Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології

Автор(и)

  • Оксана Миколаївна Воробйова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна https://orcid.org/0000-0002-8592-4872

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-14-17

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутній учитель біології, професійна компетентність, компетентнісний підхід, загальна компетентність, спеціальні (предметні) компетентності

Анотація

Проаналізовано особливості нормативно-правового забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології в освітньому процесі педагогічного закладу вищої освіти. Досліджено ґенезу впровадження даного підходу в систему підготовки фахівців у закладах вищої освіти України. Доведено, що компетентність учителя біології є інтегрованою структурою, що визначається динамічним поєднанням загальних і спеціальних компетентностей, які визначають ефективність професійної діяльності фахівця. Запропоновано класифікацію навчальних дисциплін підготовки вчителя біології, що структуруються залежно від спрямованості на реалізацію компетентнісного підходу. У процесі бібліографічного, пошукового, системного аналізу сукупності джерел дослідження виявлено регламентувальні документи університету з питань організації підготовки вчителів біології, які передбачають поглиблену загальну та професійну підготовку.

Біографія автора

Оксана Миколаївна Воробйова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки і андрагогіки

Посилання

Глузман О. В. Базові компетентності : сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія. 2009. № 2. С. 51–61.

Жук О. Л. Беларусь: компетентностный поход в педагогической подготовке студентов университета. Педагогика. 2008. № 3. С. 99–105.

Маркова А. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя. Педагогика. 1995. №6. С.4-6

Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США: автореферат. Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. Київ. 2008. 21 с.

Професійна освіта: словник: навч. посіб. / уклад С.У.Гончаренко / за ред. Н.Г.Ничкало. Київ. Вища школа. 2000. 380 с.

Рудніцька К. В. Сутність поняття «компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Ужготодського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 1(38). С. 241-244.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Київ, 2017.

References

Hluzman O. V. Bazovikompetentnosti : sutnisttaznachennia v zhyttievomuuspikhuosobystosti. Pedahohika i psykholohiia. 2009. № 2. S. 51–61.

Zhuk O. L. Belarus : kompetentnostnыipokhod v pedahohycheskoipodhotovkestudentovunyversyteta. Pedahohyka. 2008. № 3. S. 99–105.

Markova A. Psykholohycheskyekryteryy y stupenyprofessyonalyzmauchytelia. Pedahohyka. 1995. №6. S.4-6

Nahach M.V. Pidhotovkamaibutnikhuchyteliv u shkolakhprofesiinohorozvytku v SShA: avtoreferat. UniversytetmenedzhmentuosvityAkademiipedahohichnykhnaukUkrainy. Kyiv. 2008. 21 s.

Profesiinaosvita: slovnyk: navch. posib. / ukladS.U.Honcharenko / zared. N.H.Nychkalo. Kyiv. Vyshchashkola. 2000. 380 s.

Rudnitska K. V. Sutnistponiattia «kompetentnisnyipidkhid», «kompetentnist», «kompetentsiia», «profesiinakompetentnist» u svitlisuchasnoiosvitnoiparadyhmy. NaukovyivisnykUzhhotodskohouniversytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialnarobota». 2016. Vypusk 1(38). S. 241-244.

StandartvyshchoiosvityUkrainypershoho (bakalavrskoho) rivniaosvity, stupeniavyshchoiosvity – bakalavr. Haluzznan – 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist – 014 Seredniaosvita (zapredmetnymyspetsialnostiamy). Kyiv, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Воробйова, О. М. (2019). Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології. Імідж сучасного педагога, (6(189), 14–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-14-17