Твори для баяну українських композиторів: історія та сучасність

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Лузан Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-2935-9792
  • Вадим Михайлович Самолюк Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-1442-5272

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-65-68

Ключові слова:

баян, композитор, репертуар, виконавець, концерт

Анотація

Розглянуто особливості розвитку баянного репертуару в творчості вітчизняних композиторів. Окреслено провідні тенденції, що пов’язані з рухом від обробок народних пісень і перекладень інших творів для баяну до повноцінного оригінального репертуару. У жанрі баянного концерту прослідковано наявність фольклорно-романтичних моделей і творів більш авангардного спрямування, де баян соло супроводжується симфонічним оркестром, а не оркестром народних інструментів. Розвиток виконавської майстерності пов'язаний із вимогою зростання ролі баяніста як співтворця композитора. Твори сучасних композиторів характеризуються виникненням нових прийомів гри та трансформацією ролі баяна.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Лузан, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Вадим Михайлович Самолюк, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Посилання

Башмакова Н.В., Мушинський В.В. Концерт для баяна з оркестром № 1 Анатолія Гайденка: аспекти композиторської інтерпретації жанру. Музикознавча думка Дніпропетровщини. Дніпро : ГРАНІ, 2017. Вип. 13. С. 5-15.

Душний А., Пиц Б., Шафета В. Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук, 2013. Вип. 5. С. 94-103.

Єргієв І.Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис… доктора мистецтвознавства: 17.00.03. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Одеса, 2016. 454 с.

Карась С. Технічні можливості сучасного баяна (акордеона). Молодь і ринок, 2011. № 7. С. 58-62.

Лебедев А. Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке: проблемы оркестрового стиля. Проблемы музыкальной науки, 2013. 1 (12). С. 238-242.

Лебедев А. Е. Концерт для баяна с оркестром: к проблеме генезиса жанра. Вестник ЧГАКИ, 2012. № 3 (31). С.112-115.

Олексів Г. Перекладення баянних творів для акордеона: "Концерт" для баяна з оркестром Ярослава Олексіва. Українська музика, 2018. № 2. С. 83-90.

Остапчук Н.М. Баянно-акордеонне виконавство в сучасному музичному просторі України. Мистецтвознавчі записки, 2018. Вип.33. С.442-448.

References

Bashmakova, N.V., Mushynskyi, V.V. (2017). Kontsert dlia baiana z orkestrom № 1 Anatoliia Haidenka: aspekty kompozytorskoi interpretatsii zhanru. Muzykoznavcha dumka Dnipropetrovshchyny. Dnipro: HRANI, 13, 5-15 [in Ukrainian].

Dushnyi, A., Pyts, B., Shafeta, V. (2013). Moloda heneratsiia avtoriv-vykonavtsiv baianistiv-akordeonistiv Ukrainy: suchasni pohliady ta perspektyvy. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 5, 94-103 [in Ukrainian].

Ierhiiev, I.D. (2016). Artystychnyi universum muzykanta-instrumentalista kintsia XX – pochatku XXI stolittia: 17.00.03. (Ph. diss). Odesa [in Ukrainian].

Karas, S. (2011). Tekhnichni mozhlyvosti suchasnoho baiana (akordeona). Molod i rynok, 7, 58-62 [in Ukrainian].

Lebedev, A. E. (2013). Zhanr koncerta dlja bajana s orkestrom v otechestvennoj muzyke: problemy orkestrovogo stilja. Problemy muzykal'noj nauki, 1 (12), 238-242 [in Russian].

Lebedev, A. E. (2012). Koncert dlja bajana s orkestrom: k probleme genezisa zhanra. Vestnik ChGAKI, 3 (31),112-115 [in Russian].

Oleksiv, H. (2018). Perekladennia baiannykh tvoriv dlia akordeona: "Kontsert" dlia baiana z orkestrom Yaroslava Oleksiva. Ukrainska muzyka, 2, 83-90 [in Ukrainian].

Ostapchuk, N.M. (2018). Baianno-akordeonne vykonavstvo v suchasnomu muzychnomu prostori Ukrainy. Mystetstvoznavchi zapysky, 33, 442-448. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Лузан, О. В., & Самолюк, В. М. (2019). Твори для баяну українських композиторів: історія та сучасність. Імідж сучасного педагога, (6(189), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-65-68

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ