Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти (лінгвометодичний аспект)

Автор(и)

  • Галина Володимирівна Підлужна Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6853-3204
  • Ірина Василівна Худякова Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30, Україна https://orcid.org/0000-0002-5757-7404

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-29-33

Ключові слова:

емоційний інтелект, молодші школярі, педагогічні умови, засоби розвитку, ранкові зустрічі

Анотація

На основі застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження авторами статті охарактеризовано окремі педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Звернуто увагу на важливість розуміння дітьми змісту поняття «емоційний інтелект», на формування в них уміння усвідомлювати власний емоційний стан і стан інших людей у процесі спілкування. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) розглянуто окремі лінгвометодичні аспекти вирішення проблеми й запропоновано конкретні засоби розвитку емоційного інтелекту дітей для впровадження в освітній процес Нової української школи, зокрема під час проведення ранкових зустрічей.

Біографії авторів

Галина Володимирівна Підлужна, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови

Ірина Василівна Худякова, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30

вчителька-методист початкових класів 

Посилання

Андреева И. Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект». Вопросы психологии. 2008. № 5. С. 8395.

Варій М. Й. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 968 с.

Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра. Початкова школа. 2013. № 1. С. 1317.

Дорошенко Т. В. Виховання емоційної культури школярів засобами інтегрованого вивчення предметів мовно-літературного циклу та музики. URL : http://studentam.net.ua/content/view/7707/.

Концепція нової української школи / за заг. ред. М. Грищенка. Київ : Основа, 2016. 31 с.

Носенко Е. Л., Коврига Н. В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. Київ : Вища школа, 2003. 126 с.

Підлужна Г. В. Розвиток емоційної сфери молодших школярів на уроках літературного читання // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : зб. наук. праць / за заг. ред. С. С. Вітвицької та Н. Є. Колесник. Житомир : ФОП « Н. М. Левковець», 2017. Ч. 2. С. 29-34.

Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. Київ : Вища школа, 1982. 216 с.

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 12 та 34 класи. Київ : Світоч, 2019. С. 433.

Тверезовська Н., Філіппова Л. Сутність та зміст поняття «педагогічні умови». Нова педагогічна думка. 2009. № 3. С. 90–92.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии, 2002. C. 5759.

Шпак М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 266270.

Gardner Н. Frames of mind: The theory of multiple intelligences ґ. N. Y. : Basic Books, 1983. 449 p.

References

Andreeva, Y. N. (2008). Ob ystoryy razvytyia poniatyia «эmotsyonalnыi yntellekt». Voprosы psykholohyy, № 5, 8395 [in Russian].

Varii, M. I. (2007). Zahalna psykholohiia : navch. posib. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 968 [in Ukrainian].

Vashulenko, O. (2013). Emotsiino-tsinnisna skladova u strukturi chytatskoi kompetentnosti molodshoho shkoliara. Pochatkova shkola, № 1, 1317 [in Ukrainian].

Doroshenko, T. V. Vykhovannia emotsiinoi kultury shkoliariv zasobamy intehrovanoho vyvchennia predmetiv movno-literaturnoho tsyklu ta muzyky. URL : http://studentam.net.ua/content/view/7707/http://studentam.net.ua/content/view/7707/ [in Ukrainian].

Hryshchenka, M. (Eds.) (2016). Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly. Kyiv : Osnova, 31 [in Ukrainian].

Nosenko, E. L., Kovryha, N. V. (2003). Emotsiinyi intelekt: kontseptualizatsiia fenomenu, osnovni funktsii. Kyiv : Vyshcha shkola, 126 [in Ukrainian].

Pidluzhna, H. V. (2017). Rozvytok emotsiinoi sfery molodshykh shkoliariv na urokakh literaturnoho chytannia // Profesiina osvita v umovakh intehratsiinykh protsesiv: teoriia i praktyka : zb. nauk. prats / za zah. red. S. S. Vitvytskoi ta N. Ye. Kolesnyk. Zhytomyr : FOP «N. M. Levkovets», ch. 2, 2934 [in Ukrainian].

Voitko, V. I. (Eds.) (1982). Psykholohichnyi slovnyk. Kyiv : Vyshcha shkola, 216 [in Ukrainian].

Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity: 12 ta 34 klasy. (2019) Kyiv : Svitoch, 433 [in Ukrainian].

Tverezovska, N., Filippova, L. (2009). Sutnist ta zmist poniattia «pedahohichni umovy». Nova pedahohichna dumka, № 3, 90 –92 [in Ukrainian].

Fetyskyn, N. P., Kozlov, V. V., Manuilov H. M. (2002). Dyahnostyka «эmotsyonalnoho yntellekta» (N. Kholl) // Sotsyalno-psykholohycheskaia dyahnostyka razvytyia lychnosty y malыkh hrupp. Moskva : Yzd-vo Ynstytuta Psykhoterapyy, 5759 [in Russian].

Shpak, M. (2016). Emotsiinyi intelekt yak osobystisnyi resurs zabezpechennia psykholohichnoho blahopoluchchia molodshykh shkoliariv. Nauka i osvita, № 5, 266270 [in Ukrainian].

Gardner, Н. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences ґ. N. Y. : Basic Books, 449 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Підлужна, Г. В., & Худякова, І. В. (2019). Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти (лінгвометодичний аспект). Імідж сучасного педагога, (6(189), 29–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-29-33