Формування громадянина XXI століття – національна проблема України

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Барно Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна https://orcid.org/0000-0001-9430-8134

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-61-64

Ключові слова:

реформування освіти, особистісно зорієнтований підхід, формування етичного потенціалу особистості, корекційне реформування, взаємоузгодженість, індивідуалізація

Анотація

Розглянуто нові шляхи формування всебічно розвиненої особистості та проблеми, пов’язані з наступністю освітянської системи. Кожен науковець, кожен рівень освіти і майже кожен тип закладу освіти формулює свою мету виховання. Тому маємо значну кількість самоназв, самовизначень: «школа життєтворчості», «школа ментальності», «школа духовності», «школа віри», які загалом мало що додають до проблеми висунення мети. Усі сучасні суспільства перебувають у процесі трансформації, як і ми, тому в нинішніх умовах мета має формулюватися з перспективою, зверненням у майбутнє.

Біографія автора

Олександр Миколайович Барно, Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації 

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. Київ : Либідь, 2003. Кн. 1. 278 с., Кн. 2. 342 с.; Кн. 3, 2017. 272 с.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Київ: Радуга, 1994. 61 с.

Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання/ Коберник Г. // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 13 – 15.

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. Зібрання чинних міжнародних договорів України. 1990. № 1. С. 205.

Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2015. 667 с.

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. Київ : Шкільний світ, 2002. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Нравственность для XXI века : cб. ст. / [под ред. Ю. М. Антоняна]. Москва : Аспект Пресс, 2018. 288 с.

Про освіту. Верховна Рада України; Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие/ Селевко Г.К. – М.: Народное образование, 2018. – 256 с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології: Наук.-матод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С. К., 2015. – 192 с.

Ярошенко А. О. Формування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами гуманітарних наук : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.13. Київ, 2013. 20 с.

References

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti: u 3 kn. (Vol. 1-3) Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia») (1994). Kyiv: Raduha [in Ukrainian].

Kobernik G. Peculiarities of application of interactive learning technologies / Kobernik G. // Elementary school. - 2017. - № 12. - P. 13 - 15.

Konventsiia pro prava dytyny vid 20.11.1989 r. (1990). Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy, 1, 205 [in Ukrainian].

Maksymiuk, S. P. (2015). Pedahohika: navch. posib. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy v XXI stolitti (2002). Kyiv: Shkilnyi svit. Retrieved from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Antoniana, Yu. M. (Ed.). (2018). Nravstvennost dlia XXI veka: cb. st. Moskva: Aspekt Press [in Russian].

Pro osvitu. Verkhovna Rada Ukrainy; Zakon vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Selevko GK Modern Educational Technologies: Textbook / Selevko GK. - M .: National Education, 2018. - 256 p.

Modern lesson. Interactive Technologies: Scientific Mat. manual / Pometun OI, Pyrozhenko LV The order of OI Sweeper. - K .: Publisher AS K., 2015. - 192 p.

Yaroshenko, A. O. (2013). Formuvannia dukhovnykh tsinnostei v suchasnii vyshchii shkoli zasobamy humanitarnykh nauk. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Барно, О. М. (2019). Формування громадянина XXI століття – національна проблема України. Імідж сучасного педагога, (6(189), 61–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-61-64