Менеджмент знань в управлінні розвитком проєктно-орієнтованого закладу освіти

Автор(и)

  • Зоя Вікторівна Рябова Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9373-7121

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-25-28

Ключові слова:

управління розвитком, інноваційний розвиток, менеджмент знань, проєктна діяльність в освіті, проєктно-орієнтований заклад освіти, успішність життєдіяльності

Анотація

Описується актуальність і необхідність використання технології менеджменту знань в управлінні розвитком закладом освіти, діяльність якого здійснюється як проєктна. Розкривається сутність управління розвитком проєктно-орієнтованого закладу освіти. Надається характеристика технології менеджменту знань як такої, що забезпечує сталий розвиток закладу освіти. 

Біографія автора

Зоя Вікторівна Рябова, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права 

Посилання

Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект: кол. монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, З. В. Рябова та ін.; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльникової. Харків : Мачулін, 2017. 440 с.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2016. 40 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегические управление : учебник для вузов. 3-е изд., стер. Москва : Омега-Л, 2008. 464 с.

Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента. Москва : Изд. дом «Вильямс», 2004. 432 с.

Інноваційний тип розвитку. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Innovatsiinyi_typ_rozvytku.

Кондур О. С. Ідейні та концептуальні засади трансформації менеджменту освіти у систему менеджменту знань. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 150. С. 66–69.

Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності. Імідж сучасного педагога. 2009. № 10. С. 16–21.

Островська Г. Й. Система менеджменту знань як інструмент ефективного використання інтелектуального потенціалу підприємства. Економічний форум. 2019. № 1. С. 104–110.

Поняття проекту. URL: http://library.if.ua/book/134/9063.html.

Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів /З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника, Ф. Фреха ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2017. 118 с.

Системи управління якістю: Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009. [Чинний від 2009-09- 01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 33 с. (Національний стандарт України).

Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / за заг. ред. А. П. Наливайка. Київ : КНеУ, 2014. 445 с.

Newton, R. (2008). The Project Manger’s Book of Checklists. Everything you need to complete a project successfully, smoothly and on time. Harlow: Pearson.

References

Yelnykova, H. V. (Ed.). (2017). Adaptyvne upravlinnia: mizhhaluzevi zv’iazky, naukovo-prykladnyi aspekt: kol. monohrafiia. Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv. (Extended abstract of D diss.). Cherkaskyi nats. ped. un-t im. Bohdana Khmelnytskoho. Cherkasy [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv: Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Gaponenko, A. L., & Pankrukhin, A. P. (2008). Strategicheskie upravlenie: uchebnik dlia vuzov. Moskva: Omega-L [in Russian].

Druker Piter, F. (2004). Entciklopediia menedzhmenta. Moskva: Izd. dom “Viliams” [in Russian].

Innovatsiinyi typ rozvytku. Retrieved from uk.wikipedia.org/wiki/Innovatsiinyi_typ_rozvytku [in Ukrainian].

Kondur, O. S. (2018). Ideini ta kontseptualni zasady transformatsii menedzhmentu osvity u systemu menedzhmentu znan. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 150, 66-69 [in Ukrainian].

Luk’ianova, L. (2009). Tekhnolohiia orhanizatsii proektnoi diialnosti. Imidzh suchasnoho pedahoha, 10, 16-21 [in Ukrainian].

Ostrovska, H. Y. (2019). Systema menedzhmentu znan yak instrument efektyvnoho vykorystannia intelektualnoho potentsialu pidpryiemstva. Ekonomichnyi forum, 1, 104-110 [in Ukrainian].

Poniattia proektu. Retrieved from http://library.if.ua/book/134/9063.html [in Ukrainian].

Oliinyka, V. V., & Frekha, F. (Eds.). (2017). Proektnyi menedzhment dlia innovatsiinoho rozvytku osvitnikh orhanizatsii Ukrainy: navch. posib. dlia pidhotovky mahistriv za spetsializatsiiamy «Upravlinnia navchalnym zakladom» ta «Upravlinnia proektamy», pidvyshchennia kvalifikatsii slukhachiv, kerivnykiv navchalnykh zakladiv. Kyiv [in Ukrainian].

Systemy upravlinnia yakistiu (2009). Vymohy: DSTU ISO 9001:2009. [Chynnyi vid 2009-09- 01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Nalyvaika, A. P. (Ed.). (2014). Stratehichne upravlinnia znanniamy pidpryiemstva: monohrafiia. Kyiv: KNeU [in Ukrainian].

Newton, R. (2008). The Project Manger’s Book of Checklists. Everything you need to complete a project successfully, smoothly and on time. Harlow: Pearson.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Рябова, З. В. (2019). Менеджмент знань в управлінні розвитком проєктно-орієнтованого закладу освіти. Імідж сучасного педагога, (5(188), 25–28. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-25-28