiino-metodychnoi diialnosti maibutnikh vykladachiv frantsuzkoi movy. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Psykholoho-pedahohichni nauky, 1, 175-180 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (2016). Mizhkulturna inshomovna osvita v Ukraini: kliuchovi problemy. Inozemni movy, 2, 3-9 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia zahalnoi shkoly. Retrieved from http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2019). Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. In S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina (Eds.), Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph (pp. 191-201). Vienna: Premier Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Булак, Н. П., & Карпова, Т. М. (2019). Комунікативна компетентність сучасного вчителя іноземної мови Нової української школи. Імідж сучасного педагога, (6(189), 34–38. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-34-38