Специфіка роботи з хоровим колективом у сучасних мистецьких умовах

Автор(и)

  • Лариса Вікторівна Остапенко Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-5468-4343
  • Надія Іванівна Нарожна Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0003-1760-5391

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-69-72

Ключові слова:

хоровий колектив, хор, диригент, театралізовані форми, сценічний рух

Анотація

Представлено шляхи модернізації роботи з хоровими колективами, які зумовлені умовами розвитку сучасного культурно-мистецького простору. Внаслідок поступової відмови від державного фінансування у хорових колективах необхідно впроваджувати нові стратегії, які були скеровані з урахуванням запитів вітчизняної аудиторії. Наростає інтерес до театралізованих форм, які б дозволяли представити хорові твори у синтезі зі сценічним рухом, освітленням, драматичною грою. Реалізація даних проєктів можлива за умови залучення до створення концертних програм хорових колективів режисерів, хореографів-постановників. Нагальною потребою є виконання творів, що відносяться до різних стилів музичного мистецтва, а також упровадження театральної освіченості при підготовці хорових диригентів.

Біографії авторів

Лариса Вікторівна Остапенко, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва

Надія Іванівна Нарожна, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва

Посилання

Дондик О. І. Трансформація аудіо-візуальних параметрів сценічного простору в мистецькій діяльності академічного камерного хору «Хрещатик». Мистецтвознавчі записки. 2017. Вип. 32. С. 344–354.

Іригіна С. О. Театральна педагогіка як мистецько-педагогічна проблема у системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів-музикантів. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. 2017. Вип. 157. С. 65–70.

Кириленко Я. О. Сценічна репрезентативність як атрибут концертно-хорового жанру: на шляху до створення хорового театру. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 33. С. 111–119.

Потрібно переглянути принципи фінансування національних колективів – заступниця міністра культури. URL: http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=91179 .

Прокулевич О. Особистість диригента-хормейстера (сутнісні ознаки професійної характеристики). Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дрогобич, 19-20 жовт. 2017 р.). Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2017. С. 310–318.

References

Dondyk, O. I. (2017). Transformatsiia audio-vizualnykh parametriv stsenichnoho prostoru v mystetskii diialnosti akademichnoho kamernoho khoru “Khreshchatyk”. Mystetstvoznavchi zapysky, 32, 344-354 [in Ukrainian].

Iryhina, S. O. (2017). Teatralna pedahohika yak mystetsko-pedahohichna problema u systemi dyryhentsko-khorovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv-muzykantiv. Naukovi zapysky [Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser.: Pedahohichni nauky, 157, 65-70 [in Ukrainian].

Kyrylenko, Ya. O. (2014). Stsenichna reprezentatyvnist yak atrybut kontsertno-khorovoho zhanru: na shliakhu do stvorennia khorovoho teatru. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury, 33, 111-119 [in Ukrainian].

Potribno perehlianuty pryntsypy finansuvannia natsionalnykh kolektyviv – zastupnytsia ministra kultury. Retrieved from http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=91179 [in Ukrainian].

Prokulevych, O. (2017). Osobystist dyryhenta-khormeistera (sutnisni oznaky profesiinoi kharakterystyky). Khorove mystetstvo Ukrainy ta yoho podvyzhnyky: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (pp. 310-318). Drohobych: DDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-14

Як цитувати

Остапенко, Л. В., & Нарожна, Н. І. (2019). Специфіка роботи з хоровим колективом у сучасних мистецьких умовах. Імідж сучасного педагога, (6(189), 69–72. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-69-72

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ