Технології ситуативного моделювання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності особистості молодшого спеціаліста

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-43-46

Ключові слова:

молодший спеціаліст, мовленнєва компетентність, технології ситуативного моделювання, гра-імітація, гра-симуляція

Анотація

З урахуванням актуальної для сучасної вітчизняної системи підготовки молодших спеціалістів різних освітніх галузей проблеми розглянуто потребу розвитку мовленнєвої компетентності цієї групи майбутніх фахівців, які мають бути готовими до активної професійної та соціальної діяльності, відповідальними, здатними приймати та реалізувати професійно обґрунтовані рішення. Ефективним засобом розв’язання цієї проблеми визначено технології ситуативного моделювання (ділова гра, імітація, симуляція, рольова гра тощо). Метою розвідки є розгляд питання використання технологій ситуативного моделювання на заняттях з української мови за професійним спрямуванням як засобу вирішення проблеми якісної професійної підготовки молодшого спеціаліста, зокрема – розвитку мовленнєвої компетентності особистості.

Наведено приклади з досвіду роботи автора статті: імітаційної гри «Телефонна розмова продавця-консультанта Інтернет-магазину та клієнта», симуляційної гри «Презентація бізнес-плану фірми», рольової гри «Будьмо ввічливими. Розмова по телефону» тощо.

Дієвими й ефективними, комунікативно виправданими на заняттях української мови за професійним спрямуванням є інтерактивні технології, що сприяють розвиткові комунікативних навичок майбутніх молодших спеціалістів у подальшій професійній сфері, здатності творчо мислити, пробуджують інтерес та мотивацію, навчають самостійного мислення, призвичаюють до прийняття конкретних рішень і дій, застосування нетрадиційних підходів до вирішення професійних проблем чи завдань.

Біографія автора

Валентина Сергіївна Ісакова, Полтавський кооперативний коледж

кандидат педагогічних наук, викладач-методист 

Посилання

Козинець І. І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням. Народна освіта. 2015. Вип. 1 (25). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2676.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.

Прокуда Л. М. Інноваційні технології як засіб розвитку здібностей студентів. Організація навчально-виховного процесу. Київ : Навч.-метод. центр, 2006. Вип. 7. С. 187–192.

Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование. Педагогика. 1994. № 5. С. 16.

Тарасова О. Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять. URL : http://www.psyh.kiev.ua (дата звернення: 25.09.2019).

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 4-те вид., виправ. і доповн. Київ : Алерта, 2014. 696 с.

Шевцова Л. С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань. Житомир, 2004. 94 с.

Шендерук О. Б., Пермінова В. А. Технології ситуативного моделювання. Симуляції або імітаційні ігри. URL : http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Philologia/71388.doc.htm/ (дата звернення: 02.10.2019).

References

Kozynets, I. I. (2015). Zastosuvannia aktyvnykh form i metodiv navchannia pid chas vyvchennia ukrainskoi movy za profesiinym spriamuvanniam. Narodna osvita, 1 (25). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2676 [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2004). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. posib. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].

Prokuda, L. M. (2006). Innovatsiini tekhnolohii yak zasib rozvytku zdibnostei studentiv. Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu (Is. 7, pp. 187-192). Kyiv: Navch.-metod. Tsentr [in Ukrainian].

Serikov, V. V. (1994). Lichnostno-orientirovannoe obrazovanie. Pedagogika, 5, 16 [in Russian].

Tarasova, O. Interaktyvni metody navchannia yak zasib aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv pid chas lektsiinykh zaniat. Retrieved from http://www.psyh.kiev.ua [in Ukrainian].

Shevchuk, S. V. (2014). Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam: pidruchnyk. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

Shevtsova, L. S. (2004). Metodyka zastosuvannia movlennievykh sytuatyvnykh zavdan. Zhytomyr [in Ukrainian].

Shenderuk, O. B., & Perminova, V. A. Tekhnolohii sytuatyvnoho modeliuvannia. Symuliatsii abo imitatsiini ihry. Retrieved from http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Philologia/71388.doc.htm/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Ісакова, В. С. (2019). Технології ситуативного моделювання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності особистості молодшого спеціаліста. Імідж сучасного педагога, (6(189), 43–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-43-46