Лідерcтво в Національній гвардії України: уроки міжнародного досвіду

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-47-50

Ключові слова:

військове лідерство, військовий лідер, лідерські якості, тренінгові технології, військовослужбовець, міжнародний досвід

Анотація

Розкрито зміст понять «військове лідерство», «військовий лідер»; на підставі класифікації зарубіжних науковців щодо феномену лідерства з’ясовано, що визначення лідерства корелюють із визначенням лідерства військовослужбовця. На прикладі досвіду колективу фонду «Повернись живим», отриманого під час вивчення феномену військового лідерства у США та інших державах НАТО, розкрито його адаптацію до українських реалій. Доведено доцільність упровадження засобів тренінгових технологій у навчанні військовослужбовців як конструктивного підходу у формуванні лідерських якостей командирів. 

Біографія автора

Богдан Володимирович Луценко, НТУ «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Посилання

Агаєв Н. А, Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін. Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів : метод. посіб. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2014. 209 с.

Бойко О. Суть прямого лідерства в армії. URL : https://enigma.ua/articles/sutb-pryamogo-liderstva-v-armii

Денисенко Є. В. Формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2018. 20 с.

Кримець Л. Лідерство як особлива форма влади у сучасному військово-професійному середовищі. Вісник Національного університету оборони України. 2018. № 2 (50). C. 51–58.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству. Імідж сучасного педагога. 2007. № 7–8 (76–77). C. 25–30.

Луценко О. В. Методика дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання у майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2016. № 1 (8). C. 83–89. URL : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12352

Романовский А. Г., Михайличенко В. Е., Грень Л. Н. Педагогика лидерства : монография. Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2018. 500 с.

Чим військовий лідер відрізняється від цивільного? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682781-cim-vijskovij-lider-vidriznaetsa-vid-civilnogo.html

References

Ahaiev, N. A, Kokun, O. M., Pishko, I. O., & Lozinska, N. S., et. et. al. (2014). (2014). Psykholohichne zabezpechennia rozvytku liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv: metod. posib. Kyiv: NDTs HP ZSU [in Ukrainian].

Boiko, O. Sut priamoho liderstva v armii. Retrieved from https://enigma.ua/articles/sutb-pryamogo-liderstva-v-armii [in Ukrainian].

Denysenko, Ye. V. (2018). Formuvannia administratyvno-upravlinskoi kultury maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy u protsesi profesiinoi pidhotovky. (Extended abstact of PhD diss.). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Krymets, L. (2018). Liderstvo yak osoblyva forma vlady u suchasnomu viiskovo-profesiinomu seredovyshchi. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 2 (50), 51-58 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., & Strelnikov, V. Yu. (2007). Dev’iat krokiv efektyvnoho navchannia liderstvu. Imidzh suchasnoho pedahoha, 7-8 (76-77), 25-30 [in Ukrainian].

Lutsenko, O. V. (2016). Metodyka doslidzhennia pedahohichnykh umov formuvannia svidomoho stavlennia do navchannia u maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia, 1 (8), 83-89. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12352 [in Ukrainian].

Romanovskii, A. G., Mikhailichenko, V. E., & Gren, L. N. (2018). Pedagogika liderstva: monografiia. Kharkov: FLP Brovin A. V. [in Russian].

Chym viiskovyi lider vidrizniaietsia vid tsyvilnoho? Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682781-cim-vijskovij-lider-vidriznaetsa-vid-civilnogo.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Луценко, Б. В. (2019). Лідерcтво в Національній гвардії України: уроки міжнародного досвіду. Імідж сучасного педагога, (6(189), 47–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-47-50

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ