Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні

Автор(и)

  • Галина Василівна Єльникова доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6677-4568

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24

Ключові слова:

наукові основи, кваліметрична модель, адаптивне управління, професійна (професійно-технічна) освіта, концепція трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви, спрямована самоорганізація, система забезпечення якості

Анотація

Присвячується науковому обґрунтуванню розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні. Зазначається актуальність цього питання в умовах мінливості ринкового середовища. Подаються результати аналітичного огляду літературних джерел вітчизняних і зарубіжних науковців. Проте зазначається недостатня розробленість наукових основ створення кваліметричних факторно-критеріальних моделей адаптивного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти. Розповідається про необхідність наукового розроблення супроводжуючих матеріалів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти з використанням кваліметричного підходу, що забезпечує кількісну оцінку якості за допомогою умовних балів. Розкривається наукова основа процесу розвитку через розгляд його закономірностей. Засвідчується доцільність розроблення нормативних моделей оцінювання будь-яких об’єктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти. Подається концепція трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви. З’ясовується механізм зміни управлінської діяльності керівника з вертикального до горизонтального управління за способом спрямованої самоорганізації. Визначається нормативний і реальний вектори активності працівників. Вони закладені у кваліметричних моделях як коефіцієнти вагомості, змінюючи які можна змінити напрям діяльності.

Подається структура механізмів адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні. Розкривається зміст кваліметричного стандарту оцінювання результатів діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Приводиться розроблення прихованих формул для обчислення значень часткової оцінки параметрів, факторів, критеріїв. Надаються рекомендації щодо заповнення кваліметричних моделей у табличному процесорі Excel. Стверджується, що поданим кваліметричним інструментарієм можна користуватися для запровадження внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Біографія автора

Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

Посилання

Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука: Кн. 1–2. Москва : Экономика, 1989. 655 с.

Взаємодія суб’єктів управління професійно-технічною освітою: теорія і практика : монографія / В. І. Свистун, В. С. Болгаріна, В. А. Григор’єва, Г. В. Єльникова, та ін. Київ : Педагогічна думка, 2012. 304 с.

Єльникова Г., Вергун Ю., Дудник Ю. Реалізація кваліметричного підходу до атестації професійно-технічних навчальних закладів. Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. Київ : ІПТО НАПН України, 2015. Вип. 8. С. 69−77.

Методичні рекомендації щодо використання критеріїв оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів та результатів підготовки кваліфікованих робітників / автор-уклад. Галина Єльникова. Київ : ІПТО НАПН України, 2015. 64 с. [Рукопис].

References

Bohdanov, A. A. (1989). Tektologiia. Vseobshchaia organizatcionnaia nauka (Book. 1-2). Moskva: Ekonomika [in Russian].

Svystun, V. I., Bolharina, V. S., Hryhor’ieva, V. A., & Yelnykova, H. V., et al. (2012). Vzaiemodiia subiektiv upravlinnia profesiino-tekhnichnoiu osvitoiu: teoriia i praktyka. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Yelnykova, H., Verhun, Yu., & Dudnyk, Yu. (2015). Realizatsiia kvalimetrychnoho pidkhodu do atestatsii profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv. In Profesiina osvita: problemy i perspektyvy (Is. 8, pp. 69-77). Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Yelnykova, H. (Comp.). (2015). Metodychni rekomendatsii shchodo vykorystannia kryteriiv otsiniuvannia rezultativ diialnosti profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv ta rezultativ pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Єльникова, Г. В. (2019). Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні. Імідж сучасного педагога, (5(188), 17–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24